عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 41

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

استقامت قلبی-تنفسی یکی از عوامل آمادگی جسمانی است که با تمرینات منظم و هوازی توسعه می‌یابد. تمرینات هیپوکسی اینتروال از جمله تمریناتی است که بدین منظور طراحی شده است. هدف از اجرای تحقیق حاضر، بررسی تاثیریک دوره تمرین دویدن با هیپوکسی اینتروال بر توان هوازی، اریتروپویتین، هموگلوبین وسلول های قرمز خون دختران دانشجو بود. روش این تحقیق نیمه تجربی و نمونه تحقیق به صورت نمونه در دسترس، شامل 22 نفر از دانشجویان دختر غیر فعال با میانگین سن (0/82 ± 20/55 سال)، قد (3/7 ± 160/91 سانتی م ...

هدف تحقيق حاضر مقايسه اكسيداسيون سوبسترا و هزينه كل انرژي در طي دويدن با شدت سبك و متوسط تا واماندگي و يك ساعت پس از آن در دانشجويان پسر چاق بود. بدین منظور در يك طرح تحقیق متقاطع 11 نفر (سن 1/69±20/45 سال، شاخص توده بدنی 1/3±31/26 کیلوگرم بر متر مربع و درصد چربی بدن 3/53±28/47 درصد) از دانشجويان پسر دانشگاه شركت كردند و دو پروتكل ورزش، دويدن با شدت سبك (45 درصد VO2max معادل 66 درصد ضربان قلب بيشينه، 11=N) و شدت متوسـط (60 درصد VO2max معادل 76 درصد ضربان قلب بيشينه، 11=N) را ...

هدف از انجام مطالعه حاضر، بررسي ارتباط بين اندازه های بدنی، قدرت و الگوی حرکتی با سرعت دویدن در پسران 10- 8 سال بود. نمونه آماری این تحقیق را 70 کودک پسر 8 تا 10 سال که در دبستان‌های شهرستان فردوس در سال تحصیلی 90-89 مشغول به تحصیل بودند، تشکیل می‌داد. آزمودنیهای تحقیق به روش تصادفی خوشه ای از بین مدارس مرکز شهر انتخاب شدند. ابزار تحقیق شامل ابزار سنجش اندازه های بدنی (قد، وزن و نمایه توده بدن)، دستگاه قد سنج و ترازو؛ ابزار سنجش قدرت اندام تحتانی، آزمون پرش جفت؛ ابزار سنجش س ...

هدف: هدف تحقیق حاضر بررسی اثر یک جلسه تمرین شنا و دویدن براشتها، کالری دریافتی و هورمون های گرلین، انسولین و کورتیزول پلاسما در دختران سالم بود. روش شناسی: طرح تحقیق متقاطع بود و 12 داوطلب دختر (میانگین سنی 3/1 ±5/22 سال، وزن 46/5 ±07/56 کیلوگرم، درصد چربی بدن 31/8 ± 12/27 درصد و شاخص توده بدن 68/2 ± 17/21 کیلوگرم برمتر مربع) از دانشجویان دانشگاه در سه حالت کنترل (12=n)، شنا با شدت 80 تا 85 درصد ضربان قلب بیشینه تا حد واماندگی (12=n) و دویدن با شدت 80 تا 85 درصد ضربان قلب بیش ...

هدف از مطالعه حاضر مقایسه پاسخ‌های فشار خون، ضربان قلب، هزینه اکسیژن میوکارد، نیتریک اکساید و اسید لاکتیک پس از یک جلسه فعالیت تناوبی شنا و دویدن در مردان جوان تمرین کرده بود. شانزده مرد سالم تمرین کرده، شامل 8 شناگر و 8 دونده (سن 1/4± 22/5 سال ،قد 4/75±176 سانتی متر شاخص توده بدنی 0/8± 22/2 کیلوگرم بر متر مربع ، چربی بدن 1/2± 13/1 درصد و حداکثر اکسیژن مصرفی 3/2 ±54/1 میلی لیتر در کیلوگرم در دقیقه) با فشار خون طبیعی به صورت تصادفی به مدت 40 دقیقه با 75-65 درصد ضربان قلب ذخی ...

مقدمه: دویدن یکی از فعالیت های تفریحی فراگیر در سطح جهان است. ورزشکاران فراغتی اغلب مقدار و شدت تمرین را برای بهتر شدن سطح آمادگی جسمانی خود افزایش می دهند. بدن به این افزایش تمرین واکنش‌های متفاوتی را نشان می‌دهد. این افزایش تمرین علاوه بر بهبود سطح آمادگی جسمانی افراد می تواند با آسیب های ناشی از افزایش شدت تمرین همراه باشد. فعالیت عضلانی، الگوی دویدن و خستگی از عواملی است که می تواند تحت تاثیر افزایش شدت تمرین قرار گیرد. تغییرات کار و توان عضلانی در اثر خستگی عمومی تاکنون ...

هدف از مطالعه ي حاضر بررسي تاثير هشت هفته تمرين تداومي دويدن بر برخي نشانگرهاي کارکردي کليه بعد از يک جلسه فعاليت حاد بود. تعداد 20 مرد جوان سالم غير فعال به عنوان نمونه هاي تحقيق انتخاب و به صورت تصادفي و مساوي در دو گروه تمرين ( با ميانگين سني: 2± 24 سال، قد: 2/16 ± 174/8 سانتيمتر، وزن: 6/29 ± 73/73 کيلوگرم ) و کنترل ( با ميانگين سني: 2± 23 سال، قد: 6/37 ± 174/3 سانتيمتر، وزن: 6/93 ± 74/4 کيلوگرم ) قرار گرفتند. در ابتدا، قبل و بعد از يک جلسه فعاليت حاد ( 200 متر راه رفتن، ...

در بازي بسکتبال به علت وجود سرعت زياد در حرکات، توقف هاي ناگهاني، تغيير مسيرها و جابه جائي در جهت هاي مختلف، پرش ها و بسياري از حرکات ديگر در حمله ودفاع، تاکيد بر حفظ تعادل مورد توجه اکثر مربيان است. دويدن به عقب موجب افزايش تقاضاي عضلاني، تغيير دامنه حرکتي مفاصل و درگير نمودن حس عمقي مي گردد. همچنين با توجه به اينکه متخصصين درمان براي پيشرفت قدرت و تعادل از دويدن به عقب به عنوان يک مزيت وروش درماني استفاده مي کنند، هدف از انجام اين تحقيق بررسي تاثير تمرين دويدن به عقب بر تعا ...

کوفتگی عضلانی حالتی ناخوشایند همراه با درد در عضلات اسکلتی است که عمدتاً متعاقب فعالیت عضلانی پر‌فشار برونگرا و یا غیر‌معمول ایجاد می‌شود. این پاسخ به ویژه در افرادی که قبلاً به فعالیت‌بدنی عادت نکرده‌اند قطعی است. از طرفی، يکی از شيوه‌های مقابله با اثرات نامطلوب کوفتگی عضلانی تأخیری استفاده از مکمل‌های ضدالتهابی و ضداکسايشی خوراکی است. طبق شواهد موجود، کافئین نیز ماده‌ای است که هم خاصیت ضد‌التهابی و هم خاصیت ضد‌اکسایندگی دارد. با اين حال، در رابطه با اثرات ضدالتهابی و ضداکسا ...