عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

دستگاه تولید علوف ه سبزمحیطی است که شرایط نور،درجه حرارت ورطوبت را برای گیاه بطور مصنوعی آماده می کند،چنانکه گیاه درمدت زمانی کوتاه به رشدی مناسب دست یابد. با این روش می توان در زمانی کوتاه ،اقدام به تولید علوفه کرد.کمبود آب در کشور ونیز کمبود مراتع طبیعی مناسب ،چاره یابی برای رفع‌مشکل کمبود علوفه دامی راضروری می کند. بخصوص برای دامداری های صنعتی در نزدیک شهرهای بزرگ که بامسئله کمبودآب و محدودیت زمین روبروهستند،نمونه ای ازاین دستگاه به ظرفیت 25 کیلوگرم علوفه در روز ساخته شده ...