عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مدلها و روشهایی که تاکنون برای شناسایی دوره عمر سازمانها، مورداستفاده قرار گرفته اند. دارای نقاط ضعفی می باشند که به طور خلاصه عبارتند از جامع نبودن، در نظر نگرفتن حالت های خاص دوره عمر، در نظر نگرفتن برخی عوامل موثر در تعیین دوره عمر سازمانها، در نظر نگرفتن حالت های مختلف برای بیان وضعیت سازمان و دقت کم در نتیجه گیری ها، در مجموع به نظر می رسد دو عامل دقت و جامعیت مهمترین عواملی هستند که یم توان برای بهبود روشهای موجود شناسایی دوره عمر سازمان، بر روی آنها تمرکز کرد. براین ا ...
نمایه ها:
ادیزس | 

در این مقاله ابتدا به اهمیت یادگیری سازمانی در سازمانهای دانش محور اشاره کردهایم، سپس به بررسی معیار ارزیابی اثربخشی در موسسه بنیاندانشپژوهان پرداختهایم . با توجه به الگوی کویین متوجه میشویم که اهمیت یادگیری سازمانی در اثربخشی این موسسه بسیار زیاد است . بدین ترتیب استفاده از ارزیابی یادگیری سازمانی را به عنوان راهکاری برای یافتن نقاط قوت و ضعف این سازمان پیشنهاد کردهایم . برای ارزیابی یادگیری سازمانی در این موسسه و یافتن نقاط قوت و ضعف آن در یادگیری سازمانی ابتدا الگوهای متفا ...