عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1195

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

طراحی و ساخت کنترل کننده دما و غلظت دستگاههای پزشکی: طراحی و ساخت یک برد میکرو کنترلی با IC-8051 جهت کنترل دما، غلظت ، پمپ خون و پمپ هپارین دستگاه همودیالیز پژوهشکده برق و کامپیوتر هدف این طرح بوده است که نمونه طراحی و ساخته شده است . ...
نمایه ها:
غلظت | 
پمپ | 
خون | 
پزشکی | 
دما | 

انجام واکنش دردماهای بالاتر حجم بیوگازبیشتری نیازدارد دردماهای بالاترتجزیه سوبسترا سرعت و مقداربیشتری دارد دردمای 47درجه سانتیگراد حجم بیوگاز تولید شده بالاتر ازدماهای کمتر است بیشترین مقدارگاز تولید شده برای آزمایش دردمای 47درجه سانتیگراد 30لیتربرروز می باشد درحالیکه دردمای 37درجه سانتیگراد 26لیتر برروز و دردمای 25درجه سانتیگراد 19لیتر برروز می باشد بنابراین اگربتوان تغییرات PH رادردماهای بالاکنترل کرد حجم بیوگاز تولیدی دردماهای بالابطور مشخصی بیشتر است با افزایش دما سرعت فر ...
نمایه ها:
دما | 
متان | 
ph | 

بررسی اثرات دما و زمان آستنیته کردن بر خواص مکانیکی چدنهای نشکن آستمپر ‏‎(ADI)‎‏ غیر آلیاژی بیانگر آن است که در دمای آستمپرینگ 375 درجه سانتی گراد با افزایش دمای آستنیته کردن در محدوده 860 تا 940 درجه سانتی گراد مقادیر سختی، استحکام تسلیم، استحکام کششی و درصد ازدیاد طول کاهش می یابد. با کاهش دمای آستمپرینگ به 275 درجه سانتی گراد رفتار چدن تغییر کرده به نحوی که با افزایش دمای آستنیته کردن در همان محدوده، مقادیر سختی و استحکام تسلیم کاهش یافته، مقادیر استحکام کششی بدون تغییر م ...

محیط های کنترل شده، فضاهای آزمایشگاهی بسته‌ای هستند که در آنها متغیرهای مهم کنترلی نظیر دما و رطوبت نسبی کنترل می‌شوند. محیط های کنترل شده در زمینه‌های مختلف صنعتی نظیر ساخت قطعات الکترونیک و همچنین تحقیقات کشاورزی و پزشکی دارای کاربرد می‌باشند. فیتوترون محیط کنترل شده‌ای است که با کنترل پارامترهای دما، رطوبت و نور شرایط مساعد برای رشد گونه‌های مختلف گیاهان فراهم می‌سازد. در فصل اول این پایان‌نامه، بخش‌های مکانیکی دستگاه تشریح می‌گردند. در فصل دوم، دینامیک دستگاه و نیز گستردگ ...

در این مقاله، اصول دما و مقیاس‌های اصلی دما به عنوان کمیت فیزیکی مطرح می‌شوند و با در نظرگرفتن مقیاس جدید بین‌المللی دما .(ITS - 90) آزمایشگاه‌هایی که براساس این مقیاس بنا گردیده و خدمات واسنجی ارائه می‌دهند، مورد بحث قرار می‌گیرند. دما بر حسب حالات ویژه‌ی فیزیکی و وسایل مخصوص جهت درون‌یابی پیوسته بین حالت‌های مورد نظر، تعریف می‌شود. بنابراین لازم است تا پیش‌از شروع بحث واسنجی دماسنج‌ها، خلاصه‌ای از تاریخچی ایجاد مقیاس‌های دما و کاربرد آن‌ها در دماسنجی عملی، بیان گردد. ...
نمایه ها:
دما | 

این مقاله دو قسمتی در برگیرنده مطالبی است که شاید آگاهی از آنها برای اکثر کسانی که به نوعی در فرایندهای تولیدی خود با سامانه های کنترل دما سروکار دارند بسیار مفید واقع شود و بتواند آنها را در انتخاب سامانه کنترلی جدید و همچنین استفاده بهینه از سامانه های موجود یاری نماید. بخش نخست این مقاله که در ادامه از نظر خوانندگان محترم خواهد گذشت، به طرح نمونه هایی از کاربرد گسترده کنترل کننده های دما پرداخته و پس از شرح کلی یک مجموعه کنترل دما، اعضاء آن را به صورت اجمالی معرفی می نماید ...
نمایه ها:
دما | 

در این بررسی همبستگی بین دما و رطوبت نسبی محیط و اثر آنها بر حالت کنه کشی اسید فرمیک 65 درصد در کنترل جمعیت کنه واروآ انگل خارجی زنبور عسل در سالهای 79-1377 مورد مطالعه قرار گرفت. آزمایشها بر روی 16 کلنی زنبور عسل با ملکه های خواهری دارای 7-5 قاب جمعیت آلوده به کنه واروآ صورت پذیرفت. کلنی ها به 4 تیمار و 4 تکرار تقسیم بندی شدند. در کلنی های تیمار اول 80، تیمار دوم 120، تیمار سوم 160، و تیمار چهارم 200 سی سی اسید فرمیک 65 درصد به مدت 16 روز متوالی با 4 تکرار، هر 4 روز یکبار م ...

پایداری دینامیکی لایه های زیرین جو که با نمایه های قایم دما و باد بستگی تنگاتنگ دارد ، از مسایل پیچیده ای است که از دیرباز از نظر پیش بینیهای هواشناسی مورد مطالعه هواشناسان بوده است ، و به ویژه در دهه های اخیر از دیدگاه پخش آلوده کننده های ناشی از فعالیتهای زیستی و صنعتی در جو ، توجه متخصصان محیط زیست را به خود جلب کرده است . بررسی مسئله پایداری دینامیکی جو ، جدای از روش مدلسازی ریاضی ، با استفاده از روابط موجود میان پخشندگی ویژگیهای بیانگر حالت جو نیز امکان پذیر است . این طر ...

همچنان که آب حاوی کلر در داخل لوله های شبکه ی توزیع جریان می یابد، با مواد مختلف موجود در حجم آب و دیواره ی لوله واکنش داده و مقدار آن کاهش می یابد. دما یکی از عامل های موثر بر این واکنش است. در این مطالعه با استفاده از مدل کیفی دینامیکی EPANET، اثر دما در دو فصل گرم و سرد سال بر روی ضرایب سینتیکی زوال کلر توسط حجم آب و دیواره ی لوله در شبکه ی توزیع آب بهارستان بررسی شد. این ضریب به ترتیب برای حجم آب برابر 533/0– و 207/0- بر روز و برای دیواره ی لوله برابر 3- و 2- میلی گرم بر ...