عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مشبک کاری گچ و ارسی سازی و ایجاد تزئینات آنها در بناها از دیرباز در ایران رواج داشته است و معماران چیره دست با این ابزار ساده نقوش بسیار پیچیده و زیبایی به وجود آورده اند که باعث حیرت و شگفتی می‌شوند. پنجره های مشبک و ارسی‌های خانه های لارستان عنوان پژوهشی این پایان نامه می‌‌باشد که از دوران زندیه تا پهلوی بر جای مانده اند. تنوع استفاده از نقوش مخصوصاً در پنجره های گچبری، این خانه ها را به موزه های گچبری تبدیل نموده است. پژوهش حاضر از نوع هدف کاربردی و توصیفی بوده و برای ...
نمایه ها:
گچبری | 
ارسی | 

در راستای انبوه سازی مسکن و ساختمانسازی در کشور، به منظور پیشگیری از خسارات مالی و جسمی ناشی از ویژگیهای کمی و کیفی مصالح و سیستمهای ساختمانی نون که پا به عرصه بازار می گذارند . تعیین و تقویم نتایج آزمایشگاهی و تدوین مقرارت، ضوابط و آیین نامه های استاندارد ساختمانی اعم از سازه و نیز ساختارهای غیرسازه ای ساختمانها، از اهم اقدامات ضروری است که مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن همچون کشورهای توسعه یافته صنعتی، می باید در دستورکار قراردهد . لذا، شناخت ویژگیهای کارکرد جدارها بخصوص در ای ...
نمایه ها:
ویژگی |