عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 56

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

دوستي از ارزشهاي انساني و معيار برتري در جامعه است. از ديدگاه اسلام دوستي و مهرورزيدن، مايه قوام و برپايي جامعه انساني است و بدون دوستي نظام اجتماع بشري سرد و بي روح و زيبايي هاي زندگي به کام انسان تلخ و بي معنا ست، و اين ناشي از طبيعت آفرينش انسان است. با دقت و تفحص در آيات قرآن کريم و سنت معصومين(ع) به روشني به دست مي آيد، که پيوند دوستي يک اصل مهم در دين اسلام است. و تاثير بخشي دوستي در عرصه زندگي بشري غير قابل انکار است. مهرورزي عامل قرب الهي و نجات و رستگاري انسان است.از ...

چکيده هدف از پژوهش حاضر بررسي رابطه بين ملاک هاي دوستي وکيفيت دوستي با سبک هاي هويت مي باشد بدين منظور تعداد 400 دانش آموز دختر و پسر از بين مدارس شهرستان خاش به صورت تصادفي خوشه ای انتخاب شدند. جهت جمع آوري اطلاعات از سه پرسشنامه ملاک دوستي (NRIR)، کيفيت دوستي و پرسشنامه سبک هاي هويت (ISI-6G) استفاده گرديد .روش آماري استفاده شده در اين پژوهش ضريب همبستگي پيرسون، آزمون t، آزمون همخواني مجذور کا، تحليل واريانس يک راهه وآزمون تعقيبي ال اس دي مي باشد. نتايج بدست آمده نشان ...

این رساله از پنج فصل تشکیل شده است. فصل اول با عنوان ضرورت و اهمیت دوستی در اسلام، شامل دو بخش است. بخش اول که به ضرورت دوستی در اسلام اختصاص دارد، به این نکته می‌پردازد که انسان موجودی اجتماعی است و عشق و علاقه به زندگی توأم با رفاقت و دوستی و معاشرت و انس با دیگران، از ضرورت‌های سازمان وجودی اوست و بخش دوم با عنوان اهمیت دوستی در اسلام، به اهمیت و تأثیر دوستی در زندگی بشر پرداخته و در ادامه بحث، به فضیلت افزایش و آغازکننده دوستی نیز اشاره‌ای دارد. در فصل دوم با عنوان واژه ...

در این تحقیق، دوستی و مهرورزی از دیدگاه امیرالمومنین (ع) در نهج‌البلاغه مورد بررسی قرار گرفته است. این پایان‌نامه در دو فصل که هر کدام حاوی چندین بخش است تدوین گردیده است. در ابتدا شرح مختصری از دوستی و محبت: دوستی به معنای حب و یکدلی و عشق و مهر و در اصطلاح عبارت است از محبت و دوستی انسان به چیزی که به آن میل و لذت دارد و غلیان دل در مقام اشتیاق به لقاء محبوب است. در فصل دوم شرایط دوست خوب بررسی شده است که عبارت است از عاقل باشد، از خاندان اصیل باشد، اهل خیر باشد و خوش‌اخ ...

دوستی و معاشرت با جنس مخالف در قبل از ازدواج ،پدیدهای است که در بین نوجوانان و جوانان ایرانی با سرعت باور نکردنی رو به افزایش است به گونهای که در کشور ما در حال تبدیل شدن به یک امر عرفی و هنجاری می باشد. این تحقیق با عنوان بررسی رابطهی بین استفاده از ماهواره و نگرش به دوستی و معاشرت با جنس مخالف در قبل از ازدواج به دنبال این است بداند که بین میزان استفاده از ماهواره و نوع برنامه های استفاده شده از ماهواره و نگرش بینندگان نسبت به دوستی و معاشرت با جنس مخالف چه رابطهای وجود دار ...

پژوهش حاضر به منظور بررسی اثربخشی آموزش هوش هیجانی بر کیفیت دوستی و راهبردهای مقابله با تنیدگی در افراد با آسیب بینایی انجام شد. این پژوهش براساس شیوه تمام آزمایشی با طرح پیش‌آزمون - پس آزمون با گروه کنترل اجرا شد. جامعه آماری مورد نظر را همه‌ی افراد با آسیب بینایی 17 تا 30 سال عضو انجمن خدمات فرهنگی و رفاهی معلولین بینایی گیلان در شهر رشت در سال 1389 تشکیل می‌داد که تعداد آنها 70 نفر بود. از میان افراد جامعه 30 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب و سپس به صورت تصادفی به دو ...

این پژوهش از نوع زمینه یابی(توصیفی ) می باشد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی عوامل موثر بر شکل گیری رابطه دوستی قبل ازدواج بین دختران و پسران بوده است. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی دانشجویان دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، مشتمل بر 2960 نفر بوده است، که با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای تعداد 219 نفر از آنها به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته ای بود که از طریق اجرا در دو مرحله مقدماتی و اصلی، با استفاده از روشها ...

امروزه شبکه های اجتماعی به بستر ارتباطی مهمی تبدیل شده اند و طیف گسترده ای از برنامه های کاربردی برای آن ها در نظر گرفته شده است. یکی از روابط اساسی در بین اعضای شبکه اجتماعی دوستی است. تطبیق دوستی یک راه مناسب برای پیشنهاد افراد به عنوان دوست می‌باشد. مدل ارائه شده در این پایان نامه، بر مبنای شباهت بین کاربران بر اساس اطلاعاتی است که در پروفایل خود بیان نموده اند. در مرحله اول طرح پیشنهادی، به استخراج و کشف درجه نفوذ عوامل اصلی شکل گیری دوستی بر اساس پروفایل های یک شبکه اجت ...

هدف از پژوهش حاضر، بررسی رشد روانی ـ اجتماعی و کیفیّت دوستی دانش‌آموزان ناتوان ذهنی بود. شرکت کنندگان این پژوهش را 119 دانش‌آموز (60 پسر و 59 دختر) در دامنه‌ی سنی 13 تا 22 سال که در پایه-های اول، دوم و سوم مهارت‌هاي مدارس ويژه ناتوان ذهني مشغول به تحصیل بودند، تشکیل می‌دادند که با نمونه‌گیری خوشه‌ای از بین مدارس مقطع مهارت‌ها برگزیده شده بودند. به منظور بررسی متغیّرها ابتدا در کلاس سوسیومتری انجام شد و دانش‌آموزان دارای دوستی دوطرفه و فاقد دوستی دوطرفه مشخّص شدند. سپس پرسشن ...