عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 68

مرتب سازی بر اساس: به صورت:
  
هدف تحقیق بررسی جایگاه درس انشاء از دیدگاه دانش‌آموزان و دبیران دوره راهنمایی است . روش تحقیق پیمایشی و ابزار مورد استفاده پرسشنامه است 4. جامعه آماری شامل کلیه دبیران درس انشاء در مدارس راهنمایی مناطق دوگانه شهرستان اراک در سا تحصیلی 1373-1374 است که از این عده نمونه‌گیری به عمل نیامده و همه مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. یافته‌ها نشان می‌دهد که 1) نگرش معلمان درس انشاء نسبت به این درس مثبت است . 2) دانش‌آموزان پسر به میزان 69/01 درصد و دانش‌آموزان دختر 70 درصد به درس انشاء نگر ...

بررسی محتوای کتابهای زبان انگلیسی دوره راهنمائی تحصیلی بر اساس نظر دبیران و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان شهر شیراز در سال تحصیلی 1374-1375 موضوع: در این پژوهش سعی شده است محتوای کتابهای زبان انگلیسی دوره راهنمائی از نظر میزان ارتباط و تناسب محتوای کتاب با اهداف آموزش زبان و ... از نظر دبیران زبان دوره راهنمائی بررسی شده است و بر اساس آزمون پیشرفت تحصیلی به تشخیص مفاهیم مناسب و دشوار کتابهای زبان پرداخته و در نهایت به بررسی امکان تفاوت معنادار در بخشهای مختلف آزمون پیشرفت تحصیلی ...

در این گزارش عناوینی چون: -1 بررسی شوراهای تحقیق درباره برنامه و کتابهای سال پنجم ابتدایی -2 ارزشیابی برنامه و کتابهای درسی پایه سوم دوره پنجس ساله ابتدایی -3 ارزشیابی مراحل اجرایی فعالیت‌ها و برنامه‌های درسی سال اول مدارس راهنمایی تحصیلی در سال 1350-1351 -4 مراحل اجرایی برنامه‌های درسی سال اول راهنمایی تحصیلی -5 ارزشیابی برنامه درسی سال دوم راهنمایی تحصیلی و مراحل اجرایی آنها در سال تحصیلی 1351-1352 -6 ارزشیابی برنامه‌های سال دوم دوره راهنمایی تحصیلی و مراحل اجرایی آنها د ...

آموزش قرآن به دانش‌آموزان در طی دوران تحصیلی آنان در سه مرحله انجام می‌پذیرد. نخست آموزش روخوانی قرآن در دورهء ابتدایی ، دوم آموزش روان خوانی قرآن و طرح مفاهیم سادهء قرآنی در دورهء راهنمایی و سوم بیان تفصیلی مهمترین مفاهیم و معارف قراآنی همراه با تمرین قرائت آن در دوره دبیرستان می‌باشد. اجرای طرح تالیف بخش‌مفاهیم ساده قرآنی یا شرح و توضیح آیات مندرج در بخش روان‌خوانی از سوی دفتر برنامه‌ریزی و تالیف کتب درسی وزارت آموزش و پرورش به دفتر مطالعات و تحقیقات علوم اسلامی دانشگاه اما ...

آموزش قرآن به دانش‌آموزان در طی دوران تحصیلی آنان در سه مرحله انجام می‌پذیرد. نخست آموزش روخوانی قرآن در دوره ابتدائی، دوم آموزش روان‌خوانی قرآن و طرح مفاهیم ساده قرآنی در دوره راهنمائی و سوم بیان تفصیلی مهمترین مفاهیم و معارف قرآنی همراه با تمرین قرائت آن در دوره دبیرستان می‌باشد. اجرای طرح تالیف بخش مفاهیم ساده قرآنی یا شرح و توضیح آیات مندرج در بخش روان‌خوانی از سوی دفتر برنامه‌ریزی و تالیف کتب درسی وزارت آموزش و پرورش به دفتر مطالعات و تحقیقات علوم اسلامی ...
نمایه ها:
آموزش | 
قرآن | 
درس | 

1 - تاکید عمده پرسشهای کتابهای علوم دوره راهنمایی تحصیلی سال 1373-1374 در پایه‌های اول، دوم و سوم بر سطح درک و فهم است . 2 - سوالات در سطح کاربرد به میزان کمی مورد توجه قرار گرفته است . 3 - پرسشها در سطح تجزیه و تحلیل در پایه سوم مناسبند. 4 - پرسشها در سطح تجزیه و تحلیل در پایه اول و دوم بطور مناسب مورد توجه قرار نگرفته‌اند. 5 - پرسشها تاکید اندکی بر سطح ترکیب دارند. 6 - پرسشها تاکید اندکی بر سطح ارزشیابی دارند . 7 - در مجموع توزیع پرسشهای کتابهای علوم دوره راهنمایی تحصیلی در ...

آینده کشورها در دست کودکان و نوجوانان کنونی خواهد بود از این رو سلامت جسمی و روانی این گروه سنی و یافتن به موقع اختلالات ناهنجاریها جهت پیشگیری و درمان به موقع متضمن سلامت جامعه آینده خواهد بود. با توجه به کثرت جمعیت نوجوانان به ویژه نوجوانان شاغل به تحصیل در مدارس کشور بررسی وضعیت سلامت جسمی و روانی دانش آموزان پایه اول راهنمایی مناطق شهری سال تحصیلی 78_1377 به مدت 3 ماه و به صورت توصیفی مقطعی بر روی 500000 دانش آموز که معادل 10 درصد کل جمعیت دانش آموزان دختر و پسر بودند به ...