عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 51

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر مولفه های حاکمیت شرکتی بر دقت پیش بینی سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1387 تا 1390 می‌باشد. در این تحقیق درصد اعضای غیر موظف هیأت مدیره، تغییرات اعضاء هیأت مدیره، رتبه تمرکز مالکیت و سابقه کار حسابرس داخلی به عنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته شده اند تا تاثیر آنها بر متغیرهای وابسته دقت پیش بینی سود خالص و دقت پیش بینی سود عملیاتی مورد بررسی قرار گیرد. جامعه آماری این تحقیق کلیه شرکت‌هایی می‌باشد که حداقل از ا ...

مدلهای چندارزشیIRT، برخلاف مدل کلاسیک اندازه گیری و مدلهای دوارزشی،از این قابلیت برخوردارند که در قدرسنجی سوالات و آزمودنیها در آزمونهای توانایی متشکل از سوالات چندگزینه ای، برای گزینه های پاسخ، بیش از دو ارزش در نظر بگیرند و لذا مدعی هستند که با مورد توجه قرار دادن اطلاعات موجود در گزینه های پاسخ نادرست میتوانند ارزشهای متفاوتی برای آنها درنظر بگیرند و بدین وسیله موجب افزایش دقت برآورد توانایی آزمودنی‌ها گردند. رسالت اصلی این پژوهش در واقع معرفی و بکارگیری یکی از جامعترین مد ...

روش خوشه‌بندی نتایج جستجو از روش‌های موثر در سازماندهی اطلاعات در وب است. در این پژوهش میزان تاثیرگذاری این روش در بازیابی تصاویر مربوط از ابرموتور جستجوی Yippy با استفاده از سنجه دقت مورد توجه می‌باشد. در این آزمون، تعداد 12 پرسش به صورت تصادفی از سایت Wordtracker انتخاب شد. پرسش‌ها در خوشه تصویر ابرموتور Yippy جستجو شده و20 نتیجه اول از خوشه اصلی و سه زیرخوشه برای ارزیابی ربط ذخیره گردید. داده‌ها با استفاده ازفرمول دقت محاسبه شده و در نهایت میانگین دقت برای ابر موتور Yippy ...

هدف پژوهش حاضر تعیین میزان دقت در بازیابی منابع دیداری و شنیداری با استفاده از الگوریتم کی- مینز است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و روش پژوهش تجربی و از طریق مشاهده مستقیم است. به منظور بررسی میزان دقت در بازیابی منابع دیداری و شنیداری, مجموعه ای شامل 23 آلبوم منتشر شده در تابستان سال 1391 انتخاب شد. ابتدا پیشینه های موجود در هر آلبوم بر اساس استاندارد ابرداده ای پی. بی. کور فهرست نویسی شد. در گام بعدی هر یک از عناصر ابرداده مزبور به عنوان یک خوشه و توضیحگرهای آن به عنوان متغیر ...

صرف نظر از چارچوب قانونی، ساختار مالکیت شرکت ها نیز می تواند ایجاد و توسعه مدل حاکمیت شرکتی را تحت تاثیر قرار دهد. ساختار مالکیت دو بُعد دارد: تمرکز مالکیت و هویت سهامداران. سهامداران مالکان شرکت هستند و انجام عملیات بازرگانی را به نمایندگی از خود به مدیران واگذار می کنند که این امر ممکن است منجر به تضاد منافع شود. ساختار مالکیت پراکنده منجر به وسیعترشدن مسائل نمایندگی می شود. همچنین عوامل دیگری نیز مانند تاثیر سایر سهامداران عمده بجز سهامدار اصلی وجود دارد که می تواند احتمال ...

هدف: پژوهش حاضرتاثیرکاربرد شن بازی بر دقت،پرخاشگری دانش اموزان با اختلال نقص توجه/بیش فعالی دبستانی انجام گرفته است.روش پژوهش نیمه آزمایش با طرح پیش آزمون پس آزمون با یک گروه نمونه بود.جامعه آماری شامل کودکان دبستانی مبتلا به نقص توجه/بیش فعالی شهر تهران در سال 93-92 است که شامل 12 کودک که با آزمون کانرزبعد از غربالگری اولیه صورت گرفت.و سپس از آزمون های دقت تولوز پیرون و آزمون آدمک گودیناف استفاده شد . یافته ها: از آمار توصیفی و آمار استنباطی و t وابسته استفاده شد و نتایج حاص ...

درک سازوکار فرآیند شهری در برنامه‌ریزی و مدیریت شهری به‌منظور رسیدن به شکل شهری پایدار بسیار مهم است. یکی از ابزارهای جدید علمی جهت پیش‌بینی و شبیه‌سازی برخی پدیده‌های محیطی و به‌طور اخص شبیه‌سازی شهری، سلول‌های‌خودکار می‌باشد. مدل سلول‌های‌خودکار(Cellular Automata) که به‌اختصار CA نامیده می‌شود، یک تکنیک مدل‌سازی است که در فضای رستری تعریف می‌شود. این مدل به دلیل قرابت طبیعی با داده‌های رستری، در سیستم‌های اطلاعات مکانی موردتوجه قرارگرفته است. این قرابت طبیعی باعث ایجاد یک م ...

در اثر افزایش تعداد بارهای غیر خطی در سیستم های قدرت، مقدار جریان های هارمونیکی تزریقی به این سیستم ها نیز افزایش یافته است. به منظور طراحی ابزاری برای کاهش اعوجاجات هارمونیکی، تعیین محل و دامنه منابع هارمونیکی مورد نیاز می باشد. اندازه گیری مستقیم تمام متغیرهای لازم در سیستم به خاطر اعمال هزینه های بالا بسیار سخت می باشد. به این منظور روش تخمین حالت هارمونیکی پیشنهاد می شود که این کار عکس پخش بار هارمونیکی می باشد. در این پایان نامه روشی به منظور تخمین حالت هارمونیکی پیشنهاد ...

در عصر حاضر چگونگي‌ ايجاد فهم‌ معني‌ دار رياضيات‌ در فراگیران چه دانش آموز و چه دانشجو، بزرگترين‌ دغدغة‌ اساتید و اساتید در سرتاسر دنياست‌. و هرساله‌ مبالغ‌ هنگفتي‌ درجهت‌ ايجاد اين‌ فهم‌ معني‌ دار هزينه‌ مي‌شود.با توجه به اینکه حل مسئله عالی ترین نوع یادگیری به حساب می آید در نتیجه بررسی عوامل تاثیر گذار بر آن می تواند اساتید را در کمک به بهبود یادگیری فراگیر یاری نماید. حال با توجه به اینکه در توضیحات مربوط هر متغیر نیز بیان خواهد شد که اضطراب تاثیرات منفی بر عملکرد فراگیرا ...