عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 148

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در استان مازندران در ایستگاههای تحقیقاتی قراخیل، بایع‌کلا، فیروزکندی، دشت‌ناز و سراج‌محله، ارقام اترک ، میلاد، هیرمند، رسول و فلات در اواسط آبان ماه کشت و پس از پنجه‌زنی مزارع آزمایشی و تعدادی از مزارع بازدید و با مشاهده اولیت علایم بیماری (اواخر بهمن ماه سال 76) وضعیت پیشرفت بیماری یادداشت‌برداری گردید. در منطقه مغان بیماری از نیمه دوم بهمن ماه بطور پراکنده و لکه‌ای در مزارع مشاهده و بدلیل عدم وجود شرایط مناسب آب و هوایی بیماری توسعه نیافت . در بررسی آزمایشگاهی کلستوتیس‌های ...

دشت مغان در شمال باختری ایران بخشی از ناحیه گورا - ریونی است و شامل یکی از کاملترین نهشته های حوضه پاراتتیس در ایران می باشد. این منطقه از پالئوسن تامیوسن پسین محل انباشته شدن رسوبهای فلیشوئیدی بوده است. به سبب فاز کوهزائی آتیک رسوبات پلیوسن (سازند آکچاگیل) به طور دگرشیب بر روی رسوبهای کهن تر قرار گرفته است. بعد از ته نشینی رسوبهای سازند آکچاگیل، بر اثر تغییرات جهانی آب و هوایی، دریا از دشت مغان عقب نشینی می کند و رسوبهای رودخانه ایی - دریاچه ای معادل سازند آپشرون به صورت ناپ ...

طی مطالعه فونستیکی در سال 1375 در مزارع پنبه دشت مغان تعداد 12 گونه و 12 جنس متعلق به 8 خانواده از اوریباتیدهای گروه Pycnonotic brachypyline شناسایی گردید. از بین آنها، خانواده‌ها، جنس‌ها و گونه‌های: Anderemaeidae: Cristeremaeus humeratus balogh et csiszar, 1963: Eremellidae: Eremella ensifern Balogh et mahunka, 1968; eremobelbidae: Eremobelba sp. berlese. 1908: Licnodamaeidae: Licnodamaeus granulatus Balogh et csiszar, 1963: Microzetidae: Berlezetes berlezetes brazilozetoide ...
نمایه ها:
پنبه | 

بر مبنای سال 77 که گونه های مختلفی از دشمنان طبیعی آفات مزارع ذرت دشت مغان جمع آوری گردیدند و پس از آن در شرایط آزمایشگاه پتانسیل هر یک از آنها مورد بررسی قرار گرفت در سال 78 رهاسازی زنبور‏‎Trichogramma Piontoi‎‏ و ‏‎Habrobran hebetor‎‏ از بیوتیپ آن منطقه بوده اند در سطح 30هکتار علیه کرم ساقه خوار اروپایی ذرت و کمر هیلیوتیس در مقایسه با مزارع سمپاشی شده و شاهد انجام گرفت بطوریکه تراکم جمعیت لار و ساقه خوار اروپایی ذرت در مزرعه بیولوژیک تا سطح 68/0 و مزرعه سمپاشی شده 70/0 و مز ...

دشت مغان در شمال غرب ایران بخشی از ناحیه کورا-ریونی است و شامل یکی از کاملترین نهشته‌های حوضه پاراتتیس در ایران می‌باشد. در این منطقه در فاصله زمانی پالئوسن تامیوسن گر چه ناپیوستگی‌های کوچکی وجود دارد. اما هیچگونه دگرشیبی مشاهده نمی‌شود و حوضه مذکور در طی زمان یاد شده محل انباشته شدن رسوبات فلیش مانند (Flyshoid) بوده است . بر اثر فاز کوهزائی آتیک (Attic orogeny) رسوبات پلیوسن‌پسین (سازند آکچاگیل) به طور دگر شیب بر روی رسوبات کهن‌تر قرار گرفته است . پس از به جا گذاشتن رسوبات س ...

کاربرد و نقش جغرافیا در امور مختلف ، بویژه در برنامه‌ریزی‌های ناحیه‌ای و مطالعات زیربنایی در مورد پروژه‌های عمرانی (ناحیه‌ای، ملی، منطقه‌ای) بدون تردید به تجربه اثبات و بر همگان آشکار شده است . ژئومورفولوژی به عنوان یکی از شاخه‌های مهم جغرافیایی طبیعی، بضرورت مفاهیم و اهداف به تعریف علم جغرافیا را در بردارد و هدف نهایی آن انسان است . با توجه به اینکه علم ژئومرفولوژی، شکل، مواد تشکیل‌دهنده سطح زمین و فرایندهای موثر بر آن را مطالعه می‌کند، می‌تواند نتایج تغییرات در آمایش سرزمین ...

دشت مغان واقع در شمال غرب کشور از مناطق مهم کشاورزی کشورمان می‌باشد. دامپروری در اکثر نقاط این دشت رایج و پرمصرف‌ترین منابع خوراکی دام در منطقه یونجه، اسپرس ، کاه غلات ، دانه جو، دانه ذرت و سبوس گندم می‌باشد. به منظور ارزش‌یابی و تعیین ترکیبات شیمیائی و انرژی خام منابع خوراکی دام موجود در دشت مغان و تعیین انرژی قابل متابولیسم غلات کشت شده در منطقه برای جوجه‌های گوشتی، این طرح با استفاده از روش‌های صحیح نمونه‌برداری و تجزیه آزمایشگاهی انجام خواهد شد. اطلاعات به دست آمده کمک بس ...

طی مطالعه‌ای در سالهای 1375-77 در مزارع پنبه دشت مغان تعداد 6 گونه از جنس Necunaxoides, Cunaxa, Bdelloides و Scutacirus متعلق به دو خانواده Bdellidae و Cunaxidae از بالا خانواده Bdelloidea جمع‌آوری و شناسایی گردید. تمامی گونه‌ه‌ای جمع‌آوری شده برای اولین بار از منطقه دشت مغان گزارش می‌شوند و گونه‌های Scutascrius exasperatus, C. terrula, Cunaxa lamberti و Neocunaxoides zuluensis رکورد جدید برای فون کنه‌ای کشور به حساب می‌آیند. با توجه به اهمیتی که افراد این دو خانواده از نظر ک ...

با انجام این مطالعه طی سالهای 1375-77 تعداد 5 گونه و 4 جنس متعلق به خانواده acaridae (acasri, astigmata) از مزارع پنبه دشت مغان جمع آوری و شناسایی گردید که گونه‌های ACARUS RHIZOOGLYPHUS ROBINI, T.SIMILIS, TYROPHAGUS PERNICIOSUS,TYROPHOGOIDES برای اولین بار از منطقه دشت مغان و گونه COSMOGLYPHUS OUDEMANSI برای اولین بار از ایران گزارش می‌شوند. تمامی گونه‌های فوق‌الذکر از خاک مزارع پنبه جمع آوری شدند. گونه T.SIMILIS گونه غالب منطقه به شمار رفته و حداقل فراوانی را نیز گونه COSMOG ...
نمایه ها:
پنبه | 
کنه |