عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 12

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بید سیب‌زمینی، (Zeller) Phthorimaea operculella از آفات مهم سیب‌زمینی در مناطق معتدله و گرم جهان از جمله ایران می‌باشد. در این آزمایش اثر دو حشره‌کش آبامکتین (1.8 %EC) و دلتامترین (%EC 2.5) روی مراحل تخم، لارو سن اول، شفیره و حشره کامل بید سیب‌زمینی (به دو روش غوطه‌وری کاغذ صافی و آغشته کردن ظروف پتری) بررسی شدند و غلظت کشنده (LC50) هر دو حشره‌کش روی مراحل مختلف آفت برآورد گردیدند. همچنین غلظت زیرکشنده LC30 هر دو حشره‌کش روی تخم اثر داده شد و پارامترهای دموگرافیک شامل امید به ...

طرح تجربی کنترل لیشمانیوز جلدی نوع شهری (AC.L) با استفاده از پشه‌بندهای آغشته به سم دلتامترین در شهر بم. هدف: دستیابی به اثر بخشی پشه‌بندهای آغشته به سم دلتامترین در جهت کاهش میزان بروز موارد مثبت بیماری (AC.L) و کاهش وفور فلبوتوم (پشه خاکی). طرح: کارآزمائی اختصاصی صحرائی (Field Trial). محل تحقیق: بدنبال آنالیز اطلاعات بدست آمده از طریق پرسشنامه‌های مقدماتی، دو منطقه کاملاٌ مشابه از نظر شیوع و بوز بیماری و ترکیب جمعیتی و فرهنگ مشلبه با فاصله حداقل 2 کیلومتر بناهای مهداب و نه ...

این مطالعه به منظور بررسی سمیت تحت کشنده آفت‌کش دلتامترین به عنوان یک آلاینده بوم سازگان آبی، بر روی تغییرات آنزیم‌های سرمی خون و آسیب‌شناسی بافتی در ماهی کپورمعمولی در چهار تیمار آزمایشی 0، 001/0، 0025/0 و 005/0 میکروگرم در لیتر از این سم انجام شد. به همین منظور تعداد 96 عدد بچه ماهی با میانگین وزنی 1±40 گرم از مرکز تکثیر و بازسازی ذخایر ماهیان بومی زهک به آزمایشگاه پژوهشکده تالاب بین‌المللی هامون منتقل شدند. غلظت‌های مورد نظر دلتامترین تهیه شده و دوره آزمایش به مدت 8 هفته ا ...

مقاومت فزاینده مگس سفید گلخانه Trialeurodes vaporatiorum در برابر حشره‌کشهای شیمیایی لزوم استفاده از شیوه‌های کنترل غیرشیمیایی را بر علیه این آفت روشن می‌سازد. در این تحقیق به منظور مقایسه‌ای اثر قارچ حشره‌خوار Verticillium lecanii و حشره‌کش دلتامترین بر روی پوره و حشره کامل مگس سفید، برگهایی از گیاه لوبیا که بطور جداگانه دارای پوره و حشره کامل بودند، انتخاب گردید و با سوسپانسیون اسپور قارچ مذکور به غلظت 106 × 2 اسپور در میلی‌لیتر و یا محلول دلتامترین با غلظت 375 PPm تیمار شد ...

سفیدبالک گلخانه (Trialeurodes vaporariorum (Westwood) (Homoptera: Aleyrodidae یکی از آفات مهم سبزیجات و گیاهان زینتی است که در بیشتر موارد می‌تواند با تغذیه مقدار قابل توجهی از شیره گیاه باعث ایجاد حالت زردی در گیاه شود. این آفت به دلیل تعدد نسل و کوتاهی زمان یک نسل دارای توان بالقوه‌ای برای مقاوم شدن به حشره کش‌های مختلف می‌باشد. درطی سالهای گذشته کنترل سفیدبالک گلخانه توسط حشره کش‌های رایج مانند کاربامات‌ها، ارگانوفسفات‌ها و سموم پایرتروئیدی صورت گرفته است. این حشره کش‌ها ب ...

روتیفرها گروهی از زئوپلانکتون‌ها می‌باشند که در اکوسیستم‌های آب شیرین اهمیت بالایی دارند، همچنین این موجودات به عنوان مدل‌هایی در مطالعات اکوتوکسیکولوژی معرفی شده اند. یکی از مهم-ترین عواملی که امروزه با توجه به روند رو به رشد صنعت و تکنولوژی خطرات آن احساس میشود سموم آفت کش است که با ورود به اکوسیستم‌های آبی می‌توانند موجبات تخریب جوامع آبزیان را فراهم کنند. از این رو غلظت کشنده (LC50 24h) سموم حشره کش دلتامترین و ایمیداکلوپراید که از آفت کش‌های پر مصرف در منطقه سیستان می‌با ...

برای پیشگیری از مالاریای انسانی کنترل ناقل بخش مهمی از استراتژی جهانی می باشد تاثیر پشه بندهای پاره آغشته به سه حشره کش پیرتروئید سایفلوترین ، دلتامترین و پرمترین در سه دوز از هرکدام این حشره کش ها در شرایط آزمایشگاهی مورد ارزیابی قرار گرفته است . آزمایشات برپایه پشه های آنوفل استفنسی ماده برای عبور از سوراخهای موجود در پشه بندهای پاره طراحی شده است . دراین تست تونل یک عدد خوکچه هندی به عنوان طعمه برای جلب پشه ها استفاده شده است . وقتی که از پشه بندهای پاره غیرآغشته استفاده ش ...

در این مطالعه تاثیر حشره کش های رایج در کنترل سن گندم بر روی مراحل نابالغ، ظهور حشرات کامل از تخم های پارازیته مورد بررسی قرار گرفت. هر دو حشره کش، خروج پارازیتوئید از تخم میزبان را تحت تاثیر قرار قرار دادند، ولی رشد و نمو مراحل نابالغ آنها تحت تاثیر قرار نگرفت. این نشان می دهد که دیواره تخم های سن گندم مانعی عمده در برابر نفوذ حشره کش ها است. حشره کش فنیتروتیون فقط در روزهای ششم و هشتم ولی دلتامترین در تمام روزها، درصد ظهور حشرات کامل را بطور معنی داری کاهش دادند. ...

امروزه با توجه به مشکلات فنی و اجرایی و اکولوژیک سمپاشی ابقائی و با تغییر سیاست کنترل مالاریا در برنامه ‏‎(Roll Back Malaria)‎‏ ‏‎RBM‎‏، استراتژی کاربرد پشه بند آغشته به حشره کشهای پایروتروئید بعنوان روش ساده، کم هزینه و با امکان مشارکت مردمی و با قابلیت تلفیق در سیستم مراقبتهای بهداشتی اولیه ‏‎PCH‎‏ مورد توجه کارشناسان سازمان جهانی بهداشت و توافق اکثریت کشورها قرار گرفته است. پدیده تحریکی-دفعی ‏‎Excito-repellency‎‏ ناشی از اثرات برخی حشره کشها بنا به نظر برخی از محققین در قط ...