عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 246

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از ﭘژوهش حاضر، بررسی تأثیر احتمالی چند زبانگی بر اضطراب در خواندن و درک مطلب زبان آموزان زبان انگلیسی ایرانی بود که در این راستا فرض گردید ﭘیشینه زبانی (تک زبانگی ، دو زبانگی ، و سه زبانگی) تأثیر معنی داری بر روی اضطراب در خواندن و درک مطلب زبان آموزان سطح متوسط زبان انگلیسی ندارد. همچنین ﭘیش بینی گردیدکه جنسیت بعنوان یک متغیر تعاملی ، تأثیر معنی داری بر تعامل بین ﭘیشینه زبانی و اضطراب در خواندن و درک مطلب زبان آموزان سطح متوسط زبان انگلیسی ندارد. بدین منظور، 124 زبان آم ...

تاریخچه ی تحقیق درباره ی منابع عملکرد مختلف سوالات (دیف) در آزمون درک مطلب پر است از مجموعه ای از متغیرهای فرضیه ای که چند مورد از مهمترین آنها عبارتند از: جنسیت، آشنایی با موضوع متن، علاقه به موضوع یا محتوای متن، حدس زدن، و عوامل بافت اجتماعی (پی 2004؛ زومبو و گلین 2005). مطالعه حاضر با استناد به فلسفه ی انکارپذیری پوپر عوامل ذکر شده در بالا را مد نظر داشته و سعی بر آن داشته است تا بطور تجربی بررسی کند که آیا منابع فرض شده برای دیف در آزمون درک مطلب به زبان خارجی می توانند ب ...

این پژوهش به بررسی تاثیر ارجاعات داخل متن و پایان متن برروی درک مطلب و سرعت خواندن میان فراگیران ایرانی زبان انگلیسی پرداخته است. به این منظور و بر اساس نتایج آزمون درک مطلب تافل? شصت دانشجوی مقطع ارشد آموزش زبان انگلیسی در این پژوهش شرکت کردند. این دانشجویان از دانشگاه های تهران و مازندران و بر اساس قابل دسترس بودنشان برای محقق انتخاب شدند. برای دستیابی به اهداف این پژوهش? دانشجویان به دو گروه سی تایی ارجاع داخل متن و ارجاع خارج از متن تقسیم شدند. برای پاسخگویی به سولات تحق ...

چکیده: هدف مطالعه حاضر بررسی تاثیر روش و نوع امتحان بر روی قدرت درک مطلب زبان آموزان ایرانی سطوح متوسطه و پیشرفته می باشد. برای اجرای این مطالعه طرح کمی بکارگرفته شد. ابتدا جمعیت مطالعه را با استفاده از نمرات آزمون سطح بندی خود موسسه ای که در آن داده ها جمع شد به دو گروه چهل تایی متوسط و پیشرفته تقسیم کردیم. سپس هر دو گروه را به دو دسته بیست نفری تقسیم کردیم. بعد به گروه اول ازهردو سطح متوسط و پیشرفته یک آزمون چهار گزینه ای درک مطلب و به گروه دیگر در هر دو سطح آزمون چهارگز ...

هدف از انجام اين تحقيق بررسي ارتباط ميان استقلال، تحمل ابهام، استراتژيهاي خواندن و درك مطلب زبان آموزان بوده است. بدين منظور، از 130 نفر از دانشجويان سال دوم و سوم رشته مترجمي زبان انگليسي دانشگاههاي پيام نور تهران و قزوين كه حداقل 45 واحد درسي را گذرانده بودند خواسته شد تا به يك تست درك مطلب (PET) و سه پرسشنامه مرتبط با استقلال زبان آموزان، تحمل ابهام (SLTAS) و استراتژيهاي خواندن (SORS) پاسخ دهند. پس از كنار گذاشتن پاسخنامه هاي ناقص، 106 مورد نهايي در تحليل هاي آماري بكار گر ...

هدف از اين پژوهش مقايسه تاثيرات سه استراتژي خلاصه برداري، رابطه سوال وجواب و تشخيص ساختار گرامري بر توانايي درك مطلب زبان آموزان ايراني مي باشد. افراد نمونه شامل 60 نفر (34 نفر زن و 26 نفر مرد) مي شدند كه در پيش آزمون درك مطلب كه شامل سه متن مي باشد شركت كردند. در طول جلسات تدريس استراتژي هاي خلاصه برداري، رابطه سوال وجواب و تشخيص ساختار گرامري به گروه ها آموزش داده شد. در انتهاي پژوهش تستي شبيه به پيش آزمون جهت تعيين ميزان پيشرفت گروهها استفاده شد. نتيجه تحقيق نشان مي دهد كه ...

الف. موضوع و طرح مسئله: نقش تفاوتهای فردی در رویکردهای فراگیر- محور اهمیت پیدا کرده است و از این میان نقش عوامل شخصیتی به تازگی مورد توجه قرار گرفته است. محققان در هر دوره از ابزاری برای سنجش این عامل استفاده کرده‌اند. با پیشرفت‌های علم روانشناسی و به وجود آمدن ابزارهایی کارآمدتر برای سنجش شخصیت افراد و اهمیت یافتن فراگیر به عنوان مرکز توجه در آموزش با دیدگاه انسانگرایی کارل راجرز و به وجود آمدن رویکرد تأثیر انسانی در آموزش زبان پژوهشگر بر خود لازم دید که ارتباط بین عوامل شخص ...

مهارت درک مطلب یکی از مهم ترین مهارت ها برای زبان آموزان در محیط های آموزشی است. زبان آموزان باید روش هایی که باعث آسان تر شدن خواندن متون زبان خارجه می شوند را بیاموزند. روش های مختلفی برای پیشرفت درک مطلب وجود دارد٬ در این میان روش های مختلف ارزیابی نیز به عنوان روشی برای پیشرفت توانایی درک مطلب استفاده می شوند. هدف این تحقیق بررسی تأثیر دو نوع مختلف روش ارزیابی٬ پرسش های جای خالی و پرسش های تشریحی٬ بر روی توانایی درک مطلب زبان آموزان سطح متوسط ایرانی است. این تحقیق بر روی ...

پژوهش‌های انجام شده در مورد تأثیر انواع برابر نهاده بر یادگیری تصادفی واژگان و خواندن و درک مطلب در زبان دوم نتایج متفاوتی را نشان داده اند. پژوهش حاضر، به بررسی تأثیر انواع برابر نهاده بر یادگیری تصادفی واژگان و خواندن و درک مطلب دانشجویان زبان انگلیسی در ایران پرداخته است. برابرنهاده‌های بکار رفته در این پژوهش عبارتند از: برابرنهاده‌ی تک ‌معنایی به فارسی ((SL1G، برابرنهاده‌ی تک معنایی به انگلیسی ((SL2G، و برابرنهاده‌ی چند معنایی (MCG) به انگلیسی. در این پژوهش، از دو نوع متن ...