عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 700

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف پژوهش مطالعه رابطه بین درون گرایی-برون گرایی و روان رنجورخویی با خودشیفتگی دانشجویان هنر است.فرم کوتاه پرسشنامه شخصیت آیزنک و پرسشنامه شخصیت خودشیفته راسکین ابزارهای مناسب برای این تحقق این هدف هستند که در مورد نمونه ای تصادفی از 196 دانشجوی هنر اجرا شد و روابط بین متغیرهای پژوهش به کمک همبستگی و تحلیل رگرسیون چندگانه مطالعه گردید.نتایج نشان داده که:1)بین درون گرایی-برون گرایی با خودشیفتگی در دانشجویان هنر دختر و پسر رابطه معناداری وجود دارد.2)بین روان رنجورخویی با خودشیف ...

زمینه‌گرایی معرفتی (epistemic contextualism) دیدگاهی جدید در معرفت‌شناسی است که انگیزه ظهور آن تلاش برای حل مسأله شک‌گرایی بوده است. این دیدگاه اگرچه در حوزه معرفت شناسی ظهور کرده و ادعای حل یکی از قدیمی‌ترین مسائل آن را دارد، در واقع آموزه‌ای سمانتیکی است. زمینه-گرایی معرفتی دیدگاهی درباره شروط صدق اسنادهای معرفتی است؛ جملاتی مانند "S می‌داند که p" و "S نمی‌داند که p". این دیدگاه به نوعی چرخش زبانی در معرفت شناسی است. زمینه‌گرا قصد دارد با استفاده از معنا و سمانتیک اسنادهای ...

در معرفت شناسی معاصر، توجیه به معنای دلیل یا مبنا داشتن برای باور به یک گزاره است. با ترجمه ی سوال معرفت شناسی معاصر «چه توجیهی برای یک باور در اختیار است؟» به زبان ابن سینا به این سوال خواهیم رسید: «چرا یک قضیه باید مورد تصدیق واقع شود؟» پاسخ به این سوال سبب می شود که اولا منابع توجیه آشکار شود و ثانیا معلوم گردد که آیا با درون گرایی مواجه هستیم یا برون گرایی. بنا به درون گرایی، توجیه گرها باید مورد دسترسی درونی فاعل شناسا واقع شوند و بنابه برون گرایی توجیه گرها می توانند ام ...

یکی از مسائل اساسی در امر اموزش یک زبان خارجی عبارت است از توجه به نوع شخصیت زبان آموز. در میان انواع گونه های شخصیتی درون گرایی و برون گرایی از اهمیت فراوانی برخوردار است. درون گرایی بدان معناست که فرد انرژی لازم را برای انجام فعالیت های خود از منبع درونی و شخص برون گرا این انرژی را از اطرافیان یعنی از منابع بیرونی بدست می آورد. عقیده ما بر این است دانش لازم مربوط به این ویژگی شخصیتی می تواند به ما در پیش بینی دشواری های یادگیری برای هر یک از زبان آموزان کمک کند. با اطلاع ا ...

رساله حاضر برآن است تا رابطه بین عامل شخصیتی برون گرایی/ درون گرایی و استفاده از راهبردهای خواندن توسط دانشجویان دختر ایرانی را بررسی کند. به همین منظور، از 124دانشجوی دختر و پسر سال دوم و سوم زبان و ادبیات انگلیسی و مترجمی دانشگاه اراک خواسته شد تا در تست میشیگان (1982) و پرسشنامه شخصیتی آیزنک شرکت کنند تا با بررسی نتایج حاصله از پاسخ ها، دانشجویان همگن بر اساس خصیصه درون گرا و برون گرا بودنشان تفکیک شوند. از میان 124 دانشجو، 90 دانشجوی دختر همگن (از لحاظ سطح زبانی متوسط) ...

مقدمه ارتباط از جمله پدیده هایی است که با همه جوانب زندگی انسان پیوند خورده و فقط از طریق نوعی ارتباط است که افراد می توانند با هم ارتباط برقرار کرده و به حیات اجتماعی خود ادامه دهند. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه سنخ های شخصیتی با سبک های ارتباطی معلمان مقطع متوسطه است. جامعه آماری این تحقیق کلیه معلمان شاعل به تدریس در مدارس متوسطه شاخه نظری شهرستان تالش در سال تحصیلی 90-89 است. نمونه آماری 120 نفر از معلمان که با استفاده از فرمول کوکران به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای از بخش ...

پژوهش حاضر در راستای تعیین نقش طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه، خودمتمایزسازی، کمال‌گرایی (مثبت،منفی) و فراشناخت در گرایش به سوء مصرف مواد مخدر در دانشجویان انجام گرفت. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه بود.که تعداد288 نفر، شامل دو گروه دختر(137نفر)، و پسر(151نفر)، به صورت نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. اطلاعات توسط پرسشنامه‌های طرحواره‌های ناسازگاراولیه یانگ(فرم کوتاه،2005)، خودمتمایزسازی(اسکورن و فرایدلندر ، 1988)، کمال‌گرایی منفی و مثبت (تری ش ...

مکتب ادبی رمانتیسم، نهضتی فرهنگی، فکری و اجتماعی است که در اواخر قرن هجدهم میلادی با خصوصیاتی نظیر احساس‌گرایی، آزادی، علاقه به طبیعت، درون‌گرایی، کودکی و ... در شعر و ادبیات اروپا ظهور کرد، هر چند دوره‌ی این مکتب زیاد طول نکشید، اما نقطه‌ی تحولی برای تمام مکاتب ادبی بعد از خود بود و بر فکر و اندیشه‌ی بسیاری از کشورهای دیگر تأثیرات عمده‌یی گذاشت. در اواخر قرن نوزدهم میلادی بر اثر گسترش روابط شرق و غرب ابتدا زبان و ادبیات عرب را تحت تأثیر خود قرار داد و ا‌ندکی بعد در قرن بیستم ...

هدف از پژوهش حاضر تعیین رابطه بین ویژگی های شخصیتی(درون گرایی-برون گرایی) و اضطراب امتحان با خودکارآمدی بود. این مطالعه یک پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. تعداد 257 نفر از دانش آموزان پیش دانشگاهی منطقه هشت تهران با روش نمونه گیری خوشه ای مرحله ای انتخاب شدند. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های اضطراب امتحان ساراسون، خودکارآمدی عمومی شرر و مادوکس، ویژگی های شخصیت( درون گرایی-برون گرایی) یونگ استفاده شد. از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند متغیره جهت بررسی میزان رابط ...
نمایه ها: