عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 143

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در شهر الکترونیک دو شاخص زمان و بهره وری از فضا با رویکرد توسعه ی پایدار،به طور دقیق و سریع برای سیاستگذاری برنامه ریزان شهری،اهمیت ویژه ای دارد،دولتها نیز خود را موظف می دانند،همگام با توسعه شهر الکترونیک،خدمات دولتی الکترونیکی ارائه نمایند،تا اهداف سازمان شهر الکترونیک،محقق گردد. به طور کلی وضعیت شهرهای جهان در ارتباط با ایجاد شهر الکترونیک در چهار مرحله پیدایش، ارتقاء، تعامل و یکپارچگی ارزیابی شده اند.بخشی از شهرهای کشورهای در حال توسعه در مرحله پیدایش قرار دارند،در سال 20 ...

در شروع هزاره سوم ، فناوری اطلاعات بعنوان عمده ترین محور تحول و توسعه در جهان منظور شده و دستاوردهای ناشی ازآن نیز به گونه ای با زندگی مردم عجین گردیده است . در این راستا وجود شهرهای نمونه الکترونیکی و اینترنتی در هر کشوری می تواند زمینه حضور تدریجی، منطقی ، علمی و اقتصادی این پدیده ارزشمند را فراهم نماید که در حال حاظر معیار سنجش توان علمی و قدرت کشورها برای تولید، توزیع و استفاده از دانش است.توسعه اقتصاد پایدار و قابل رقابت ، ترفیع مدیریت شهری ، اجرای طرح جامع شهر ، بهبود ب ...

دولت الکترونیک به منظور عرضه خدمات الکترونیک مورد توجه دولت بوده تا با بهبود خدمات به شهروندان آنان قادر باشند به خدمات یا اطلاعات دسترسی پیدا کنند.به نظم در آوردن فناوری اطلاعات در خدمات دولتی موجب بهبود سازوکارهای ارتباطی ،فرایندها و ساختارهای تصمیم گیری و تاثیر به سزایی در حمایت از کسب و کار می شود. در این راستا تحقیق حاضر با هدف مطالعه تطبیقی استقرار دولت الکترونیک در سازمانهای دولتی شهرستان زاهدان انجام گرفت. بدین منظور تعداد 14 دستگاه اجرایی مستقر در شهر زاهدان بر اساس ...

دولت الکترونیکی یا دولت دیجیتالی، به استفاده دولت از فن‌آوری اطلاعات برای جابجایی اطلاعات بین مردم، سازمان‌ها، بازار و ارکان دیگر دولتی گفته می‌شود. با توجه اهمیت دولت الکترونیک و ضرورت پیاده شدن نظام اداری الکترونیک در سازمان‌های دولتی، این پژوهش به دنبال جواب به این سوال اساسی است که؛دانشگاه علوم پزشکی تهران به عنوان یک سازمان دولتی تا چه حد توانسته است ساز و کارهای دولت الکترونیک را در سازمان خود فراهم نماید و از سوی دیگر با توجه به نقش رفتار شهروندی سازمانی در پیشبرد اهدا ...

بكارگيري خدمات دولت الکترونیک منافع بسیاری از جمله کسب مزيت رقابتي، كاهش هزينه هاي توليد، كاهش زمان انتظار، كسب و تسهيم اطلاعات را براي بنگاه هاي اقتصادي كوچك و متوسط به وجود مي آورد. مزاياي فوق زماني حاصل خواهد شد كه خدمات ارائه شده، از جانب كاربران مورد بهره برداري قرار گيرند اما در بسياري از مواقع كاربران نهايي در بكارگيري خدمات الكترونيكي مقاومت مي ورزند. در اين رابطه درك بهتر عوامل موثر در پذيرش يا رد خدمات الكترونيكي به منظور پيش بيني رفتار كاربران در برابر يك ابزار نوي ...

پژوهش حاضر، با عنوان "موانع تحقق دولت الکترونیک از دیدگاه شهروندان شهر تهران :مطالعه تطبیقی مناطق بافت فرسوده و غیرفرسوده" انجام شده است. هدف از انجام این تحقیق شناخت موانع پیش روی تحقق خدمات دولت الکترونیک است که این موانع به پنج گروهِ فنّی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی – روانی و سیاسی تقسیم شده است. نظریه های مربوط به جامعه اطلاعاتی، تغییر اجتماعی، چالشهای جامع? اطلاعاتی و الگوها و مدلهای دولت الکترونیک مورد مطالعه قرار گرفته‌اند و چارچوب نظری و مدل نظری تحقیق به دست آمده است. ...

هدف اصلی این تحقیق، بررسی عوامل موثر بر پذیرش دولت الکترونیک است. با توجه به تنوع و گستردگی عوامل شناسایی شده در یک مطالعه جامع به بررسی تعداد قابل توجهی از این عوامل (سطح دانش و آگاهی، دسترسی به اینترنت، اعتماد، سودمندی درک شده، سهولت استفاده درک شده، ارتباط موجود در وب سایتها، قابلیت اطمینان، خدمات شخصی ارائه شده در وب سایتها و ویژگیهای دموگرافیک شهروندان نظیر سن، جنسیت وتحصیلات) پرداخته شد. جهت گیری این پژوهش توصیفی است و رویکرد آن استقرائی است. جامعه آماری پژوهش، شهرون ...

این تحقیق ،درباره تاثیرپیاده سازی دولت الکترنیک بر عملکرد سازمانی کارکنان شرکت برق منطقه ای یزد است. دولت الکترونیک، به معنای تحویل ودریافت خدمات وتبادل اطلاعات به صورت درون سازمانی(دولتی) و برون سازمانی (فرادولتی)که با بهره گیری از ابزارهای مختلف فنی انجام می‌گیرد و به صورت ارتباط و تاثیر دوسویه میان دولت باشهروندان،سازمانهای غیرانتفاعی ،بازرگانان ،کارمندان وخود دولت دیده می‌شود. عملکرد سازمانی دولت الکترونیک را نیز به 6 بعد عملکرد استراتژیک، همکاری تیمی، مدیریت دانش، ارت ...

امروزه سلامت اداری که در مقابل واژه فساد اداری به کار می رود از جمله مقولاتی است که فقدان آن، رشد و توسعه کشورها از جمله کشورهای جهان سوم را به طور جدی با مشکل مواجه کرده است. استفاده از فناوری های نوین به خصوص در بخش دولتی در ارتقای سلامت نظام اداری ضرورتی انکار ناپذیر است. به همین منظور این پژوهش به بررسی نقش دولت الکترونیک در ارتقای سلامت نظام اداری در سازمان شهرداری کاشان می پردازد. سوال اصلی که محقق را بر آن داشت تا این تحقیق را انجام دهد این بود که آیا دولت الکترونیک در ...