عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 17

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

برآورد دمای آب یک شاخص مهم محیطی در مطالعه آبراهه ها، رودخانه ها ودریاچه هاست، همچنین اهمیت زیادی در مدیریت منابع و جنبه های محیط زیست دارد. دما را می توان به صورت کاملا دقیق با استفاده از اندازه گیریهای میدانی تعیین نمود. با این حال، این روشها تنها مقادیر دما را برای نواحی محدود از لحاظ وسعت مکانی بدست می آورند و همچنین اندازه گیری پارامتر دما با روشهای معمولی به علت گستردگی و متغییر بودن آن کاری پر هزینه و زمان بر می باشد، این محدودیتها باعث توسعه استفاده از داده های سنجش ا ...

یکی از مهمترین جنبه های آب و‌ هوایی، اقلیم و دريا، تغییرپذیری آن می باشد. این تغییرپذیری در بسیاری از مقیاسهای زمانی ومکانی چند ساله و چند دهه‌ای گسترش دارد. يكي از جنبه‌های مهم تغییرات ساليانه در الگوهای آب وهوایی جهان با رویداد طبیعی پدیده مشهور به النینو- نوسانات جنوبی (انسو) رابطه دارد. در اين پايان نامه تاثير وقوع انسو بر برخی پارامترهاي جوي و دريايي در منطقه ساحلي شمال درياي عمان ارزيابي شده است. با توجه به مرور مقالات و تحقيقاتي كه درباره پديده انسو انجام شده است، مش ...

مدل سازی و پیش بینی تراز آب مخازن سدها از لحاظ کمیت آب موجود در پشت سد بسیارحائز اهمیت است و از طرفی مدلسازی و پیش بینی دمای آب مخزن سد در اعماق مختلف نیز از لحاظ کیفیت آب بسیار حائز اهمیت است. در این تحقیق تراز سطح آب و دمای آب در لایه های مختلف مخزن سد سپیدرود شبیه سازی می شود. در این تحقیق از نرم افزارCE-QUAL-W2 برای مدل سازیهای کمی وکیفی مذکور استفاده می شود. داده های استفاده شده در مرحله کالیبراسیون تراز سطح آب مخزن سد مربوط به84/3/11 تا85/1/20 می باشد و در دوره صحت سنجی ...

در این تحقیق اثرات غلظت و دمای آب نمک روی ماهی سفید (Rutilus frisii Kutum) دودی شده به روش سرد بررسی شد و فرآورده دودی حاصل با ماهی دودی موجود در بازار مقایسه شد. آزمایش ها به روش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در سطح اطمینان (05/0> P) انجام شد. ماهی ها بوسیله آب نمک با غلظت های 10، 18 و 26 درصد در دو دمای محیط و یخچال (16 و 4 درجه سانتی گراد) شور شدند. نتایج حاصل از ارزیابی فرآورده شور شده نشان دادند که اثر متقابل غلظت و دمای آب نمک روی رطوبت، بازهای نیتروژنی فرار و تیوبا ...

دبی قطره‌چکان‌ها تحت تأثیر عوامل گوناگونی هم‌چون فشار، ضریب تغییرات ساخت، گرفتگی و دمای آب آبیاری تغییر می‌کند. به منظور بررسی اثرات دمای آب و هدایت‌الکتریکی املاح محلول در آب (EC) بر روی دبی خروجی از دو نوع قطره-چکان تنظیم شونده فشار رایج در ایران که از نوع بیرون‌خطی و درون‌خطی می‌باشند، آزمایشی ترتیب داده شد. آزمایش از نوع فاکتوریل و در قالب طرح کامل تصادفی که تیمارهای آن شامل دمای آب در سه سطح 14، 22 و 35 درجه سانتی‌گراد، هدایت‌الکتریکی (EC) املاح محلول در آب در سه سطح 0/8 ...

چشمه‌های آب‌گرم ایوب پیغمبر، با دمای 38 درجه سانتی‌گراد، در نزدیکی شهرستان بجنورد - استان خراسان شمالی - در منطقه مرزی ایران و ترکمنستان قرار دارد. آب این چشمه، با دبی 10 لیتر برثانیه و مخزن ژئوترمالی، علاوه بر کاربردهای صنعتی، پزشکی و ژئوتوریسم، تامین کننده آب سد شیرین دره نیز می‌باشد. هدف از این تحقیق، بررسی تاثیر سازندها و ساختارهای زمین شناسی بر منشاء، مسیر جریان، عمق چرخش، مناطق تغذیه و تخلیه، کیفیت و علت دمای بالای آب چشمه‌ آبگرم ایوب و سایر منابع آبی منطقه مورد مطالعه ...

هدف تحقیق حاضر مقایسه اثر یک جلسه تمرین شنا در دماهای مختلف آب(23، 33 و 38 درجه سانتی گراد) بر اشتها، کالری دریافتی، کالری مصرفی، علاقه مندی به غذا و میزان لاکتات خون در دختران دانشجو بود. طرح تحقیق به صورت نیمه تجربی بود و 12 داوطلب دختر(میانگین سنی1/3 ± 20/83 سال، شاخص توده بدنی 2/68 ± 20/46 کیلوگرم بر متر مربع، وزن 5/46 ±53/6 کیلوگرم) از دانشجویان دانشگاه، پروتکل شنای کرال سینه را در سه دمای 23، 33 و 38 درجه سانتی گراد(آب سرد، آب طبیعی، آب گرم) به مدت 45 دقیقه با شدت 80 ...

این مطالعه به منظور بررسی اثرات دمای آب مصرفی و افزودن مکمل کربنات پتاسیم بر عملکرد، پاسخ‌های فیزیولوژیک و فراسنجه‌های خونی گاوهای شیری طی تنش گرمایی انجام شد. در این آزمایش از 16 راس گاو هلشتاین چند شکم زایش در قالب طرح چرخشی متوازن با چهار تیمار با آرایش آزمایش فاکتوریل 2×2 در 4 دوره استفاده شد. تیمارهای آزمایشی شامل 1- دو سطح دمای آب (12 (سرد) و 25 (معمولی) درجه سانتیگراد)، 2- افزودن کربنات پتاسیم (صفر و 0/96 درصد ماده خشک) می‌باشد. متوسط شاخص دما-رطوبت در کل دوره آزمایش ب ...

در این رساله، مطالعات آزمایشگاهی برای بررسی عوامل موثر بر فرآیند استخراج با آب دمای زیر بحرانی اسانس‌ها از گیاهان دارویی انجام شده است. با استفاده از روند طراحی آزمایش‌های مختلف، تعداد آزمایش‌ها، صرف هزینه و زمان حداقل شد. هم چنین شرایط بهینه استخراج ترکیب یا ترکیبات مورد نظر مشخص و مقدار بازده بهینه استخراج با سایر شیوه‌های متداول مانند سوکسله و تقطیر آبی مقایسه شد. برای اندازه گیری مقدار دقیق ترکیبات از پیش تغلیظ استخراج با فاز جامد و کروماتوگرافی مایع فشار بالا-فاز معکوس ا ...