عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 19

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تحقیق حاضر، به بررسی میزان تحقق اهداف آموزشی در سه حیطه شناختی، نگرشی و مهارتی درس تربیت بدنی مدارس ابتدایی استان سمنان پرداخته است. این تحقیق ،توصیفی (از نوع زمینه یابی) بوده و به شکل میدانی اجرا شده است. جامعه آماری این تحقیق را دانش آموزان چهارم و پنجم ابتدایی استان سمنان تشکیل داده بودند. انتخاب دانش آموزان طبقه ای – تصادفی بوده است که براساس جدول مورگان تعداد آنها 400دانش آموز دختر وپسر می باشد. برای جمع آوری اطلاعات از ابزارهای؛ پرسشنامه، چک لیست مهارتی استفاده شده است. ...

هدف کلی این پژوهش بررسی رابطه بین اهداف تدریس اعضای هیات علمی و دستاوردهای تحصیلی دانشجویان دانشگاه شیراز بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه اعضای هیأت علمی و دانشجویان دانشگاه شیراز بود که با استفاده از روش نمونه گیری "تصادفی طبقه ای ساده" تعداد 236 عضو هیات علمی انتخاب شدند و برای نمونه گیری از دانشجویان و بر حسب فرمول کوکران تعداد 375 نفر برآورد گردید که با توجه به تعداد اعضای هیات علمی، به ازای هر عضو هیات علمی، 2 دانشجو انتخاب گردیدند که در مجموع 472 نفر را شامل شدند. ابزا ...

امروزه، هم‌آموزی، که رویکردی همه‌سویه به آموزش است، در دنیا طرفداران فراوانی یافته است. در این رویکرد، که برخاسته از اندیشه‌های ویگوتسکی و سازایی‌گری‌ی گروهی است، فرهنگ نقش ارزنده‌ای در آموختن دارد. بنابراین، در بهره‌گیری از هم‌آموزی برای بهسازی‌ی آموزش، به ویژه در کشورهای چند فرهنگی همچون ایران، نمی‌توان پیشینه‌ی فرهنگی‌ی آموزنده‌گان را نادیده گرفت چون همه‌ی آموزنده‌گان از بازخورد یکسانی به هم‌کاری برخوردار نیستند. یافته‌های پژوهش‌های پیشین نه تنها اثربخش‌تر بودن هم‌آموزی ...

نوشتن پیچیده ترین ،سخت ترین ومهمترین مهارت زبان آموزی است .پس از نگارش ونگهداری آثار تاریخی وهنری بود که بشر وارد دنیای تمدن شد.در میان ما ایرانیان فن نگارش از دیرباز از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده است .اما امروزه بیشتر دانش آموختگان ما این مهارت را به خوبی نمی آموزند ودر نوشتن ناتوانند. در نظام آموزشی ما درس انشاء از پایه سوم دبستان آغاز می گردد وتا پایان دوره ی راهنمایی ادامه می یابد اما همین دانش آموزان پس از گرفتن دیپلم برای نوشتن یک درخواست کار ، یا نامه اداری دچار م ...

هدف اساسی پژوهش حاضر «بررسی میزان تحقق اهداف دوره‌های آموزش ضمن خدمت در کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های دولتی شهر تهران» می‌باشد. نمونه آماری این پژوهش تعداد 183 نفر از کارکنان و 13 نفر مدیران کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های دولتی شهر تهران هستند که به شیوه نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. روش مورد استفاده ، پیمایشی است. برای گردآوری داده‌ها از 3 پرسشنامه‌ استفاده شد و از روش‏های آماری توصیفی و تحلیلی نیز برای پاسخ به پرسش‏های پژوهش و آزمون فرضیه‏ها استفا‏ده شد. نتایج نشان د ...

هدف اصلی تحقیق حاضر این است که تأثیر به کار گیری نقشه های مفهومی را در فرایند یاددهی- یادگیری روی پیشرفت تحصیلی و باورهای ریاضی دانش آموزان دختر پایه ی دوم متوسطه رشته تجربی در سال تحصیلی 88-87 دردرس ریاضی 2 در شهر گرماب بررسی کند. دراین تحقیق روش تدریس مبتنی بر نقشه ها ی مفهومی و روش تدریس مرسوم به عنوان متغیر های مستقل و پیشرفت تحصیلی و باورهای ریاضی دانش آموزان به عنوان متغیرهای وابسته در نظر گرفته شد. جامعه ی آماری این پژوهش تمامی دانش آموزان دختر پایه ی دوم متوسطه رشته ...

این تحقیق به صورت کمی و پیمایشی و با نمونه گیری طبقه ای از 400 نفر از دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز صفا شهر برای آزمون 5 فرضیه انجام گردید. بعد از بیان مساله، متغیرهای خود را تعریف اسمی و عملیاتی کردیم و سپس در فصل دوم ابتدا نظریه های تحقیق آورده شد و گفتیم که نظریه رکن اساسی یک تحقیق است. خلاف آن دسته از کسانی که نظریه را کم رنگ در یک پیمایش می دانند، به نظر ما نظریه یکی از ارکان یک پیمایش است. بعد از دو 15 عدد پیشینه تحقیق آورده شد و به نقد و ارزیابی آن ها مثبت و منفی به ...

شخصیت و عوامل تأثیر گذار بر آن از مفاهیم بنیادی و اساسی حوزه روان‌شناسی است. یکی از عوامل موثر بر شخصیت انسان، محیط اجتماعی- فرهنگی( نهاد خانواده، آموزش و پرورش و غیره) است که فرد در آن زندگی می‌کند. نهاد آموزش و پرورش یکی از موثرترین عوامل این محیط به حساب می‌آید که از طریق یکی از مهم‌ترین ابزارهای آموزشی خود یعنی کتاب‌های درسی به آموزشِ دانش‌آموزان مشغول است. در این پژوهش ویژگی‌های شخصیتی در کتاب‌های درسی و دانش‌آموزان مورد بررسی قرار گرفته است. روش: روش پژوهش انجام شده، ...

کودکان در زندگی ما از اهمیت ویژه ای برخوردارند. واقعیت و تخیل در کودک آنچنان به هم پیوسته است که جدا کردن آن بسیار مشکل است. عدم برخورداری از رشد کامل ذهنی و وجود خصایص شدید عاطفی از دیگر ویژگیهای دوران کودکی است که حاکی از تناسب زبان تصاویر با زبان و گرایشات طبیعی این گروه و در نتیجه جذب آنها به تلویزیون و خصوصا انیمیشن ها می شود. در این پژوهش با روش آزمایشی به بررسی تاثیر رسانه تصویری خصوصا انیمیشن بر رفتار کودکان و نیز نقش تفاوتهای فردی در این زمینه پرداخته شده است .جامعه ...