عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 60

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این پژوهش با هدف بررسی میزان توجّه به ویژگی های شهروندجهانی دربرنامه درسی مطالعات اجتماعی دوره ی ابتدایی کشورایران انجام گرفته است.دراین پژوهش ازروش توصیفی جهت مشخص نمودن مولفه ها وویژگی های شهروندجهانی وازروش تحلیل محتوا به منظوربررسی وتحلیل برنامه درسی مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی استفاده شده است.جامعه ی آماری پژوهش دربخش تحلیل محتوا برنامه درسی مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی کشوربوده که ازاین جامعه ، برنامه درسی مطالعات اجتماعی پایه های چهارم و پنجم ابتدایی به روش هدفمند انت ...

نظر به اینکه زبان انگلیسی یک زبان بین المللی می باشد، آموزش و فراگیری این زبان از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. یادگیری یک زبان دوم مستلزم مهارتهای گوناگون از جمله مهارت نوشتن است، که در حال حاضر با پیدایش شیوه های جدید ارتباط جهانی نظیر اینترنت به مهارت خاصی در تمام سطوح آموزش تبدیل شده است. مهارت نوشتاری همواره به عنوان یک تکلیف دشوار برای زبان آموزان مطرح بوده و همچنین معلمان را در تصحیح آن با مشکل مواجه کرده است. چندی است که نقش با لقوه بازخوردهای تصحیحی در فراگیری و آمو ...

هدف اصلی این پژوهش بررسی موانع ارتباطی سازمانی میان مدیران و معلمان ار دیدگاه مدیران و معلمان دوره های ابتدایی ،راهنمایی و متوسطه شهر نیشابوردر سال تحصیلی«88-87 »می باشد. اهمیت ارتباطات در مدارس و بخصوص رابطه مدیران و معلمان به عنوان اعضای اصلی سازمان مدرسه و تاثیرات شگرفی که ارتباطات موثر میان این دو گروه در تحقق اهداف سازمانی دارد، محقق را بر آن داشت تا با این پژوهش به آگاهی از موانع ارتباطی سازمانی میان مدیران و معلمان و بررسی وضعیت موجود این موانع در مدارس سه دوره تحصیلی ...

هدف از انجام پژوهش حاضر تحلیل دیدگاه تربیتی کل نگر و بررسی میزان تحقق مولفه های این دیدگاه در آموزش و پرورش دوره ابتدایی می باشد . این پژوهش از نوع کاربردی است و برای انجام آن از روش های کیفی و کمی استفاده شده است.در این پژوهش ابتدا منابع اصلی دیدگاه تربیتی کل نگر به شیوه تحلیل محتوای کیفی مورد بررسی قرار گرفت و مولفه های اصلی این دیدگاه استخراج گردید. سپس اسناد و آیین نامه های دوره ابتدایی به شیوه تحلیل محتوا(کمی و کیفی) بررسی گردید و میزان توجه آنها به مولفه های دیدگاه ترب ...

هدف این تحقیق مقایسه برخی ویژگی های فیزیولوژیکی وآمادگی جسمانی دانش آموزان پسر نابینا با دانش آموزان همسال بینا در سه دوره تحصیلی و ارتباط آنها با سن می باشد. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان پسر نابینا و عادی رده سنی 10، 12 و 15 سال می باشد. برای انتخاب نمونه با روش نمونه گیری در دسترس 60 نفر از دانش آموزان مجتمع نابینایان شهید محبی شهر تهران و تعداد 60 نفر از سه مدرسه عادی که نزدیک مجتمع نابینایان بوده، انتخاب شدند. دانش آموزان نابینا دوره ابتدایی با میانگین سن 0/48± 9/ ...

این پژوهش، درصدد شناسایی و تبیین ابعاد و سطوح برنامه درسی مغفول هنر در دوره ابتدایی ایران مبتنی بر الگوی مطلوب است. بدین منظور سه پرسش اصلی مورد بررسی قرار گرفته است: اول، الگوی مطلوب برنامه درسی هنر در دوره ابتدایی ایران دارای چه ویژگی هایی است؟ دوم، آیا الگوی مطلوب تدوین شده، از نظر کارشناسان و صاحبنظران برنامه درسی دارای اعتبار است؟ و سوم، مولفه های مغفول برنامه درسی هنر دوره ابتدایی در سطوح کلان، میانی و خرد بر اساس ابعاد تجویزی، نیمه تجویزی و غیر تجویزی کدام است؟ روش پ ...

هدف از پژوهش حاضر، بررسی وضعیت موجود برنامه درسی دوره ابتدایی کشور افغانستان و ارائه الگوي طراحی برای آن بوده است. نتایج این تحقیق از یک جهت، وضعیت موجود برنامه درسی دوره ابتدایی این کشور را به تصویر می کشد و اهم مسایل و مشکلات و نارسائیهای برنامه درسی دوره ابتدایی این کشور را مشخص می کند و از جهت دیگر برای طراحان برنامه های درسی آن الگویی ارائه می نماید. توصیه های ارائه شده می تواند، زمینه های لازم برای دست اندرکاران آموزش و پرورش افغانستان از جمله برنامه ریزان درسی، مولفان، ...

برای رسیدن به هدف های واقعی آموزش و پرورش که همان ایجاد تغییرات مطلوب در رفتار و نگرش دانش‌آموزان می‌باشد نیاز به برنامه‌ریزی های گوناگون و همه جانبه وجود دارد که یکی از مهمترین آن ها برنامه‌ریزی درسی و از جمله در این ارتباط، تهیه و تدوین کتاب‌های درسی مطلوب بر اساس اصول علمی می‌باشد. انتخاب یک کتاب درسی، باید مبتنی بر اصولی از جمله، انتخاب و سازماندهی محتوی باشد. یکی از مواردی که باید در سازماندهی محتوای کتاب های درسی مورد توجه قرار گیرد،‌ ارتباط عمودی محتوای کتاب های درسی ...

هدف این پژوهش، ارزشیابی برنامه درسی هنر دوره ابتدایی و ارائه مدل تلفیقی در برنامه درسی هنر بوده است. تحقیق حاضر از نوع تحقیق‌های کاربردی محسوب می‌شود که در آن از روش توصیفی- پیمایشی برای آزمون سوالات استفاده شد. جامعه‌ی آماری مورد مطالعه شامل کلیه معلمان دوره ابتدایی و دانش آموزان پایه پنجم مدارس ابتدایی شهرستان زاهدان می‌باشد که با استفاده از جدول مورگان 325 نفر از معلمان و370 نفر از دانش‌آموزان از طریق نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی از 37مدرسه ابتدایی انتخاب شدند. جهت جمع‌آوری د ...