عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 115

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از تحقیق حاضر بررسی و مقایسه انگیزش پیشرفت ، عزت نفس ، سخت رویی و زنانگی مردانگی در بین دانش آموزان فاقد پدر و عادی دوره راهنمایی و متوسطه شهر فسا می باشد. به همین منظور با توجه به جامعه آماری (5980 نفر دانش آموزان فاقد پدر وعادی دوره راهنمایی و دبیرستان فسا و وجود250 نفر دانش آموز فاقد پدر در مقاطع تحصیلی ذکرشده در این شهر) تعداد 300 نفر شامل 150 نفر از دانش آموزان عادی به تعداد مساوی دختر و پسر همتا سازی شده و با استفاده از پرسشنامه های انگیزش پیشرفت ACMT ، سخت رویی ا ...

هدف از انجام این پژوهش به طور کلی بررسی ارتباط بین محتوای کتا بهای علوم تجربی با نیاز های دانش آموزان پسر دوره راهنمایی شهرستان لردگان می باشد سئوالات پژوهش عبارتند از : 1. آیا بین محتوای کتاب های علوم تجربی دوره راهنمایی با نیاز های شناختی دانش آموزان پسر رابطه وجود دارد؟ 2. آیا بین محتوای کتاب های علوم تجربی دوره راهنمایی با نیاز های عاطفی دانش آموزان پسر رابطه وجود دارد؟ 3. آیا بین محتوای کتاب های علوم تجربی دوره راهنمایی با نیاز های روانی حرکتی دانش آموزان پسر راب ...

این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین صلاحیت های شناختی پداگوژیکی معلمان علوم تجربی دوره راهنمایی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان انجام شده است. روش تحقیق مورد استفاده دراین پژوهش،روش مطالعه اسنادی ، توصیفی- پیمایشی وهمبستگی بوده است.جامعه آماری پژوهش شامل تمامی معلمان علوم تجربی و دانش آموزان دوره راهنمایی تحصیلی شهرستان بویراحمد شامل 72 معلم و11286 دانش آموزمی‌باشد.حجم نمونه وجامعه معلمان یکسان بوده است.نمونه آماری دانش آموزان نیز به صورت تصادفی طبقه ای ازبین دانش آموزان پایه های ...

این پژوهش با هدف بررسی میزان توجه به مولفه های خلاقیت گیلفورد در کتب درسی علوم تجربی دوره راهنمایی کشور ایران انجام شده است، روش مورد استفاده در این پژوهش، روش تحلیل محتوا کمی بوده است، جامعه آماری این پژوهش کتب درسی علوم تجربی دوره راهنمایی کشور ایران در سال تحصیلی 1391-1390بوده است که کل جامعه مورد مطالعه قرار گرفته است. ابزار پژوهش شامل سیاهه تحلیل محتوای کتاب های درسی کتب علوم تجربی دوره راهنمایی بود.این سیاهه بر اساس مبنای نظری و مدل خلاقیت گیلفورد تدوین شد . روایی محتو ...

این پژوهش باهدف مطالعه تاثیر دوره ها ی آموزشی اطلاعات وارتباطات بر عملکرد شغلی واثربخشی دبیران دوره راهنمایی صفاشهر انجام شد.روش انجام تحقیق توصیفی از نوع علی- مقایسه ای بوده است جامعه آماری این پژوهش کلیه دبیران رسمی زن و مرد دوره راهنمایی صفاشهر در سال تحصیلی 91-90 به تعداد 103 نفر بود. که به علت محدود بودن جامعه ،نمونه آماری با روش سرشماری برابر با جامعه در نظر گرفته شده است . ابزار گردآوری اطلاعات دو پرسشنامه عملکرد شغلی و اثربخشی بود. روایی ابزار از روش همسانی درونی و پا ...

در نظام آموزشی کشور ایران مدارس خاصی برای ارائه برنامه درسی ویژه برای دانش آموزان تیزهوش وجود دارد. اگرچه بسیاری از برنامه های این مدارس دارای راهبردهای آموزشی مناسب می باشند، لیکن به نظر می رسد این برنامه ها مستلزم بازنگری بوده تا با نیازها و تفاوت های فردی دانش آموزان تیزهوش هماهنگ گردد. هدف این پژوهش ارزیابی فرآیند شناسایی دانش آموزان و برنامه‌های ‌درسی فعلی مدارس استعدادهای درخشان در دوره راهنمایی از حیث اهداف، محتوا، راهبردهای آموزشی، ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و صلاحیت های ...

این پژوهش به دنبال شناسایی موانع اجرای برنامه درسی فرایند محور علوم از دیدگاه معلمان است.هدف کلی مشخص کردن موانع اجرای برنامه درسی فرآیند – محور علوم تجربی دوره ی راهنمایی از دیدگاه معلمان می باشد. جامعه آماری این پژوهش کلیه معلمان علوم تجربی دوره راهنمایی مدارس دخترانه شهر تبریز که در سال تحصیلی 88-87 مشغول به تدریس هستند و تعداد آنها 213 نفر است . برای تعیین حجم نمونه معلمان از فرمول کوکران استفاده شده که در نهایت حجم نمونه 140 نفر است . به منظور جمع آوری داده های مورد نیاز ...

در‌ این پژوهش، اثر بخشی روایت درمانی بر اضطراب اجتماعی و عزت‌نفس دانش‌آموزان دختر دوره راهنمایی شهر اصفهان مورد بررسی قرار گرفت. طرح تحقیق حاضر از نوع نیمه تجربی با یک گروه آزمایش و یک گروه کنترل و با استفاده از پیش‌آزمون -پس آزمون می‌باشد. نمونه‌این پژوهش شامل 30 نفر دانش‌آموزان دختر دوره راهنمایی می‌باشند که به روش نمونه گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شده و به طور تصادفی در یک گروه آزمایش ویک گروه کنترل گمارده شدند (هر گروه 15نفر). ابزار‌های به کار گرفته شده در‌این تحقیق، ...

هدف از انجام این پژوهش، بررسی میزان ارتباط عمودی محتوای کتاب‌های درسی جغرافیای دوره‌ی راهنمایی، براساس شاخص های برنامه‌ریزی درسی از دیدگاه معلمان و کارشناسان شهرستان سردشت در سال تحصیلی 1389-1388 می‌باشد. جامعه آماری پژوهش، شامل کلیه دبیران جغرافیای دوره‌ی راهنمایی و کارشناسان جغرافیای آموزش و پرورش سردشت (52 نفر) می‌باشد. از روش نمونه گیری تمام شماری استفاده شده است. روش تحقیق، توصیفی از نوع پیمایشی می‌باشد برای گردآوری اطلاعات از روش پرسش‌نامه‌ی محقق ساخته استفاده شده است. ...