عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1287

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

حیطه‌ی عاطفی، مشکل‌ترین و شاید پیچیده‌ترین حوزه‌ در برنامه‌های درسی تلقی می‌شود. چرا که این حوزه با احساسات، علایق و نگرش‌ها سر و کار دارد. برنامه‌ی درسی دینی به عنوان مهمترین عنصر در حفظ و استمرار فرهنگ دینی در آموزش و پرورش رسمی، بیشتر با این حوزه حساس آموزشی ارتباط دارد. پژوهش حاضر، کوششی در راستای ارتقای کیفیت برنامه‌ی درسی دینی در دوره‌ی راهنمایی تحصیلی است. این پژوهش، الگویی برای آموزش نگرش‌های دینی در دوره‌ی راهنمایی تحصیلی ارائه داده است. این پژوهش از نظر هدف، از نوع ...

هدف پژوهش حاضر تبیین تاثیر آموزش های فراشناختی راهبرد های مطالعه بر خودکارآمدی تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان در پایه اول دوره راهنمایی بود. این پژوهش به صورت تمام آزمایشی با روش پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل و آزمایش و گمارش تصادفی صورت گرفته است . اعضای نمونه از میان 40 دانش آموز دختر پایه اول راهنمایی با میانگین سنی( 12/5سال ) و انحراف معیار( 0/75) یکی از مدارس ناحیه 3 شهر شیراز که معدل آنها در دروس علوم ؛ ریاضی ؛ تاریخ و جغرافی در ترم اول کمتر از 14 بود، انتخ ...

جامعه مورد مطالعه مربوط به ناحیه 9 آموزش و پرورش تهران است . گروه مورد مطالعه برمبنای ملاکهای اصلی به چهارطبقه خیلی مرفه، مرفه، نیمه مرفه و نامرفه تقسیم شده‌اند. نتایج حاصل از محاسبات آماری نشان می‌دهد که : 1 - بین درآمد کل خانواده و پیشرفت تحصیلی نوجوان رابطه مثبت و مستقیم معنی‌دار آماری وجود دارد. 2 - بین پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان چهارطبقه اقتصادی فوق تفاوت معنی‌دار وجود دارد. 3 - بین پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان متعلق به طبقه خیلی مرفه با سه طبقه مرفه، نیمه مرفه و نامرفه تفاو ...

بررسی محتوای کتب درسی دوره راهنمایی تحصیلی از لحاظ میزان آموزش مفاهیم جمعیتی است . با توجه به اینکه جلوگیری از رشد بی رویه جمعیت مستلزم آموزش های همگانی بوده و اینکه دامنه جمعیت تحت تعلیم در دوره های ابتدائی و راهنمائی تحصیلی بسیار گسترده و فراگیر می باشد . از این رو ارائه آموزش ها و آگاهی های مرتبط با مفاهیم جمعیتی و لزوم کنترل جمعیت در این دوران از اهمیت فوق العاده برخوردار است . با توجه به این مهم ، تحقیق جاری معطوف به ارزیابی عملکرد آموزش و پرورش در این زمینه است که بعنو ...

این پژوهش با هدف بررسی میزان توجّه به مولفه های حجاب وعفاف دربرنامه درسی ادبیات فارسی دوره راهنمایی تحصیلی کشورایران انجام گرفته است.دراین پژوهش ازروش توصیفی جهت مشخص نمودن مولفه های حجاب وعفاف وازروش تحلیل محتوا به منظوربررسی وتحلیل برنامه درسی ادبیات فارسی دوره راهنمایی تحصیلی استفاده شده است.جامعه ی آماری پژوهش دربخش تحلیل محتوا برنامه درسی ادبیات فارسی دوره راهنمایی تحصیلی کشوربوده است.ابزار جمع آوری اطّلاعات سیاهه تحلیل اهداف، سیاهه تحلیل محتوای کتب درسی،سیاهه تحلیل محت ...

مطالعه فرآیندهای انگیزشی یکی از حوزه های مورد علاقه‌ی روان شناسان تربیتی است و نظریه تعیین گری شخصی یکی از نظریه های است که می تواند در زمینه تبیین تغیرات موجود در راهبردهای یادگیری دانش آموزان در فعالیتهای تحصیلی تاثیر گذار باشد با توجه به اینکه انگیزش می تواند به نتایج مهمی از جمله تلاش ،تمرکز و رضایت از زندگی خود و عملکرد تحصیلی ... منتهی شود از طرف دیگر رویکرد معلم به فرآیند یادگیری نیز تا حد زیادی انگیزش یادگیرندگان را تحت تاثیر قرار می دهد. بنابراین برای افزایش علاقه به ...

الف . موضوع وطرح مسئله ( اهمیت موضوع و هدف ) : طی این پژوهش به بررسی رابطه بین ریتم‌های زیستی دانش‌آموزان دختر مقطع اول راهنمایی با هیجانات تحصیلی و عملکرد تحصیلی آنان پرداخته شد. منظور از ریتم‌های زیستی (چرخه‌های بدن)، چرخه‌های فراشبانه‌روزی و شبانه‌روزی‌ای است که با بازه‌های زمانی مشخص احساس، رفتار و عملکرد ذهن را تحت تأثیر قرار می‌دهند. این پژوهش متشکل از یک متغیر پیش‌بین شامل ریتم‌های زیستی در دو سطح فراشبانه‌روزی و شبانه‌روزی و دو متغیر ملاک شامل هیجانات تحصیلی و عملکرد ...