عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این پژوهش به شناسایی و تدوین راهبردهایی جهت واگذاری خدمات توانبخشی سازمان بهزیستی به بخش خصوصی پرداخته است. برای انجام این کار، ابتدا به مطالعه مدیریت راهبردی و آشنایی با روشهای مختلف تدوین راهبرد و انتخاب مناسب ترین روش و سپس به شناسایی الگوهای مختلف واگذاری خدمات و فعالیتها به بخش خصوصی و تدوین راهبردهایی مناسب جهت واگذاری خدمات توانبخشی به بخش خصوصی پرداخته شده است. جامعه آماری مورد بررسی در این پژوهش، شامل کلیه مدیران ارشد و مدیران میانی سازمان بهزیستی در دفتر توسعه و نظ ...