عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 36

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده دورکاری در دهه 1970 به عنوان راهی برای جایگزین کردن فن آوری مخابراتی به جای رفت و آمد به محل کار مطرح شد. دورکاری نوعی آرایش کاری بدیع بواسطه ساختارهای غیر متمرکز محسوب می شود. دورکاری مزایای متعددی برای دولت، بخش خصوصی، کارمندان و جامعه به دنبال دارد. از آنجا که نتایج و قابلیت اطمینان اثبات شده آن به طور چشمگیری منجر به بهبود همه جانبه زندگی شده است به تدریج در میان نیروی کاری امروزی رواج پیدا کرده است. انعطاف پذیری دورکاری در زمان و مکان انجام کار امکان بهره گیری از ...
نمایه ها:

چکیده دورکاری به عنوان روشی نوآورانه برای انجام کار دارای منافع زیادی در سطح اجتماع، سازمان و فرد می‌باشد، اما در طرح ریزی و پیاده سازی با شرایط متفاوتی مواجه است که سبب نرخ پذیرش پایین آن در سازمان ها می‌شود. مدیران و تصمیم گیران سازمانی با شناسایی و کنترل این شرایط می‌توانند برنامه‌های دورکاری را بخوبی در سازمان‌های خود اجرا کنند. هدف از انجام این تحقیق، امکان سنجی پیاده سازی دورکاری در اداره کل فنی و حرفه‌ای استان سمنان است. جامعه آماری در این تحقیق کلیه کارکنان اداره کل ...
نمایه ها:

در ایران، دورکاری پدیده ای نو محسوب می شود که فرایند اجرایی شدن خود را در برخی از سازمان ها می گذراند. در این پژوهش برآنیم تا به شناسایی فرصت ها و ترجیحات دورکاری در سازمان های دولتی شهر زاهدان بپردازیم. مطالعه ی حاضر، به صورت پیمایشی صورت گرفته که برای جمع آوری داده ها از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. ضریب آلفای کرونباخ مربوط به پایایی پرسشنامه 0.8 بدست آمد که نشان از پایایی خوب پرسشنامه می باشد. حدود 420پرسشنامه در میان کارکنان شش سازمان دولتی شهر زاهدان توزیع شد. این ساز ...

درپژوهش حاضر،هدف اصلی عوامل موثردرتمایل کارکنان بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تهران به دورکاری بوده است. و اهداف فرعی عبارتند از،تعیین میزان آمادگی لازم کارکنان اداری بیمارستانهای این دانشگاه با توجه به توانمند یهای مورد نظر وعادات رفتاری آنها، در خصوص سن وتأهل برای دورکاری دراین دانشگاه و تعیین میزان نگرش مدیران نسبت به تاثیر دورکاری در سازمان خود و میزان آمادگی آنها برای حمایت از دورکاری در تهیه امکانات و تجهیزات مورد نیازمی باشد. در پایان نیزنتایج حاصل از این پژوهش به م ...

این پژوهش پیرامون بررسی عوامل مؤثر بر تحقق دورکاری در سازمان های دولتی شهر تهران است.یکی از بخش های فن آوری اطلاعات و نو آوری که در سال های اخیر، در بستر تکنولوژی های اطلاعاتی، شبکه و اینترنت رشد چشم گیری داشته کاربرد"دورکاری" بوده است، که بدون شک یکی از پدیده های تأثیرگذار بر همه جوانب زندگی بشر می‌باشد.آنچه کمتر در مطالعات اخیر به آن توجه شده شناسایی عوامل تأثیرگذاربر اجرای طرح دورکاری است.در این پژوهش عوامل سازمانی، شغلی، شخصی و خانوادگی به عنوان عوامل تأثیرگذار به صورت تو ...

باتوجه به تحقیقات انجام شده وبررسیهای مختلف درزمینه آینده کاردرجهان وایران وشغلهای ممکن برای دورکاری وپیشینه دورکاری وتوسعه دورکاری درطول زمان وتاریخچه دورکاری درکشورهای مختلف دنیا ونتایج وپیشرفتهایی که ایجاد مینمایدومزایایی که برای جامعه کارفرمایان کارمندان وسازمانها وبانوان بارداروبانوان دارای نوزاد ومعلولین وتاثیرات فوقالعاده ای که برای کاهش ترافیک وآلودگی هوا ومشکلات روحی روانی ناشی ازرفت وآمدهای زیاد وازبین بردن فاصله هاوسهولت انجام کارهاودرصورت درنظرگرفتن عامل مقاومت در ...
نمایه ها:

دراین پژوهش با استفاده از مطالعات کتابخانه ای، و با بهره گیری ازمنابع متعدد لاتین و فارسی به بررسی این موضوع خواهد پرداخت که با زمینه سازی فناوری اطلاعات در روستاها میتوان زمینه های دورکاری در روستاها را فراهم نمود و در کنار بهره گیری از مزایای فناوری اطلاعات در روستا، از دورکاری به عنوان یک راهبرد استراتژیک در کارافرینی روستا و بخصوص کارافرینی زنان روستایی بهره گرفت. ...

.تركيب جهاني سازي و فن آوريهاي اطلاعاتي و ارتباطاتي سبب ظهور اقتصاد هاي برون مرزي,تجارت از راه دور، خدمات از راه دور و كار از راه دور برون مرزي مي گردد .پيشرفت وسيع و سريع فناوري، آثار گوناگوني بر عر صه هاي مختلف جوامع بشري، از جمله روش هاي انجام كار و وظايف شغلي داشته است تكنولوژي هاي نوين باعث ايجاد ارزش افزوده در سازمان ها شده و اين تركيب زمينه ساز و ارايه كننده فرصتي فوق العاده براي كشورهاي درحال توسعه خصوصا ايران است . كار از راه دور(دورکاري)، رويكردي مفيد و مؤثر براي ك ...

ماهيت کار همراه با ترکيب نيروي کار در حال تغيير است و پيشرفت هاي اخير در تکنولوژي اطلاعات و نظام هاي ارتباطات، ديدگاه هاي مرسوم و متداول از موقعيت محل کار را متحول کرده است. کارکنان در جست و جوي انعطاف هاي کاري مانند دورکاري هستند که به آنان اين امکان را مي دهد که تعادل بهتري بين زندگي شخصي و مسير هاي شغلي حرفه اي خود ايجاد کنند. هدف از اين پژوهش تحليل رابطه شركت در دوركاري با ادراك از حمايت سازماني و تعهد سازماني از ديدگاه كاركنان دانشكده هاي دانشگاه اصفهان مي باشد. اين پژو ...