عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 8

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

یکی از موضوعات مهم در نظریه گراف، مطالعه اعداد رمزی گراف هاست. برای دو گرافG۱ و G۲ عدد رمزی R(G۱;G۲)، کوچکترین n ای است که برای هر گراف G از مرتبه ی n، گراف G شامل G1 و یا G، مکمل G، شامل G2 باشد. Cm را دوری به طول m و Kn را گراف کامل از مرتبه n در نظر می گیریم، مساله ی اصلی این پایان نامه مطالعه ی عدد رمزی R(Cm;Kn) است. گراف G = (n - ۱)Km-۱ فاقد دور Cm و G فاقد Kn است بنابراین R(Cm;Kn) ≥ (m-۱)(n-۱)+۱. بخش مشکل تر مساله مورد نظر یافتن کران بالا برای R(Cm;Kn) است. در مورد ...

هدف این مقاله مشخص کردن آن دسته از مجتمع های سادکی است که دارای جبر پوشش راسی استاندارد مدرج هستند. برای مجتمع سادکی ∆ نشان داده می شود که جبر پوشش راسی از هر زیر مجتمع سادکی ∆ آن استاندارد مدرج است اگر و تنها اگر ∆ هیچ دور فرد خاصی نداشته باشد. همچنین جبر پوشش راسی برای جنگل ها و شبه جنگل ها نیز بررسی می شود و نیز یک مجتمع سادکی جنگل است اگر وتنها اگر هیچ دور فرد خاص با طول بزرگتر یا مساوی 3 نداشته باشد. ...

در این پایان نامه، ابتدا با مفاهیم اساسی شبکه مانند: دور، درخت، درخت فراگیر و غیره آشنا شده و از آنجا که فهم مساله درخت فراگیربه شناخت مساله یافتن کوتاهترین مسیر وابسته است، ابتدا به تعریف مساله یافتن کوتاهترین مسیر ‎‎‎می‌پردازیم. ‎‎پس از تعریف مساله کوتاهترین مسیر، به تعریف مساله درخت فراگیر کمینه پرداخته و شرایط لازم جهت بهینگی درخت فراگیر کمینه را بیان می‌کنیم. سپس مساله درخت فراگیر کمینه را در حالت‌های مختلف، با مقادیر ثابت و بازه‌ای مورد بررسی قرار خواهیم داد. در حل مسا ...

مجموعه‌های مونوپلی دینامیک و مجموعه‌هایی از رأس‌ها در یک گراف که با هر دور گراف اشتراک دارند و به مجموعه‌های بی‌دورکننده موسوم هستند، در سال‌های اخیر جز فعالیت‌های پژوهشی در نظریه‌ی گراف به شمار می‌رود. مخصوصا مدل‌سازی و تحلیل شیوع و گسترش تأثیر در شبکه‌های اجتماعی نظیر یک بیماری یا یک باور مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. بدین منظور مجموعه‌های مونوپلی دینامیک در نظریه‌ی گراف معرفی و مطالعه شده است. در این پایان‌نامه ابتدا مجموعه‌های مونوپلی دینامیک را در حاصل‌ضرب دکارتی، ...

این پایان نامه ابتدا به معرفی روش اجزای محدود (عناصر متناهی) و تفاضلات متناهی برای گسسته سازی معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزیی(PDE) می پردازد. همچنین روش شبکه چندگانه را برای حل دستگاه معادلات بزرگ حاصل از گسسته سازی با استفاده از مفهوم روش های چندسطحی ارائه می دهد. سپس یک مسأله پواسن با دامنه کران دار در صفحه که بخشی از آن نیاز به تظریف مش بیشتری نسبت به سایر نقاط دامنه محاسباتی دارد را در نظر گرفته و با استفاده از روش اجزای محدود یک جواب تقریبی برای آن محاسبه شده است. به دل ...

چندجمله ای احاطه گر گراف G از مرتبه n‌ به صورت D(G,x)=_(i(G))nd(G,i) تعریف می شود که d(G,i) تعداد مجموعه های احاطه گر گراف G از اندازه i بوده و (G) عدد احاطه ای G است. ریشه D(G,x) را ریشه احاطه ای نامیده و با Z(D(G,x)) نشان می دهند. در این پایان نامه خواص اساسی چند جمله ای بعضی گراف ها را مطالعه و چند جمله ای احاطه گر دورها و مسیرها را تعیین می کنیم. ...

فرض کنید ‎c‎‏ یک ‎ k-‎رنگ‌آمیزی معتبر از گراف همبند ‎G‎‏ با کلاس‌های رنگی ‏ ‎vk,...,v2,v1 باشد.‏ II:=(v1,v2,...vk)‎ را افراز مرتب حاصل از این رنگ‌آمیزی در نظر بگیرید.‎ کد رنگی رأس ‎ϵ V(G)‎‏‏ v یک ‎k‎‏-تائی مرتب است که به صورت زیر تعریف می‌شود. cn(v):=(d(v,V1),d(v,V2),...,d(v,Vk)).‎ ‎‎‏ اگر رئوس متمایز ‎G‎‏ کدهای رنگی متمایز داشته باشند‏، آن‌گاه ‎c‎‏ یک ‎‎‏ ‎k‎‎‎-رنگ‌آمیزی مکان‌یاب‎‏ ‎ نامیده می‌شود. کوچک‌ترین عدد صحیح ‎k‎‏ با این خاصیت را ‏ عدد رنگی مکان‌یاب‏‏ ‎‎X ...

فرض کنید ‎$G$‎ و ‎$H$‎ ابرگراف‌های ‎$l$-‎یکنواخت هستند. عدد رمزی ‎$R(G,H)$‎ عبارت است از کوچکترین عدد صحیح و مثبت ‎$N$‎ به‌طوری که در هر دو رنگ‌آمیزی از یال‌های ابرگراف کامل ‎$K^l_N$‎ با دو رنگ قرمز و آبی، یا زیرابرگراف القایی قرمز رنگ شامل ‎$G$‎ یا زیرابرگراف القایی آبی رنگ شامل ‎$H$‎ است. ظهور قضیه رمزی در نظریه گراف برای اولین بار در مقاله اردوش و سکرش در سال ‎????‎ بوده است. در ابتدا پیدا کردن کران‌های تقریبی برای انواع گوناگونی از اعداد رمزی گراف‌های کامل مورد توج ...
نمایه ها:
دور | 
مسیر |