عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 19

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش توانایی درک خطر، میزان برآورد کردن خطر، آگاهی از قواعد و درونی‌سازی قواعد؛ همچنین تحول اخلاق و جنبه‌هایی از خودنظم جویی در پیروی کردن از قواعد رفتاری مربوط به ترافیک در کودکان بود. بدین منظور 100 کودک پیش دبستانی 1 و 2، شامل 53 پسر و 47 دختر در این مطالعه شرکت کردند. توانایی درک خطرات ترافیکی، میزان برآورد کردن خطر، آگاهی و پیروی از قواعد رفتاری و درونی‌سازی قواعد بوسیله 13 تصویر از موقعیت‌های خطرناک و ایمن ترافیکی ارزیابی شد. دو مولفه‌ی خودنظم جویی ی ...

درونی‌سازی یعنیپذیرشیاسازگاریباورها،ارزش‌ها،نگرش‌هاومعیارهابهمثابهآنچیزهاییکهبهخودفردتعلقدارد. از جمله آموزه‌های اساسی عارفان، پی‌بردن به پدیده «درونی کردن خدا» در بشر اعم از عارف و عامی است. هر نوع درونی‌سازی خدا، در واقع نوعی از شخصی‌سازی را به همراه دارد و ماحصل درونی‌سازی خدا، شخصی‌سازی اوست. مولوی همیشه در خطاب به خدا دو دسته صفات تنزیهی و تشبیهی را مدّ نظر دارد و همیشه دست به عصا راه می رود، مبادا خواننده به دام تشبیه بیفتد. امّا در عین حال سخنان وی در تمام آثارش به ...

نقشه‌ی مفهومی یکی از انواع سازمان‌دهنده‌های گرافیکی است که برای بازنمایی مطالب آموخته‌شده به‌کار می‌رود. پژوهش حاضر با هدف بررسی کاربرد مقیاس عناصر صوری هنردرمانی در نقشه‌‌ی مفهومی برای تشخیص افراد دارای نشانگان درونی‌سازی شده انجام شده است. روش پژوهش توصیفی-مقایسه‌ای بوده است. نمونه شامل 20 دانش‌آموز دارای نشانگان درونی‌سازی شده و 20 دانش‌آموز بدون نشانگان درونی-سازی بود که به روش نمونه‌گیری هدفمند از میان دانش‌آموزان مقطع متوسطه‌ی شهر قاین انتخاب شده بودند. دانش‌آموزان دو گ ...

با هدف مطالعه اثر واسطه ای رفتارهای درونی سازی شده( اضطراب، ناامیدی و افسردگی) در رابطه بین انسجام، بیانگری و تعارض خانواده با افکار خودکشی، یک گروه نمونه ۱۴-۱۸ سال از جمعیت اقدام کننده به خودکشی (۹۰ دختر، ۳۰ پسر) به صورت غیر تصادفی انتخاب شد که مقیاس محیط خانواده موس موس(FES،موس و موس، ۱۹۷۶)، مقیاس افسردگی بک ویرایش دوم(DBI-II، بک، ۱۹۹۶)، مقیاس نا امیدی بک (‌‌‌‌‌BHS، بک، ۱۹۷۴)، مقیاس اضطراب بک (‌BAI، بک، ۱۹۸۱)، مقیاس افکار خودکشی بک (‌‌‌‌‌BSSI، بک، ۱۹۷۹) را تکمیل کردند. داده ...

تحقیق جاری، تلاشی است که در جهت بررسی تأثیر رونویسی از خود و کمک چارچوبی دو نفره در ویرایش نسخه ی خود رونویسی شده ی بیان شفاهی بر روی عملکرد شفاهی بعدی یادگیرندگان از لحاظ دقت انجام شده است. علاوه بر این، این تحقیق با هدف بررسی تأثیر کمک چارچوبی فرد ماهر بر روی درونی سازی ویژگی های زبانی یادگیرنده ی تازه کار و توجه آنها به شکافهای بیان شفاهی خود نیز صورت گرفته است. سه کلاس از دانش آموزان سطح مقدماتی و یک کلاس از دانش آموزان سطح پیشرفته انتخاب شده است. دانش آموزان سطح مقدماتی ...

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین راهبردهای مدیریت دانش وفرآیندتولید دانش میان اعضای هیات علمی دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان (هایتک) است. روش انجام پژوهش توصیفی- پیمایشی است و جامعه موردمطالعه اعضای هیات علمی این دانشگاه هستند که همه‌ی 97 عضو به‌عنوان نمونه پژوهش در نظر گرفته شدند و به‌نوعی سرشماری است؛ که به دلیل عدم دسترسی به همه‌ی اعضا 65 پرسشنامه از بین آن‌ها جمع‌آوری شد. ابزار جمع‌آوری داده‌ها شامل پرسشنامه‌های محقق ساخته راهبردهای مدیریت دانش با 2 ...

به منظور بررسی جایگاه مدیریت دانش در دانشگاه شهید چمران و روابط ساده و چندگانه آن با فرهنگ سازمانی دانشگاه، با مشارکت 188 نفر از اعضای هیأت علمی و 119 نفر از کارشناسان دانشگاه در تکمیل پرسشنامه‌های مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی، تحقیقی توصیفی - تحلیلی انجام شد. نتایج تحقیق نشان داد که مطلوبیت مدیریت دانش در سطح دانشگاه شهید چمران پایین‌تر از حد متوسط است و تفاوت میانگین نمرات آزمودنی‌ها با شاخص مطلوب مفروض در این پژوهش، معنادار است. بین مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی و اکثر مولفه‌ ...

خودکار شدن دانش زبان دوم همواره موضوع بسیار مهمی بوده که بحث های زیادی را به وجود آورده و مطالعات زیادی بر روی زبان دوم صورت گرفته است که تاکید بر این دارد که آیا این پدیده همانطور که در زبان اول در مورد نقش و جایگاه دانش آگاهانه دارد در زبان دوم نیز وجود دارد. علی رغم مطالعات زیادی که بر روی این موضوع شده است، بر اساس دیکیسر (2005) هنوز نیاز به مطالعات طولانی که بر تمرین بهینه و شرایطی که رابطه ی بین دانش آگاهانه و غیر آگاهانه را افزایش دهد و خودکار شدن دانش زبان دوم را راحت ...

دانش یکی از عوامل بنیادی است که کاربرد موفق آن سازمانها را یاری می رساند تا خدمات بدیع ارائه دهند و در محیط متکی بر دانش است که سازمان ها قادر می شوند مزیت های رقابتی خور را همچنان حفظ کنند،مدیران کارآمد امروزی باید داده های لازم را از نظام های تولیدی پایگاه داده ها و منابع داخلی و خارجی متعددی به دست آورند و باید داده های خام را تجزیه،تحلیل و تفکیک نموده و آنها را به اطلاعات معنادار سازمانی تبدیل و سپس این اطلاعات را به دانش مفید مبدل سازند و در دسترس همه کارکنان سازمان قرار ...