عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 70

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

مقاله حاضر به چگونگی توسعه شهری سنندج با توجه به ابعاد مختلف جغرافیایی و محیطی پرداخته است .در ابتدا همراه با گرد آوری داده های فضایی، نقشه ها ، اطلاعات پایه، سرانه و تراکم های استاندارد و کاربری های وضع موجود شهر سنندج در حریم استحفاظی این شهر بررسی، پس از تهیه بانک های اطلاعاتی لایه های متعددی چون شیب، گسل، زمین شناسی، تناسب اراضی و خاک شناسی، روند توسعه فیزیکی شهر، زمین های کشاورزی، توپوگرافی، منابع آب و کاربری اراضی شهری، عملیات تلفیق مطالعات و شاخص ها با استفاده از روش ه ...

اینتر نت ابزار با ارزشی است که به فرا گیران از راه دور امکان دسترسی به اطلاعات را می دهد. موتورهای جستجو متداول ترین ابزار جایابی اطلاعات مرتبط در اینترنت هستند، این مقاله به طور خلاصه چگونگی کار موتورهای جستجو، مقایسه موتورهای جستجو و معیارهای مفید در ارزیابی کیفیت صفحات وب را بررسی می کند و نشان می دهد که در دقت موتورهای جستجو تفاوت های آماری وجود دارد و به رتبه بندی بالای آلتا ویستا در چندین مطالعه اشاره می کند. آموزش دادن به فراگیران از راه دور در باره اینکه چگونه موتور ج ...

امروزه استفاده از تصاویر ماهواره ای یکی از ضرورت ها در بررسی تغییرات پوشش گیاهی سطح زمین بشمار می رود. از طرف دیگر بارندگی از عوامل اصلی موثر بر وضعیت پوشش گیاهی شناخته شده است. این مقاله به بررسی تغییرات پوشش گیاهی و رابطه آن با بارندگی در یک دوره سه ساله در قسمتی از حوضه آبخیز کل واقع در استانهای هرمزگان و کرمان و قسمتی از استان فارس در دو گام زمانی ده روزه و ماهانه می پردازد. با تجزیه و تحلیل زمین آماری بارندگی روزانه 22 ایستگاه باران سنجی منطقه مورد مطالعه، تعداد 126 نقشه ...

بررسی شاخصهای مصرف آب دربسیاری از شبکه ‏‎‎‏های آبیاری مبین مصرف غیر اصولی آب است. بهبود مدیریت آبیاری و افزایش سودمندی آب از طریق ارزیابی شاخصهای مصرف آب و برطرف کردن نقاط ضعف مدیریت آبیاری امکان پذیر است. در پژوهش حاضر، مدیریت آبیاری و سودمندی آب در شبکه آبیاری سمت راست آبشار با استفاده از اطلاعات ماهواره‏‎‎‏ ای، میزان عرضه و تقاضای آب، شاخصهای عرضه نسبی آب، سودمندی آب سودمندی اقتصادی آب ارزیابی شد. برای به دست آوردن داده ‏‎‎‏های مورد نیاز تحقیق حاضر با استفاده از اطلاعات ما ...

چکیده ندارد.
نمایه ها:
خدمات | 
فروش | 
خودرو | 

تعیین مناطق مناسب جهت تغذیه مصنوعی آبهای زیر زمینی از اهمیت بسیاری برخوردار می باشد که لازم است با دقت کافی و در حداقل زمان ممکن انجام شود. دراین تحقیق از میان روشهای مختلف تغذیه مصنوعی ، دو روش پخش سیلاب و حوضچه های تغذیه که در ایران کاربرد بیشتری دارند مورد بررسی قرار گرفته اند . این تحقیق در حوزه آبخیز گاوبندی در سواحل جنوبی کشور با بارندگی 258 میلی متر در سال، که در محدوده جغرافیایی ‏‎52º35´‎‏ تا ‏‎53º20´‎‏ طول شرقی و ‏‎27º3´‎‏ تا ‏‎27º32´‎‏ عرض شمالی ...

برای بررسی و مقایسه پدیده های هیدروژئومورفیک سازندهای کارستی از سیستم اطلاعات جغرافیایی ‏‎(GIS)‎‏ استفاده شده است . دراین روش اطلاعات استخراج شده از داده های رقومی ماهواره ای به همراه اطلاعات اسخراج شده از دیگر منابع وارد پایگاه اطلاعاتی ‏‎GIS‎‏ درنرم افزارهای‏‎ARC/VIEW , ARC/INFO‎‏ شد . سپس با استفاده از توابع تحلیلی ‏‎GIS‎‏ لایه های اطلاعاتی ایجاد گردید وپس ار تلفیق لایه های اطلاعاتی سازندهای کارستی منطقه از لحاظ پدیده های هیدروژئومورفیک با یکدیگر مقایسه شدند. همچنین ارتبا ...