عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مطالعات خاکشناسی اجمالی 90000 هکتار از اراضی نوخندان و دره‌گز بمنظور تکمیل مطالعات پوششی کشور و تشخیص انواع خاکها و تعیین محدودیت و قابلیت آبیاری بر اساس حفر و مطالعه دو پروفیل در هر هزار هکتار انجام گردید. خاکها در سه واحد فیزیوگرافی و 8 سری و دو رده انتی‌سولها واریدی سولها طبقه‌بندی شده و رژیم رطوبتی خاک Aridic و رژیم حرارتی Thermic می‌باشد. خاکهای واحد فیزیوگرافی دشت آبرفتی رودخانهای و دشت آبرفتی دامنه‌ای عموما مناسب و محدودیت آن وجود پستی و بلندی است ولی خاکهای واحد فیزیو ...

مطالعات خاکشناسی اجمالی 90000 هکتار از اراضی نوخندان و دره‌گز بمنظور تکمیل مطالعات پوشش کشور جهت تشخیص انواع خاکها و تعیین محدودیت و قابلیت آنها با حفر و مطالعه دو پروفیل در هر هزار هکتار انجام میگیرد. پس از حفر و مطالعه پروفیلها ، انجام تجزیه‌های لازم فیزیکی و شیمیائی روی نمونه‌های خاک با سریهای خاک مشخص و گزارش و نقشه‌های خاک و طبقه‌بندی اراضی تهیه خواهد شد. ...