عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 56

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در تاریخچه آموزش و یادگیری زبان، روش ها و رویکردهای جدیدی به منظور برطرف ساختن مشکلات تدریس مهارت شنیداری ارائه شدند. در میان آنها، رویکرد تدریس وظیفه-محور زبان با تمرکز بر بکارگیری زبان آموزان در انجام وظایف سعی بر این دارد که آنان را به زبان آموزانی کارآمد در مهارت شنیداری وارتباط موفق در دنیای واقعی بدل سازند. این تحقیق تاثیر آموزش وظیفه-محور را بر پیشرفت مهارت درک شنیداری زبان آموزان زبان انگلیسی مونث و مذکر سطح متوسط را از طریق آموزش 5 وظیفه و برگزاری 5 تست شنیداری مرتبط ...

خود باوری به عنوان یکی از خصوصیات زبان آموزان، نقش مهمی در موفقیت آنها در یاد گیری زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی دارد. بسیاری از محققان خود باوری را به عنوان موثرترین عامل در پیش بینی موفقیت در یادگیری زبان به طور کلی می دانند. اما به علت وابسته بودن خود باوری به کار و حوزه ای که در آن تجلی پیدا می کند، مشخص نیست آیا در حقیقت خود باوری می تواند به عنوان موثرترین عامل در پیش بینی موفقیت در یادگیری مهارت های مختلف زبان یعنی شنیدن، صحبت کردن، خواندن و نوشتن نیز در نظر گرفته ش ...

در سال های اخیر، به درک شنیداری در راستای موفقیت تحصیلی اهمیت وافری داده شده است. با وجود این، در مقایسه با دیگر مهارت های زبانی، عوامل مربوط به ارزیابی مهارت شنیداری کمتر مورد توجه قرار گرفته اند. همان طور که تمرکز بر آگاهی فراشناختی یک تلاش نسبتاً جدید در آموزش شنیداری است، نیاز بیشتری به بررسی رابطه میان این دو متغیر به منظور بررسی مبنای نظری وجود دارد. به این منظور، پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین آگاهی فراشناختی و درک شنیداری زبان آموزان مرد و زن پرداخت. پس از آزمون تعیین ...

یکی از مسایل مهم در یادگیری زبان ، یادگیری لغت است. هدف این تحقیق ، بررسی یاد گیری شیوه های مستقیم و غیر مستقیم فراگیری لغت درفرایند شنیداری زبان است و اینکه کدامیک از آنها برای بهبود و تسهیل یادگیری واژگان زبان آموزان سطح متوسطه موثرترند.این تحقیق تفاوت بین تاثیر فراگیری مستقیم و غیر مستقیم لغت در فرایند شنیداری زبان در کوتاه مدت را بررسی می کند ، سپس تفاوت بین تاثیر یادگیری مستقیم و غیر مستقیم لغت در یاد آوری آن در بلند مدت را مورد بررسی قرار می دهد.جامعه مورد تحقیق فراگیر ...

این مطالعه به منظور بررسی ارتباط بین به تعویق انداختن خواسته ها و درک شنیداری در بین زبان آموزان ایرانی طراحی شده است و قصد دارد که تاثیر متمایز کننده به تعویق انداختن خواسته ها بر روی درک شنیداری را مورد تحقیق قرار دهد و به بررسی این موضوع بپردازد که آیا بین آن دسته از زبان آموزان که در به تعویق انداختن خواسته ها موفق ترند نسبت به آنها که در به تعویق انداختن خواسته ها ضعیف تر عمل میکنند از لحاظ درک شنیداری تفاوتی وجود دارد. به این منظور هر یک از 108 شرکت کننده یک مقیاس به تع ...

هدف: بررسی مولفه‌های حافظه‌کاری و درک شنیداری در کودکان مبتلا به اختلال نارسایی‌توجه/فزون‌کنشی و بررسی وجود رابطه میان این دو متغیر می‌باشد. روش: شرکت‌کنندگان در این پژوهش شامل دو گروه کودکان مبتلا به ADHD و کودکان بهنجار می‌باشند. گروه اول به شیوه نمونه‌گیری در‌ دسترس و گروه دوم به صورت طور تصادفی انتخاب شدند. شرکت‌کنندگان در هر گروه شامل 30 پسر بین 10-8 سال می‌باشند. تشخیص ابتلا به اختلال ADHD، با استفاده از مقیاسSNAP-IV، CBCL و مصاحبه بالینی صورت گرفت. پیش از انجام پژوهش ...

در عرصۀ پژوهش های زبان دوم، بررسی مهارت‌های درک مطلب، گفتاری و نوشتاری برای دهه‌های متمادی رویۀ بیشتر محققان بوده است. با وجود این، مهارت درک شنیداری همچنان حوزه‌ای است که پژوهش بیشتری را می طلبد (Vandergrift, 2009). به علاوه بیشتر تحقیقات انجام شده در زمینۀ مهارت درک شنیداری مربوط به محیط‌هایی است که در آن ها زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم شناخته می شود. به عبارت دیگر، مهارت درک شنیداری در محیط های زبان خارجی کمتر مطالعه شده است. این پژوهش که سعی دارد در این مسیر حرکت کند، ...

اکثر فارغ التحصیلان زبان انگلیسی بر این باورند که در زمینه ی درک شنیداری کمترین میزان موفقییت را کسب کرده اند. با این حال انواع و میزان این مشکل با توجه به عوامل متعددی همچون جنسیت، مهارت، انگیزه وغیره متفاوت است. اکثر مطالعات، مشکلات شنیداری را مرتبط با میزان توانایی کم دانشجویان در این مهارت و یا سختی تکالیف و قالب متون شنیداری می دانند، در حالی که توجه کافی نسبت به نقش راهبرهای شنیداری غیر موثر و یا سطح پایین آگاهی ذهنی و فرا ذهنی شنوندگان ندارد. در این مطالعه، تلاش بر ای ...

این مطالعه تاثیر شرایط درکی و اجرایی بر روی ادراک دشواری فعالیت در یک تست درک شنیداری در پرتو چهارچوب های پیچیدگی درکی در متن درک شنیداری یاد گیرندگان زبان های خارجی دانشگاه کاشان بررسی می کند. مطالعه اخیر همچنین تاثیر دو فاکتور مهم سطح اضطراب و بسندگی را بر روی اجرای شنیداری زبان دانش اموخته گان بررسی می کند. دانشجویان ادراکشان نسبت به دشواری نسبی هر فعالیت و نگرششان نسبت به ان فعالیت ها را با پر کردن یک پرسشنامه بعد از هر کدام بیان کردند. انها همچنین یک پرسشنامه اضطراب پر ...