عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 15

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف عمده پژوهش شناسایی موانعی است که در راه روند جذب و ادامه تحصیل دختران در منطقه دهگلان وجود داشته است . تحقیق از نوع توصیفی بوده و جامعه آماری آن شامل دانش‌آموزان دختر مقطع راهنمایی و متوسطه است . از میان این عده تمامی دختران دبیرستان و 55 درصد از دختران مدارس راهنمایی به شیوه تصادفی انتخاب گردیده است . ابزار جمع‌آوری اطلاعات شامل پرسشنامه است . همچنین با یکصد و پنجاه نفر از اهالی منطقه نیز مصاحبه صورت گرفته است . یافته‌ها نشان می‌دهد که عواملی همچون فقر مالی، بیسوادی والد ...

در این پژوهش با بررسی میزان لرزه خیزی شهرستان دهگلان و بر اساس معیارهای مختلف، پهنه بندی خطر لرزه ای انجام شد. سپس با توجه به وجود دشت دهگلان در منطقه، پهنه بندی خطر نشست زمین صورت گرفت. همچنین بر اساس اطلاعات ژئوالکتریک دشت، مقاومت ویژه لایه ها در مناطق مختلف مشخص گردید. با توجه به این موارد، آسیب پذیری خطوط لوله گاز برآورد شد. نتایج این بخش حاکی از آسیب پذیرتر بودن جنوب غربی شهرستان نسبت به دیگر قسمت ها می باشد. در ادامه روند پروژه با تمرکز بر شهر دهگلان و بر اساس معیارهایی ...

مطالعات خاک‌شناسی اجمالی مناطق قروه و دهگلان و جنوب بیجار در ادامه مطالعات خاک‌شناسی پوششی کشور بنا به درخواست مرکز تحقیقات کشاورزی کردستان و نیز سازمان کشاورزی استان مزبور با تراکم نقاط مطالعاتی 2 پروفیل در هزار هکتار انجام شده است و در حال حاضر مطالعات صحرائی پایان یافته و نمونه خاکها نیز در آزمایشگاه تجزیه شده و تهیه نقشه‌های خاک و طبقه‌بندی اراضی و کنترل حدود خاکها و طبقه‌بندی خاکها به روش تاکسونومی خاک در حال انجام است و پس از این مرحله نقشه‌های خاک و طبقه‌بندی اراضی و ن ...

قرق مرتع یکی از روش های احیای پوشش گیاهی در مرتعداری و آبخیزداری است، زیرا افزایش تراکم پوشش گیاهی در پهنه های تحت قرق موجب افزایش حفاظت خاک و در نتیجه تثبیت و پایداری آن و کاهش هدر رفت خاک و تولید رسوب می شود. قرق به عنوان یکی از روش های اصلاح مرتع در بهبود وضعیت این مراتع موثرمی باشد. در این مطالعه، اثر م دیریت قرق در مقایسه با چرا بر خصوصیات شیمیایی خاک در مراتع شهرستان دهگلان مورد ارزیابی قرار گرفت. برای این منظور منطقه قرق انتخاب و با منطقه مجاور آن که تحت چرای دام بود، ...
نمایه ها:
مرتع | 
قرق | 
چرا | 

توده نفوذی دهگلان به سن مزوزوئیک در شرق سنندج، از لحاظ سنگ شناسی عمدتاً شامل گرانیت، سینیت و مونزوگابرو-مونزودیوریت هستندبه طوری که بیشترین حجم و گسترش مربوط به توده های گرانیتی است. مونزوگابرو-مونزودیوریت ها وسینیت ها ماهیت کالک آلکالن دارند در حالی که گرانیت ها آلکالن هستند. از طرف دیگر سنگ های گرانیتی و سینیتی درزمره گرانیت نوع A محسوب می شوند و حال آنکه مونزوگابرو - مونزودیوریت ماهیت گرانیت نوع I را دارند ویژگی های ژئوشیمیایی نشان می دهد براثر عملکرد فرورانش فعال قاره ای ...

در این پژوهش که بر مبنای طرح بازنگری محوطه‌های دوران تاریخی دشت‌های دهگلان و قروه انجام گردیده، کوشش شده است، با توجه به کمبودهایی که در زمینه‌ی مطالعه‌ی دوره‌ی ساسانی منطقه زاگرس (مخصوصاً استان کردستان) وجود دارد، سفال‌های به دست آمده از این طرح، مطالعه، طبقه‌بندی و گونه‌شناسی شده و با توجه به این امر استقرارهای ساسانی منطقه شناسایی شوند. از اهداف این طرح می‌توان به ترسیم یک نقشه استقراری برای دوره ساسانی دشت‌های دهگلان و قروه و مطالعه و گونه‌شناسی سفال ساسانی منطقه اشاره ک ...
نمایه ها:
سفال | 
قروه. | 
 
فقر مالی خانواده‌ها،پائین بودن سطح تحصیلات اکثر والدین ، پائین بودن سن ازداوج دختران و نقش چشمگیر آنها بعد از ازدواج در اقتصاد خانواده ، تعداد زیاد فرزندان خانوار ، کمبود امکانات آموزشی مجزا برای دختران ، کمبود معلمان بومی بخصوص زن ، فاصله محل زندگی و محل تحصیل ، وجود معلمین مرد در مدارس ، عدم علاقه و انگیزه در دختران در ادامه تحصیل ، پائین بودن فرهنگ و معلومات مادران بعنوان نزدیک ترین و مطمئن ترین طرف مشورت دختران از یافته‌های پژوهش است . ...
نمایه ها:
مردم | 
تحصیل | 
دختر | 
سنت | 
فرهنگ | 

مطالعات خاک‌شناسی اجمالی مناطق فوق به مساحت 150000 هکتار در مقیاس 50000:1 به منظور تشخیص انواع خاکها و خصوصیات آنها و آگاهی از استعداد و امکان بهره‌برداری صحیح از منابع اراضی در تابستان 1373 به مرحله اجرا درآمد در این مطالعات پس از جمع‌آوری اطلاعات لازم براساس استانداردهای موسسه تحقیقات خاک و آب در هر هزار هکتار 2 پروفیل حفر و مطالعه شده و در نهایت پس از تعیین تمام فاکتورها و خصوصیات مرود لزوم و دریافت نتایج آزمایشگاهی نتایج فوق به موسسه تحقیقات خاک و آب ارسال گردید تا نقشه‌ه ...