عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 31

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پيشرفت‌هاي اخير درفنّاوري دركنار عواملي مانند پتانسيل صرفه جويي در هزينه‌ها از طرح دوركاري و نگراني‌هاي زيست محيطي مانند آلودگي‌هاي ايجاد شده در رفت و آمدهاي طولاني،‌ منجر به افزايش پذيرش دوركاري شده است. بنابراين شناسايي عواملي كه منجر به پيامدهاي موفقيت آميز دردوركاري مي شوند ضروري و به موقع خواهدبود. پژوهش پيش روي همزمان با اجراي طرح دوركاري در سازمان ميراث فرهنگي و با درك شرايط و مشكلات پيش روي دوركاران در ارتباط با تجهيزات فنّاوري انجام گرديده است. از آنجايي كه فنّاوري ...

در ایران، دورکاری پدیده ای نو محسوب می شود که فرایند اجرایی شدن خود را در برخی از سازمان ها می گذراند. در این پژوهش برآنیم تا به شناسایی فرصت ها و ترجیحات دورکاری در سازمان های دولتی شهر زاهدان بپردازیم. مطالعه ی حاضر، به صورت پیمایشی صورت گرفته که برای جمع آوری داده ها از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. ضریب آلفای کرونباخ مربوط به پایایی پرسشنامه 0.8 بدست آمد که نشان از پایایی خوب پرسشنامه می باشد. حدود 420پرسشنامه در میان کارکنان شش سازمان دولتی شهر زاهدان توزیع شد. این ساز ...

تحول الکترونیکی به شیوه‌های مختلف کسب و کارها را دستخوش تغییر نموده است، لذا در مواجهه با این روند، مدلهای قدیمی و کلاسیک کسب و کار پاسخگوی نیازهای سازمانها نبوده و شیوه نوینی از سازماندهی کار، تحت عنوان " دورکاری" نمود یافته است. سازمانهای امروزی برای استفاده مناسب و موثر از این شیوه، خصوصا برای هدایت تیمهای دورکار غیر متمرکز، نیازمند آگاهی از چارچوبی جامع و همه جانبه نگر می‌باشند. اما علیرغم انجام پژوهشهای مختلف، با توجه به جوان بودن موضوع، هنوز چارچوب عملیاتی مدون و جامع ...

درپژوهش حاضر،هدف اصلی عوامل موثردرتمایل کارکنان بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تهران به دورکاری بوده است. و اهداف فرعی عبارتند از،تعیین میزان آمادگی لازم کارکنان اداری بیمارستانهای این دانشگاه با توجه به توانمند یهای مورد نظر وعادات رفتاری آنها، در خصوص سن وتأهل برای دورکاری دراین دانشگاه و تعیین میزان نگرش مدیران نسبت به تاثیر دورکاری در سازمان خود و میزان آمادگی آنها برای حمایت از دورکاری در تهیه امکانات و تجهیزات مورد نیازمی باشد. در پایان نیزنتایج حاصل از این پژوهش به م ...

این پژوهش پیرامون بررسی عوامل مؤثر بر تحقق دورکاری در سازمان های دولتی شهر تهران است.یکی از بخش های فن آوری اطلاعات و نو آوری که در سال های اخیر، در بستر تکنولوژی های اطلاعاتی، شبکه و اینترنت رشد چشم گیری داشته کاربرد"دورکاری" بوده است، که بدون شک یکی از پدیده های تأثیرگذار بر همه جوانب زندگی بشر می‌باشد.آنچه کمتر در مطالعات اخیر به آن توجه شده شناسایی عوامل تأثیرگذاربر اجرای طرح دورکاری است.در این پژوهش عوامل سازمانی، شغلی، شخصی و خانوادگی به عنوان عوامل تأثیرگذار به صورت تو ...

با توجه به افزایش دسترسی رسمی و غیر رسمی به دورکاری و سایر ترتیبات کار انعطاف پذیر، ضرورت تجدید نظر در سازوکار‌های سنتی تصیم گیری در این مقوله دو چندان می نمایاند.لذا تحقیق پیشرو از نوع بنیادی و جهت بررسی ادبیات موضوع دورکاری و نیز استخراج شاخص های تاثیر گذار در انتخاب مشاغلی که می توان آنها را به صورت دورکاری انجام داد، جهت استفاده ارگان های دولتی و خصوصی و سایر پژوهشگران صورت می پذیرد.ضمنا شاخص های استخراج شده با استفاده از نظر خبرگان موزون گردیده و در فاز آخر نیز نرم افزا ...

در سال‌های اخیر وقتی سازمان‌ها با آشفتگی بازار نیروی کار و کمبود مهارت روبرو می‌شوند، همچنین به خاطر گرایش جهانی شدن، پاسخگویی سریع به تغییرات پرشتاب محیط، وجود کارکنان دانشی و نیاز به بهره‌مندی بیشتر از این افراد، نیاز به ایجاد طرحی جهت حفظ تعادل انعطاف بین کارکنان و سازمان، داشتن فعالیتی متناوب و پیوسته، نشان دادن صرفه‌جویی در هزینه‌های‌اداری و در نهایت جهت برخورد با مشکلاتی مانند ترافیک و آلودگی هوا، سازمان‌ها و اتحادیه‌ها از یک طرف و محققان و دانشمندان از طرف دیگر در پی س ...
نمایه ها:
چالش | 
ایران | 

هدف از این تحقیق بررسی تأثیر متغیرهای رفتار سازمانی مثبت و ماهیت شغل بر پذیرش دورکاریمی‌باشد. روش این تحقیق از جهت هدف کاربردی و ازنوع توصیفی- پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری تحقیق را واحدهای ستادی وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل می‌دهند؛ در این تحقیق جهت نمونه‌گیری، از گروه دورکارانبه علت تعداد محدود آن‌ها از روش سرشماری و برای نمونه‌گیری از گروه غیر دورکاران از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده بهره بردیم؛ با توجه به اینکه دورکاران تعدادشان 97 نفر بود، سعی شد بین همه پرسشنامه توزیع شو ...

ماهيت کار همراه با ترکيب نيروي کار در حال تغيير است و پيشرفت هاي اخير در تکنولوژي اطلاعات و نظام هاي ارتباطات، ديدگاه هاي مرسوم و متداول از موقعيت محل کار را متحول کرده است. کارکنان در جست و جوي انعطاف هاي کاري مانند دورکاري هستند که به آنان اين امکان را مي دهد که تعادل بهتري بين زندگي شخصي و مسير هاي شغلي حرفه اي خود ايجاد کنند. هدف از اين پژوهش تحليل رابطه شركت در دوركاري با ادراك از حمايت سازماني و تعهد سازماني از ديدگاه كاركنان دانشكده هاي دانشگاه اصفهان مي باشد. اين پژو ...