عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 51

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این پژوهش جایگاه برنامه درسی چندفرهنگی را در محتوای کتاب های درسی دوره راهنمایی تحلیل کرده و ارتباط خرد فرهنگ های گوناگون و سهم آنها در محتوای ک تاب های درسی را بررسی کرده است. بدین منظور ابتدا رویکرد برنامه درسی چند فرهنگی در کشور از اسناد بالادستی استخراج شد که شامل این موارد می باشد؛ قانون اساسی کشور، چشم انداز بیست ساله، م صوبات شورای عالی آموزش و پرورش، سند بنیادین تحول آموزش و پرورش، فلسفه تربیت رسمی و عمومی. سپس بر مبنای اطلاعات بدست آمده مولفه های اصلی برنامه درسی جند ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان توجه به مولفه های مهارت اجتماعی در کتاب های تعلیمات اجتماعی دوره راهنمایی وکتاب مطالعات اجتماعی دوره متوسطه نظام جدید در سال تحصیلی 93-1392-انجام شد وتحقیق به شیوه تحلیل محتوا انجام شده است .ابتدا مولفه های مهارت اجتماعی به کمک روش تحلیل اسنادی از متون نظری وسوابق پژوهشی شمارش وسپس میزان توجه به این مولفه ها در کتاب های درسی تعلیمات اجتماعی ومطالعات اجتماعی بررسی شده است .بنابراین روش پژوهش توصیفی واز نوع تحلیل اسنادی وتحلیل محتوا می باشد .واحد ...

در نظام آموزشی کشور ایران مدارس خاصی برای ارائه برنامه درسی ویژه برای دانش آموزان تیزهوش وجود دارد. اگرچه بسیاری از برنامه های این مدارس دارای راهبردهای آموزشی مناسب می باشند، لیکن به نظر می رسد این برنامه ها مستلزم بازنگری بوده تا با نیازها و تفاوت های فردی دانش آموزان تیزهوش هماهنگ گردد. هدف این پژوهش ارزیابی فرآیند شناسایی دانش آموزان و برنامه‌های ‌درسی فعلی مدارس استعدادهای درخشان در دوره راهنمایی از حیث اهداف، محتوا، راهبردهای آموزشی، ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و صلاحیت های ...

این پژوهش با استفاده از روش زمینه‌یابی به بررسی 28 سوال پژوهش اقدام نموده، حجم نمونه 1500 نفر از آموزگاران و دبیران زن و مرد مقاطع ابتدایی و راهنمایی استان خوزستان بوده که با روش تصادفی چند مرحله‌ای انتخاب شده بودند. اطلاعات مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در نهایت به اولویت‌بندی عناوین دوره‌های عمومی و تخصصی کوتاه مدت ضمن خدمت برحسب جنسیت اقدام نموده است. براساس نتایج بدست آمده آموزگاران و دبیران با بالاترین میانگین به دوره‌های زیر ...

پژوهش حاضر با عنوان" تحلیل محتواي كتاب‌هاي رياضي دوره‌ي راهنمايي تحصیلی از ديدگاه الگوي آموزش خلاقيت پلسك" انجام شده است. جامعه آماري اين پژوهش شامل كتابهاي رياضي دوره‌ي راهنمايي می باشد. حجم نمونه برابر با حجم جامعه انتخاب گرديد. ابزارهاي اين پژوهش الگوی خلاقیت پلسک و فرم محقق ساخته مي‌باشد. براي تحليل محتواي كتاب‌هاي رياضي از يك طرح كدگذاري استفاده گرديد. اين كار درسه مرحله انجام شد: در مرحله‌ي اول، واحدهاي غيرفعال كتاب كنار گذاشته شدند. در مرحله‌ي دوم، واحدهاي فعال كه فق ...

اين پژوهش به بررسي جايگاه آموزش محيط‌زيست در برنامه‌درسي حرفه‌وفن دوره‌راهنمايي پرداخته است. دراين پژوهش از روش توصيفي به منظور مشخص‌كردن مؤلفه‌هاي آموزش زيست‌محيطي و نيز روش تحليل‌محتوي به منظور تحليل برنامه‌درسي حرفه‌وفن دوره‌راهنمايي استفاده شده‌است. جامعه آماري پژوهش در بخش تحليل‌محتوي شامل برنامه‌درسي حرفه‌وفن دوره‌راهنمايي بوده‌است كه كل جامعه به منظور جمع‌آوري و تحليل يافته‌ها بررسي شده‌است. ابزار جمع‌آوري اطلاعات شامل سياهه تحليل‌اهداف، سياهه تحليل‌محتواي كتب و سياهه ...

تحقیق حاضر دربار? شاخص های آموزش مهارت نوشتن در برنامه درسی زبان انگلیسی ایران در دوره های راهنمایی و دبیرستان است. پرسش های این پژوهش عبارت اند از : 1) شاخص های آموزش نوشتن زبان انگلیسی در برنامه درسی زبان انگلیسی دوره های راهنمایی و دبیرستان کدامند؟ (2 شاخص های آموزش مهارت نوشتن زبان انگلیسی در دوره های راهنمایی و دبیرستان ایران کدامند؟ 3) با توجه به شاخص های مهارت نوشتن انگلیسی، نقاط ضعف و قوت برنامه درسی زبان انگلیسی ایران (کتابهای درسی) در مقاطع راهنمایی و دبیرستان کدام ...

هدف اصلی به دست آوردن میزان تناسب محتوای کتاب فارسی سوم راهنمایی با رشد ذهنی دانش آموزان و نیز یافتن نقاط قوت و ضعف کتاب ، حوزه‌های اشکال و مطالب دشوار و مبهم بوده است . در این تحقیق از دو روش مطالعه مستقیم و کارشناسانه متن و بررسی از طریق نظر خواهی و آزمون استفاده شده است . فرضهای این پژوهش عدم تناسب بخشهایی از محتوای کتاب با رشد ذهنی دانش‌آموزان از یک سو و بخشهای گوناگون کتاب با یکدیگر و عدم ارائه پیش‌بینی زمینه لازم برای برخی از درسها و توجه ندادن به تفاوت سخن ادبی وغیرادب ...

این پژوهش با هدف بررسی میزان توجه به مولفه های حقوق بشردر کتب درسی تعلیمات اجتماعی دوره راهنمایی ایران انجام شده است . در این پژوهش از روش توصیفی جهت مشخص نمودن مولفه های حقوق بشر و از روش تحلیل محتوا به منظور بررسی و تحلیل کتب درسی تعلیمات اجتماعی دوره راهنمایی استفاده شده است . جامعه آماری پژوهش در بخش تحلیل محتوا ، کتب درسی تعلیمات اجتماعی دوره راهنمایی بوده که کل جامعه ، برای مطالعه انتخاب شده است.ابزار جمع آوری اطلاعات ، سیاهه های تحلیل محتوای کتب درسی بود که پس از مطال ...