عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 44

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف این تحقیق مقایسه برخی ویژگی های فیزیولوژیکی وآمادگی جسمانی دانش آموزان پسر نابینا با دانش آموزان همسال بینا در سه دوره تحصیلی و ارتباط آنها با سن می باشد. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان پسر نابینا و عادی رده سنی 10، 12 و 15 سال می باشد. برای انتخاب نمونه با روش نمونه گیری در دسترس 60 نفر از دانش آموزان مجتمع نابینایان شهید محبی شهر تهران و تعداد 60 نفر از سه مدرسه عادی که نزدیک مجتمع نابینایان بوده، انتخاب شدند. دانش آموزان نابینا دوره ابتدایی با میانگین سن 0/48± 9/ ...

در این پژوهش با هدف تحلیل میزان توجه کتابهای درسی دوره متوسطه شاخه کارو دانش کشور به مولفه های فرهنگ کارو ابعاد سه گانه نگرش مذکور(شناختی،عاطفی و رفتاری) سه سوال اصلی پژوهش مورد بررسی واقع شده است. پزوهش حاضر توصیفی و از ابزار تحلیل محتوی استفاده شده است. جامعه پژوهش نیز کلیه کتابهای درسی دوره متوسطه تحصیلی چاپ سال 90-89 بوده است.از جامعه مذکور 3 کتاب بهداشت و ایمنی کار، قانون کار و کار آفرینی با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده است. ابزار اندازه گیری، چک لیست تحلیل محتوای مخ ...

هدف از پژوهش حاضر بررسي برنامه درسي فلسفه و منطق دوره متوسطه ايران از نظر ميزان توجه به مولفه‌هاي تفكر انتقادي است. روش تحقيق،توصيفي با استفاده از تحليل محتوا است. كه بر اساس مؤلفه‌هاي نه‌گانه تفكر انتقادي ماتيوليپمن انجام شده است. نمونه آماري پژوهش را محتوا و اهداف برنامه درسي فلسفه و منطق دوره متوسطه تشكيل مي‌دهد كه شامل اهداف موجود در راهنماي برنامه درسي فلسفه پايه‌هاي سوم و چهارم و منطق پايه سوم دوره متوسطه و محتواي كتاب‌هاي فلسفه سال سوم و چهارم و منطق سال سوم مي‌باشد. ي ...

آموزش وپرورش نهادی است که می توان از طریق آن مفاهیم مربوط به طبیعت گردی وحفظ میراث طبیعی را به مخاطبان ارائه کرد تا با آشنایی آنها با این مفاهیم رفتارمتناسب با حفاظت طبیعت را فرا بگیرند. درکتابهای درسی دوره متوسطه (راهنمایی و دبیرستان) درموردطبیعت وطبیعت گردی (اکوتوریسم) بیشتر روی چه مقوله هایی وچقدرتأکید شده ونگرش دانش آموزان چگونه است؟ پژوهش حاضرازنوع کاربردی وروش تحقیق آن توصیفی-تحلیل محتوا ومیدانی می باشد. ابزار گردآوری اطلاعات جدول تحلیل محتوا می باشدو از طریق پرسشنام ...

پژوهش حاضر به منظور مطالعه رابطه هوش اخلاقی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر دلفان، (در سال تحصیلی 94-1393) انجام گرفته است. در این پژوهش تأثیر هوش اخلاقی و ابعاد آن شامل درستکاری، مسئولیت پذیری، دلسوزی و بخشش و همچنین وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دانش آموزان بر پیشرفت تحصیلی آنان مورد بررسی قرار گرفته است. برای انتخاب گروه نمونه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای تعداد 326 نفر انتخاب شدند. ابزار سنجش هوش اخلاقی در این پژوهش، پرسشنامه 40 سوالی هوش ا ...

در این پژوهش اهداف و مولفه‌های آموزش مهارت‌های زبانی در برنامه درسی زبان ملی دوره متوسطه کشورهای آمریکا (ایالت نیوجرسی)، استرالیای غربی، انگلستان و ایران مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین، رویکردهای نظری به سواد در قالب دو رویکرد"مستقل از بافت" و "ایدئولوژیکی" ارائه شده است. در ادامه، چارچوب نظری زیربنای برنامه درسی زبان ملی دوره متوسطه‌ی کشورهای مذکور تحلیل شده و تلاش شده است این نکته روشن شود که تدوین برنامه درسی زبان ملی در کشورهای یادشده تا چه اندازه تحت تاثیر رویکردهای م ...

پژوهش حاضر در زمینه یکی از اساسی ترین مباحث در حوزه تعلیم و تربیت و برنامه درسی تحت عنوان آموزش حقوق بشر انجام گردیده است. این تحقیق از نوع کاربردی و باروش تحقیق توصیفی – پیمایشی انجام شده است . ابزار جمع آوری اطلاعات متشکل از پرسشنامه های محقق ساخته اند که از طیف 5 درجه ای لیکرت استفاده شده است و ضریب آلفای کرنباخ پرسشنامه کارشناسان 94 درصد ،معلمان 92 درصد و دانش آموزان 89 درصد می باشد .جامعه نمونه پژوهش شامل کارشناسان برنامه درسی دوره متوسطه در دفتر تالیف کتب درسی تهران (1 ...

هدف از این پژوهش ، مطالعه تطبیقی برنامه درسی آموزش فنی و حرفه‌ای دوره متوسطه کشورهای ژاپن ، آلمان ، انگلستان و آمریکا با ایران است. اهداف ویژه تحقیق نیز بر اساس متغیرهای تحقیق شامل توصیف و مقایسه عناصر برنامه درسی آموزش فنی و حرفه ای( اهداف ، فرایند یاددهی – یادگیری ، شیوه‌های ارزشیابی وشایستگیهای معلمان آموزش فنی و حرفه‌ای) دوره متوسطه ا ست. این مطالعه از نوع پژوهشهای توصیفی – تحلیلی است و محقق با استفاده از روش جرج بردی ، به سوالات تحقیق پاسخ داده است .نتایج حاصل از این پ ...

انجام درست هر وظیفه فردی و اجتماعی مستلزم برخورداری از مجموعه ای از مهارت های حرفه ای است. هدف اصلی این پژوهش تعیین میزان بهرهمندی دبیران دوره متوسطه استان ایلام ازتوانمندی‌های حرفه‌ای است.روش پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی بوده است. جامعه آماری شامل کلیه دبیران دوره متوسطه استان ایلام در سال تحصیلی91-1390بوده که تعداد آنها 1418 نفر بود. حجم نمونه محاسبه شده بنابر محاسبه به عمل آمده حجم نمونه 436 نفر محاسبه گردید که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند که پرسشنامه های ...