عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 8

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.
 
این تحقیق با هدف تعیین تاثیر شدت چرا بر میزان رسوب در دو جهت جغرافیایی و در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی و به صورت کرت های خرد شده در سال آبی زراعی 77-76 به اجرا درآمد. شیب جنوبی از نظر میزان رسوب با مقدار 2/2 گرم بر مترمربع نسبت به شیب غربی با میزان 15/0 گرم بر مترمربع در سطح یک درصد برتر بود. همچنین تیمارهای چرای بی رویه، کف بر و شخم به ترتیب با میزان 12/2، 78/1، 62/1 گرم بر متر مربع نسبت به چرای متعادل و قرق به ترتیب با میزان 12/0 و 24/0 گرم برتر بودند. در نهایت بارش ...

چکیده ندارد.
نمایه ها:
درو | 
خلخال | 

در تحقیق حاضر که هدف اصلی آن تهیه مدلی برای پیش بینی مقادیر بهینه برداشت تحت الگوهای مختلف مدیریتی از سفره آبرفتی حوزه ابگیر دشت کرون می باشد ابتدا مدل جریان پایدار حوزه در دوره های پرآبی ، کم آبی و میان آبی توسط برنامه شبیه سازی ‏‏‎MODFLOW‎‏ تهیه شده است . سپس در هرحالت با توجه به بارندگی اعمال شده در حوزه چهار الگوی کنترل تراز آب در نظرگرفته شده است . در مرحله بعدی با استفاده از برنامه بهینه سازی غیرخطی به روش سیمپلکس مینیم ساز مقادیر بهینه برداشت از سفره در چاههای بهره ب ...

به منظور بررسی اثرات حذف شاخ و برگ گونه‌های آتریپلکس لنتی فورمیس و نیتراریا شوبری در شرایط معمولی و تنش رطوبتی آزمایشی در گلخانه دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان از تابستان سال 1382 تا پایان تیرماه 1383 انجام گرفت. خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک گنجایش رطوبتی خاک گلدانها در ظرفیت زراعی درصد رطوبت خاک در زمان تنش آبی کیفیت علوفه و ارزش رجحانی گونه‌ها مطالعه گردید. تولید بوته‌ها در فواصل زمانی مختلف در سه سطح برداشت کم متوسط و زیاد با دو نوع برداشت حذف شاخ و برگ و حذف برگ ...