عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 153

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

امروزه تحولات سازمانی ارتباط اساسی با تحول در ترکیب و بافت نیروی انسانی دارد. توسعه سازمانی و رشد بهینه فعالیتها، نتیجه فعالیت حساب شده آموزشی و پژوهشی است که مبتنی بر تدبیر و برنامه‌ریزی است . تحقیق حاضر با توجه به اهمیت آموزش در بهبود و بهسازی نیروی انسانی و سازمان، در مجتمع پتروشیمی بندر امام انجام شده است . هدف اساسی تحقیق، بررسی انطباق و عدم انطباق فعالیتهای آموزشی کارکنان و سازمان است . به عبارتی هدف سنجش اثر بخشی دوره‌های سازمانی است . در این راستا نتایج بدست آمده، برم ...

چکیده ندارد.

دوره آموزشی ‏‎CCNA‎‏ که سرنام واژه های ‏‎Cisco Certified Network Associate‎‏ به معنای همکار شبکه مورد تایید سیسکو می باشد شامل مفاهیم عمومی شبکه بندی و یا به اصطلاح ‏‎Networking‎‏ است . متخصصینی که موفق به کسب مدرک ‏‎CCNA‎‏ می گردند می توانند نصب، پیکربندی و راهبری شبکه های ‏‎WAN,LAN‎‏ وسرویس های تلفنی جهت شبکه های کوچک ( تا حد اکثر یکصد ‏‎Node‎‏ ) را عهده دار شوند و روی پروتکل های ارتباطی ‏‎RIP,VLAN,IP,RIP,Frame Retay,Serial,IGRP,IP‎‏ ،اترنت و ‏‎Access Lists‎‏ ها مسلط شون ...

این تحقیق با هدف بررسی،شناسایی وتعیین اولویت بندی نیاز های آموزشی کارکنان حوزه ستادی شرکت دخانیات ایران انجام شده است . جامعه آماری کارکنان حوزه ستادی شرکت دخانیات ایران به تعداد 1009 نفر (مدیریتی،کارشناسان،کارمندان) که از میان آنها 280 نفر به عنوان نمونه و با استفاده از روش طبقه ای نسبتی انتخاب شدند . ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنتامه محقق ساخته در طیف لیکرت ( پنج گزینه ای ) و روش تجزیه و تحلیل اطلاعات شامل آمار توصیفی ( فراوانی ، درصد ، درصد تراکمی ، میانگین ، انحراف معیارون ...

این گزارش را گروه پژوهشهای آموزش عالی موسسه، با هدف شناخت دوره‌های معادل مصوب سازمان امور اداری و استخدامی کشور به منظور استفادهء برنامه‌ریزان و پژوهشگران آموزش عالی، تهیه کرده است . گزارش مزبور، در دو فصل تنظیم گردیده که در فصل اول، خلاصه‌ای از مهمترین نتایج حاصل از اجرای طرح آمده که در واقع، تصویری از وضع موجود دوره‌های معادل را ارائه می‌نماید. در فصل دوم، نتایج به دست آمده به وسیلهء جدولهای آماری به طور مشروح بیان گردیده است . اطلاعات مورد نظر، از طریق پرسشنامه، از کلیهء و ...

این پژوهش با استفاده از روش زمینه‌یابی به بررسی 13 سئوال پژوهش اقدام نموده، حجم نمونه 1100 نفر از دبیران مرد و زن مقطع متوسطه استان خوزستان بوده که با روش نمونه‌گیری تصادفی چند مرحله‌ای انتخاب شده بودند. اطلاعات مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه‌ای حاوی سئوالات بسته پاسخ جمع‌آوری و با روش‌های آمار توصیفی و استنباطی به تجزیه و تحلیل داده‌ها پرداخته و در نهایت به اولویت‌بندی عناوین دوره‌های عمومی و تخصصی کوتاه مدت ضمن خدمت برحسب جنسیت اقدام نموده و همچنین ارتباط بین نیازهای آموز ...

نتایج حاصل از بررسی داده‌ها در دروس مختلف پایه‌های چهارم و پنجم ابتدائی در مناطق آموزشی مورد بحث بدین شرح است : در مدارس پسرانه (پایه چهارم) معلمان کاردانی دوره تابستانی در آموزش در مقایسه با معلمان کاردانی بلندمدت ضمن سال عملکرد نسبتا بهتری داشته‌اند. در مدارس دخترانه (پایه چهارم) معلمان کاردانی دوره تابستانی در آموزش در مقایسه با معلمان کاردانی بلندمدت ضمن سال از عملکرد خوبی برخوردار بوده‌اند. در کل مناطق مورد بررسی در هر دو نوع مدارس پسرانه و دخترانه معلمان کاردانی دوره تا ...

لازمهء هرگونه برنامه‌ریزی آموزش عالی منسجم همانا شناخت و اطلاعات کافی از متغیرهای آن است . این طرح به منظور شناخت و اطلاعات سازمان یافته از آن بخش از آموزش عالی کشور که از سوی وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی با تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور اجرا می‌گردد (این دوره‌ها به اختصار "دوره‌های معادل" نامیده می‌شوند)، تهیه گردیده است . طرح مزبور در شورای طرحهای پژوهشی موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی تصویب و پس از یک سال پژوهش ، سرانجام در اوایل سال 1372 به پایان رسیده و ...

این پژوهش با استفاده از روش زمینه‌یابی به بررسی 13 سئوال پژوهش اقدام نموده، حجم نمونه 1100 نفر از دبیران مرد و زن مقطع متوسطه استان خوزستان بوده که با روش نمونه‌گیری تصادفی چند مرحله‌ای انتخاب شده بودند. اطلاعات مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه‌ای حاوی سئوالات بسته پاسخ جمع‌آوری و با روش‌های آمار توصیفی و استنباطی به تجزیه و تحلیل داده‌ها پرداخته و در نهایت به اولویت‌بندی عناوین دوره‌های عمومی و تخصصی کوتاه مدت ضمن خدمت برحسب جنسیت اقدام نموده و همچنین ارتباط بین نیازهای آموز ...