عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 296

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این تحقیق در قالب طرح اسپلیت پلات (کرت خرد شده) شامل دور آبیاری 50، 80، 110 و 140 میلیمتر تبخیر از طشتک تبخیر کلاس A و ارقام گندم الوند، بک کراس روشن، الموت و C-73-20 در سه تکرار انجام شده است. با توجه به داده های بدست آمده در سال دوم آزمایش مشخص می شود در صورت آبیاری در حد مطلوب (آبیاری در 50 میلیمتر تبخیر از طشتک) رقم الوند عملکرد بالاتری نسبت به ارقام دیگر دارد. ولی در شرایط خشکی (آبیاری در 140 میلیمتر تبخیر از طشتک) رقم C-73-20 عملکرد بالاتری را نشان می دهد. با توجه به می ...

الف- مازندران این طرح جهت بررسی اثر دور آبیاری و تعیین بهترین دور آبیاری برای رقم ندا در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در سه تکرار طی سال 1380 در اراضی معاونت موسسه تحقیقات برنج کشور در مازندران به اجرا در آمد . تیمارها شامل دورهای آبیاری دائم، 5، 8 و 11 روزه بودند. نتایج حاکی از اینست که تیمارها از نظر عملکرد در سطح 5% اختلاف معنی دار هستند که تیمار 5 روزه با متوسط 7023 کیلوگرم در هکتار بالاترین عملکرد و تیمار 11 روزه با متوسط 6647 کیلوگرم در هکتار کمترین عملکرد را داشته است. ض ...

به منظور بررسی تاثیر دور آبیاری و تعداد قطره‌چکانها بر عملکرد و کیفیت هندوانه آزمایشی در شرایط زراعی با 6 تیمار، سه دور آبیاری (تک‌روز، دو روز، سه روز) و دو آرایش از قطره چکانها (هر بوته یک قطره چکان، هر دو بوته یک قطره چکان) در ایستگاه کشاورزی طرق در سال 1376 انجام شد. طرح آزمایشی در قالب بلوکهای کامل تصادفی بصورت فاکتوریل در چهار تکرار انجام شد. نتایج آزمایش نشان داد که عملکرد اقتصادی (قابل ارائه به بازار) در تیمار با دور آبیاری هر روز و یک قطره چکان برای هر بوته نسبت به سا ...

طرح، تاریخ کاشت 77/3/16 تاریخ اولین آبیاری 77/3/18 ابتدای رشد پس از سبز شدن گیاه به مدت 26 روز آبیاری قطع و سپس با دور 89 روز آبیاری شده است . عملکرد کوزیما: 27/3 تن در هکتار عملکرد مورن: 21/3 میزان آب مصرفی: 8000 مترمکعب . شاهد، تاریخ کاشت 77/3/16 تاریخ اولین آبیاری 77/3/18 دور آبیاری هر 8 روز یکبار عملکرد کوزیما: 30/9 تن در هکتار مورن: 23/8 میزان آب مصرفی 11000 مترمکعب . ...

در مناطق گرم و خشک ، آب یکی از عوامل محدود کننده تولیدات کشاورزی است . در این مناطق می‌توان با روشهای صحیح و نوین آبیاری از آب موجود حداکثر استفاده را در تولید محصول برد. بیشتر روشهای قدیمی آبیاری باعث تلفات آب شده در صورتیکه مدیریت صحیح و تغییر روشهای قدیمی به روشهای نوین در مصرف آب به مقدار متنابهی صرفه‌جویی خواهد نمود و راندمان مصرف آب را افزایش خواهد داد. با روش آبیاری یک در میان با مقدار معینی از آب میتوان زمین بیشتری را کشت نمود. هدف این تحقیق بررسی اثر دور آبیاری در آب ...

این تحقیق به منظور تعیین دور و عمق آبیاری به کمک پارامترهای هواشناسی در سال 1379 انجام شد . طرح آزمایشی به صورت کرتهای دو بار خرد شده با 3 تکرار بودکه دورهای آبیاری عبارت بودند از: آبیاری پس از 80، 110 و 140 میلی متر تبخیر تجمعی از تشتک کلاس ‏‎A‎‏ بعنوان کرت اصلی و کرت فرعی شامل مقادیر آب 40، 70 و 100 درصد تبخیر تشتک برای هر یک از دورهای مذکور و ارقام ساحل و سای اکرا نیز در داخل کرتهای فرعی فرعی قرار داشتند . نتایج آزمایش نشان داد که بین دورهای آبیاری از نظر عملکرد کل، وزن وش ...

دورهای مختلف آبیاری در مورد تنباکوی شیرازی بکار برده می‌شود تا با مناسب‌ترین دور آبیاری بهترین محصول بدست آید. ...

بررسی اثر دور آبیاری جوی پشته ای یک در میان دایم و متغیر بر روی کمیت و کیفیت محصول چغندر قند و مقایسه آن با روش معمولی آبیاری جوی پشته ای . ...

این طرح با شش تیمار آبیاری:T1 شاهد منطقه، آبیاری از 2 خرداد شروع و به فاصله هر 2 روز،T2 یکی آب در زمستان + یک آب پس از حبه‌ها حدود 3-5 میلی‌متر رسید15+ روز بعد، 15 روز قبل از برداشت + یک آب پس از برداشت ،T3 یک آب در زمستان + آبیاری 5 خرداد پس از دوره گلدهی و آبیاری پس از آن به فاصله 20 روز تا قبل از برداشت + یک آب بعد از برداشت :T4 یک آب در زمستان + آبیاری پس از %40 کسر رطوبت خاک ،T5 یک آب در زمستان + آبیاری پس از %40 کسر رطوبت در خاک قبل از گلدهی و %60 پس از گلدهی،T6 یک آب د ...