عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

دعوای اعسار یکی از مباحث مهم و کاربردی در زمینه‌ی آیین دادرسی مدنی است، به گونه‌ای که در بسیاری از موارد، در کنار هر دادخواست تقدیمی، ادعای اعسار از هزینه‌ی دادرسی و به دنبال هر حکم محکومیت، دادخواست صدور حکم اعسار از پرداخت محکوم‌به نیز طرح می‌شود. در این پایان‌نامه تلاش شده است که ضمن بررسی ابعاد مختلف این دعوا، ‌موضوعات مهم و کاربردی و نیز مسائلی که به دلیل اجمال یا ابهام یا سکوت قانون،‌ منشأ تولید اختلاف نظر در میان حقوقدانان شده است، مورد توجه قرار گیرد. از جمله‌ی این م ...