عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 164

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

درمیان دوره های تحصیلی، دوره ابتدایی یکی از حساس ترین دوره های آموزشی محسوب می گردد. و سرمایه گذاری بیشتری رامی طلبد و از طرفی دیگر هنر نیز در بین درس های دوره ابتدایی از اهمیت خاصی برخوردار است و می تواند خلاقیت، قدرت تحلیل گری، ارزشیابی اطلاعات، سواد سمعی و بصری و زیبا شناختی دانش آموزان را پرورش دهد. هدف پژوهش حاضر بررسی وضعیت اجرای برنامه درسی هنر در استان آذربایجان غربی است. از آن جا که تلاش، جهت شکوفایی قابلیت های هنری و زیبا شناختی دانش آموزان از جمله کارکردهای آموزشی ...

چکیده پژوهش حاضر با هدف شناسایی و نقد رویکردهای تربیت اخلاقی، وضعیت و جایگاه مولفه‌های آنها در برنامه درسی فعلی و طراحی الگوی برنامه درسی، جهت تربیت اخلاقی در دوره ابتدایی انجام شده است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی است. از منظر گردآوری و تحلیل داده‌ها، رویکرد یا پارادایم زیربنایی پژوهش، کیفی است. گرچه در پاره‌ای موارد از شاخص‌های کمی نیز استفاده شده است، لیکن رویکرد غالب کیفی بوده است. به منظور شناسایی وضعیت موجود تربیت اخلاقی در برنامه درسی دوره ابتدایی، با بهره‌گیری از ت ...

در گذشته تصور می شد که تنها بهره هوش شناختی افراد(IQ) که جنبه کاملا ژنتیکی دارد ضامن موفقیت افراد در زندگی است. بر پایه این تفکر، والدین و مربیان نمی توانستند برای بهتر عمل کردن بچه ها کاری انجام دهند و این بسیار ناامید کننده بود. اما سوالی در این جا مطرح می شود. " چگونه بعضی افراد با بهره هوشی بالا در زندگی به موفقیت های چشمگیری دست نمی یابند اما برخی دیگر با بهره هوشی متوسط، به طرز شگفت انگیزی پیشرفت می کنند و به موفقیت های بزرگی می رسند؟" به نظر دانیل گلمن، علت این تفاوت ...

هدف اصلی این پژوهش تحلیل محتوای کتابهای درسی دوره ابتدایی از نظرپرداختن به مسائل و مباحث روز جهان بود.مسائل و مباحث جهانی که در این پژوهش به آن پرداخته شدعبارتند از:آموزش چند فرهنگی، آموزش شهروندی،آموزش توسعه،آموزش محیطی ،آموزش حقوق بشر،صلح و برابری،آموزش رسانه ها وفناوری اطلاعات و آموزش سلامت. این پژوهش هم به روش توصیفی و هم به روش تحلیل محتوا انجام شده است.جامعه آماری این پژوهش مجموعه کتابهای درسی دورة ابتدایی است که در سال 1389 چاپ شده اند،نمونه های مورد بررسی شامل 22 کت ...

پژوهش حاضر درصددبررسی میزان توجه محتوای کتب درسی پایه اول ابتدایی به مهارت های زندگی بوده است. ازروش تحلیل محتوابه عنوان یکی ازروشهای توصیفی تحقیق درعلوم انسانی، استفاده شده است. جامعه آماری کلیه کتب درسی پایه اول ابتدایی بوده است که نسبت نمونه با جامعه برابر است. ابزار جمع آوری اطلاعات سیاهه تحلیل جمله هاو تصاویر است که مولفه های آن از راهنمای آمورش مهارتهای زندگی سازمان یونیسف استخراج شده و ضمن اعمال پاره ای تغییرات لازم توسط اساتید دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگا ...

هدف از پژوهش حا‌‌ضر نیازسنجی مهارت‌های زندگی در دوره ابتدایی از دیدگاه مربیان پرورشی وکارشنا‌‌سان تعلیم و تربیت در شهر گرگان می‌با‌‌شد. این پژوهش توصیفی ازنوع زمینه‌یابی،و ابزار پژوهش، پرسشنامه محقق‌ساخته بوده است، برای تعیین روایی محتوایی پرسشنا‌‌مه ازنظراستادان راهنما ومشاور، وجهت تعیین پایایی پرسشنا‌‌مه ازضریب آلفای کرونباخ که برابربا 95% a= برآورد شده است. استفاده شد. جا‌‌‌معه آما‌ری این تحقیق شا‌‌مل تما‌‌‌‌می مربیان پرورشی و کارشنا‌سان تعلیم و تربیت بودند که در نیمسال او ...

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

هدف اين پژوهش، بررسي تحليلي طرح ارزش‌يابي کيفي توصيفي در مدارس ابتدايي کشور و ارائه‌ي چارچوب نظري براي اجراي مناسب آن بوده است. اين پژوهش با روش توصيفي پيمايشي به انجام رسيده و به تناسب داده‌هاي مورد نياز در بخش‌هاي مختلف پژوهش، از رويکردهاي کمي و کيفي استفاده شده است. جامعه آماري پژوهش شامل: 1) سياست‌گزاران که مسئوول طراحي، تدوين و اصلاح طرح ارزش‌يابي کيفي توصيفي در سطح کشور بوده‌اند، 2) مديران استاني، منطقه‌اي و مدارس که مسئوول فراهم‌سازي مقدمات اجراي طرح بوده‌اند، 3) معلم ...