عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 4

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این طرح، دزیمتر شیمیایی اتانول کلروبنزین‏‎(ECB)‎‏ برپایه استاندارد‏‎ASTM‎‏ساخته شده است. ویژگی های دزیمتر در محدوده دزهای صفر تا 30 کیلومتری مورد بررسی قرارگرفته اند. پرتو دهی با چشمه کبالت 60 انجام گرفته است. قرائت دز-پاسخ با سه روش عیارسنجی (تیتراسیون)، اسپکتروفوتومتری و نوسان سنجی (اسیلومتری)انجام گرفته و روش نوسان سنجی به عنوان بهترین روش انتخاب شده است. ...

به منظور بررسی کارایی دزهای مختلف مویان غیر‌یونی همراه با علف‌کش ریم‌سولفورون بصورت پس‌رویشی بر علف‌های‌هرز سه رقم سیب‌زمینی بامبا، اسپریت و مارفونا در دو منطقه قروه و سنقر آزمایشی بصورت اسپلیت پلات بر پایه طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در سال 1394 انجام شد. فاکتور اول دز‌های مختلف مویان -غیریونی (عدم‌کنترل، صفر، 2/0، 4/0 و 8/0 لیتر در هکتار) و فاکتور دوم رقم‌های مختلف سیب‌زمینی (اسپریت، بامبا، مارفونا) بود. نتایج تجزیه‌های آماری نشان داد که بالاترین درصد کاهش تراکم و ...

آزمایش های گلخانه ای جهت مقایسه کارایی مصرف یکباره و خرد شده علف کش های مهم گندم انجام گرفت و تاثیر فاصله زمانی بین دو کاربرد علف کش در رهیافت خرد شده و نسبت های مختلف مورد استفاده در هر کاربرد، بررسی شد. تجزیه داده ها با روش های مقایسه ED90 و مدل اختلاط (ADM) انجام شد. در بخش مزرعه، آزمایشی برای مقایسه نحوه کاربرد ساده و خرد شدهء سه دز مختلف علف کش کلودینافوپ در دو تراکم گندم، بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی به صورت فاکتوریل به اجرا در آمد. در بخش آخر نیز کارایی علف کش های ...

در ایران تاکنون علف‌کش انتخابی برای زراعت سیب‌زمینی معرفی نشده است و در حال حاضر رایج‌ترین علف‌کش‌های مورد استفاده، متریبوزین (سنکور) و پاراکوات (گراماکسون) می‌باشند که از لحاظ زمان کاربرد، تعداد و تنوع محل عمل بسیار محدود می‌باشند، همچنین علف‌های‌هرز تابستانه که جزء علف‌های‌هرز مشکل‌ساز مزارع سیب‌زمینی می‌باشند با علف-کش‌های مذکور به خوبی کنترل نمی‌شوند. در این میان ریم‌سولفورون یک علف‌کش سولفونیل‌اوره بوده و برای کنترل علف-های هرز سیب‌زمینی در کالیفرنیا، واشینگتون، اورگان، ...