عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 505

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بررسی محتوای کتب درسی دوره راهنمایی تحصیلی از لحاظ میزان آموزش مفاهیم جمعیتی است . با توجه به اینکه جلوگیری از رشد بی رویه جمعیت مستلزم آموزش های همگانی بوده و اینکه دامنه جمعیت تحت تعلیم در دوره های ابتدائی و راهنمائی تحصیلی بسیار گسترده و فراگیر می باشد . از این رو ارائه آموزش ها و آگاهی های مرتبط با مفاهیم جمعیتی و لزوم کنترل جمعیت در این دوران از اهمیت فوق العاده برخوردار است . با توجه به این مهم ، تحقیق جاری معطوف به ارزیابی عملکرد آموزش و پرورش در این زمینه است که بعنو ...

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

هدف تحقیق شناخت عوامل درون سیستمی و برون سیستمی موثر در ترک تحصیل دانش‌آموزان دوره راهنمایی استان مازندران است . روش تحقیق علی پس رویدادی است و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه است . جامعه آماری شامل کلیه دانش‌آموزان ترک تحصیل کرده دوره راهنمائی تحصیلی در سال تحصیلی 1371-1372 استان مازندران است . حجم نمونه برابر با 15 درصد جامعه آماری است . براساس یافته‌های پژوهش میان پایه تحصیلی و برخورد معلم نسبت به ترک تحصیل دانش‌آموزان دوره راهنمایی رابطه معکوس وجود دارد. 2) میان جنسیت و تا ...

جهش تحصیلی یکی از تدابیری است که سبب ارتقاء سریعتر دانش‌آموز به پایه‌های بالاتر تحصیلی می‌شود و از زمان شروع این تصمیم‌گیری همواره این سوال مطرح بوده است که آیا این دسته از دانش‌آموزان در سال‌های بعد دچار مشکل خواهند شد یا خیر؟ لذا هدف از این تحقیق مطالعه پیشرفت تحصیلی این دسته از دانش‌آموزان است . جامعه آماری شامل فارغ‌التحصیلان دوره ابتدائی و راهنمایی شهر تهران هستند که حداقل یک پایه تحصیلی را در دوره تحصیلی مربوطه به صورت جهشی طی کرده‌اند. حجم نمونه آماری 428 نفر ا ...

هدف پژوهش بررسی کلاسهای جبرانی تابستانی و تاثیر آن در پیشگیری از افت تحصیلی در مقطع راهنمایی است . روش تحقیق توصیفی و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه و مصاحبه بوده است . جامعه آماری شامل دانش‌آموزان دوره راهنمایی شرکت‌کننده در کلاسهای جبرانی تابستانی شهر اراک همچنین اولیاء و معلمان آنها است که از میان این عده 600 دانش‌آموز و 20 دبیر و 100 نفر از اولیاء آنها جهت بررسی برگزیده شده‌اند. براساس یافته‌های پژوهش 1) 96 درصد از دبیران نقش کلاسهای جبرانی را در یادگیری هر چه بهتر دانش‌آ ...

هدف تحقیق بررسی جایگاه درس انشاء از دیدگاه دانش‌آموزان و دبیران دوره راهنمایی است . روش تحقیق پیمایشی و ابزار مورد استفاده پرسشنامه است 4. جامعه آماری شامل کلیه دبیران درس انشاء در مدارس راهنمایی مناطق دوگانه شهرستان اراک در سا تحصیلی 1373-1374 است که از این عده نمونه‌گیری به عمل نیامده و همه مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. یافته‌ها نشان می‌دهد که 1) نگرش معلمان درس انشاء نسبت به این درس مثبت است . 2) دانش‌آموزان پسر به میزان 69/01 درصد و دانش‌آموزان دختر 70 درصد به درس انشاء نگر ...

اهداف پژوهش عبارت بودند از: بررسی نگرش معلم نسبت به عوامل موثر در پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان، بررسی تاثیر نقش عوامل خانوادگی در پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان، بررسی نقش عوامل فردی و تاثیر آن در پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان، بررسی عوامل آموزشی و تاثیر آن در پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان، تاثیر عوامل اقتصادی و نقش آن در پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان. در این تحقیق از روش پیمایشی استفاده شد. و نمونه مورد بررسی شامل 30 نفر از معلمان منطقه جی بود که به طور اتفاقی انتخاب شدند. ابزار ...