عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 24

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف پژوهش مطالعه رابطه بین درون گرایی-برون گرایی و روان رنجورخویی با خودشیفتگی دانشجویان هنر است.فرم کوتاه پرسشنامه شخصیت آیزنک و پرسشنامه شخصیت خودشیفته راسکین ابزارهای مناسب برای این تحقق این هدف هستند که در مورد نمونه ای تصادفی از 196 دانشجوی هنر اجرا شد و روابط بین متغیرهای پژوهش به کمک همبستگی و تحلیل رگرسیون چندگانه مطالعه گردید.نتایج نشان داده که:1)بین درون گرایی-برون گرایی با خودشیفتگی در دانشجویان هنر دختر و پسر رابطه معناداری وجود دارد.2)بین روان رنجورخویی با خودشیف ...

یکی از مسائل اساسی در امر اموزش یک زبان خارجی عبارت است از توجه به نوع شخصیت زبان آموز. در میان انواع گونه های شخصیتی درون گرایی و برون گرایی از اهمیت فراوانی برخوردار است. درون گرایی بدان معناست که فرد انرژی لازم را برای انجام فعالیت های خود از منبع درونی و شخص برون گرا این انرژی را از اطرافیان یعنی از منابع بیرونی بدست می آورد. عقیده ما بر این است دانش لازم مربوط به این ویژگی شخصیتی می تواند به ما در پیش بینی دشواری های یادگیری برای هر یک از زبان آموزان کمک کند. با اطلاع ا ...

مقدمه ارتباط از جمله پدیده هایی است که با همه جوانب زندگی انسان پیوند خورده و فقط از طریق نوعی ارتباط است که افراد می توانند با هم ارتباط برقرار کرده و به حیات اجتماعی خود ادامه دهند. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه سنخ های شخصیتی با سبک های ارتباطی معلمان مقطع متوسطه است. جامعه آماری این تحقیق کلیه معلمان شاعل به تدریس در مدارس متوسطه شاخه نظری شهرستان تالش در سال تحصیلی 90-89 است. نمونه آماری 120 نفر از معلمان که با استفاده از فرمول کوکران به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای از بخش ...

چکیده ندارد.

هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر موسیقی و سروصدا بر عملکرد درون گرایان و برون گرایان در آزمون های شناختی با توجه به محیط مطالعه ی قبلی بود. جامعه مورد مطالعه دانش جویان دوره ی کارشناسی رشته ی علوم تربیتی ورودی 91-89 دانشگاه تربیت مدرس تهران بود. با توجه به حجم کم جامعه تمام افراد جامعه به صورت سرشماری به عنوان نمونه انتخاب شدند، و به پرسش نامه شخصیت آیزنگ (1975) و پرسش نامه محقق ساخته ی محیط مطالعه ی قبلی پاسخ دادند، از بین این تعداد در کل 84 نفر به صورت گرایش بیشتر به درون گرا ...

امروزه طراحی فضاهای سبز شهری و ترکیب و پیوند موثر آن‌ها با نیازها و عملکردهای فرهنگی- تفریحی همانند موزه‌ها، نقش مهمی در رشد و توسعه‌ی فرهنگی شهر و جاذبه‌های گردشگری آن ایفاء می‌کند. به طوری که موزه‌های معاصر می‌کوشند تا در بستری طبیعی، همراه با مناظر و چشم‌اندازهای آن، به حفظ و نمایشِ میراث معنوی جوامع و برقراری تعاملات اجتماعی و تبادل افکار در محیطی آزاد و به دور از هیاهو و آشفتگی‌های شهری بپردازند. در این میان، شهر تبریز که در طول سالیان متمادی از تاریخچه و فرهنگی غنی برخو ...

عوامل زیادی در عملکرد آزمونی زبان آموزان در متن یادگیری زبان موثر می باشد.این تحقیق تلاشی است در زمینه بررسی نقشی که سبک های شناختی و شخصیتی بر عملکرد یادگیرنده های زبانی در سوالات C-test Z-test و تست های چند گزینه ای دارد. در این تحقیق سعی شده است تا نقش درون گرایی، برون گرایی، تکانشی و فکری بودن بر روی عملکرد شرکت کنندگان در این آزمون ها بررسی شود. به منظور دستیابی این هدف 212 یادگیرنده زبان انگلیسی بر مبنای روند نمونه گیری انتخاب شدند. سبک های شناختی و شخصیتی آن ها توسط پ ...

در این پژوهش به اصلی ترین ابزار گفتمان یعنی ابزار انسجام که خود یک مجموعه 18 عضوی است پرداخته شد تا نقش جنسیت و شخصیت در کاربرد ابزارهای انسجام گفتمان از سوی دانش آموزان در تعاملات شفاهی و نوشتاری مورد مطالعه قرار گیرد. تحقیق از نوع کاربردی می باشد؛ جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه دانش آموزان پسر و دختر دوم دبستان منطقه 6 آموزش و پرورش در سال تحصیلی 1394-1393 شهر تهران بودند. حجم نمونه آماری به تعداد 100 نفر بود که به دلیل وجود متغیر جنسیت و شخصیت به چهار گروه 25 نفری تقسیم شدند. ...

.در این پژوهش به بررسی رابطه بین نوع شخصیت و سبک مدیریت مدیران دبیرستان های دخترانه غیر انتفاعی شهر تهران پرداخته ایم. برای تعیین ویژگی های شخصیتی مدیران از نظر درون گرایی و برون گرایی و روان نژندی از پرسش نامه آیزنگ و برای تعیین سبک رهبری ربطه مدار و و ظیفه مدار از پرسش نامه لوتانز بهره گرفته ایم. برای بررسی فرضیه ها نیز از آزمون غیر پارامتریک خی دو استفاده کرده ایم نتایج نشان داد که: بین شخصیت برون گرا و درون گرا و سبک مدیریت مدیران تفاوت معنی داری وجود دارد . سبک مدیریت م ...