عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 4

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

نظر به اولویت بخشیدن به بخش کشاورزی در برنامه دوم توسعه اقتصادی کشور و تایید بر توسعه سیستم آبیاری تحت فشار به عنوان یکی از مناسب‌ترین روش‌های استفاده بهینه از آب و همچنین نیاز به تولید انبوه تجهیزات و دستگاه‌های آبیاری تحت فشار در کشور و از آنجا که سازندگان داخلی تمایل به استفاده از الگوها و نمونه‌های خارجی دارند اعمال سیستم کنترل کیفی بدیهی می‌باشد تا از تنوع بی‌رویه تولیدات و به کارگیری مواد اولیه نامرغوب جلوگیری به عمل آید. هدف از انجام طرح، تدوین دانش فنی، پیشنهاد استاند ...

در این آزمایش، از اسفند ماه 1381 کوددهی همراه با آب آبیاری در سیستم قطره‌ای آغاز گردید و کودهای مورد نیاز در سیستم آبیاری سطحی نیز به صورت چالکود در اسفند در اختیار گیاه قرار گرفت. کوددهی در سیستم در پنج نوبت همراه با آب آبیاری (هر نوبت 20% کل کود مورد نیاز با توجه به تیمارهای کودی) انجام پذیرفت. نتایج تجزیه و تحلیل آماری عملکرد بادام نشان می‌دهد که سیستم آبیاری سطحی عملکرد بهتری داشته و در این سیستم تیمار شماره سه یعنی 30 درصد کود بالاتر از مصرف بهینه بهترین عملکرد را نشان م ...

نظر به اولویت بخشیدن به بخش کشاورزی در برنامه دوم توسعه اقتصادی کشور و تاکید بر توسعه سیستمهای آبیاری تحت فشار به عنوان یکی از مناسبترین روشهای استفاده بهینه از آب و همچنین نیاز به تولید انبوده تجهیزات و دستگاههای آبیاری تحت فشار در کشور و از آنجا که سازندگان داخلی تمایل به استفاده از الگوها و نمونه‌های خارجی دارند، اعمال سیستم کنترل کیفی بدیهی می‌باشد تا از تنوع بی‌رویه تولیدات و بکارگیری مواد اولیه نامرغوب جلوگیری به عمل آید. هدف از انجام پروژه، تدوین دانش فنی، پیشنهاد استا ...

نظر به اولویت بخشیدن به بخش کشاورزی در برنامه دوم توسعه اقتصادی کشور تاکید بر توسعه سیستم‌های آبیاری تحت فشار به عنوان یکی از مناسب‌ترین روش‌های استفاده بهینه از آب و همچنین نیاز به تولید انبوه تجهیزات و دستگاه‌های آبیاری تحت فشار در کشور و از آنجا که سازندگان داخلی تمایل به استفاده از الگوها و نمونه‌های خارجی دارند اعمال سیستم کنترل کیفی بدیهی می‌باشد از تنوع بی‌رویه تولیدات و به کارگیری مود اولیه نامرغوب جلوگیری به عمل آید. هدف از انجام طرح، تدوین دانش فنی، پیشنهاد استاندار ...