عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 16

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

درونگرایی چیست؟ و چه پارامترهایی باعث درونگرایی در معماری اسلامی ایران شده است؟ آیا آزادی ودرونگرایی بدون حد و مرز در معماری مورد قبول است یا نه؟ میتوان از درونگرایی برداشت های مختلفی داشت. این واژه پیش از این که نوع نگرش در معماری باشد، آشکار کننده دیدگاه اخلاقی و عرفانی هر اقلیمی است. تودار بودن، گرایش به حالات و رفتارهای درونی و پرهیز از نشان دادن آن حالات به صورت تظاهر، بعضی از این مفاهیم هستند. در بحث معمارانه واژه درونگرایی به منزله نپرداختن به ظاهر است و در عوض پرداختن ...

تحقیق حاضر به بررسی تاثیر دو عامل روانشناختی درونگرایی و برونگرایی بر انتخاب راهبردهای ارتباطی در کلام، از سوی دانشجویان ایرانی رشته زبان انگلیسی پرداخته است .تحقیقات نشان داده است که انتخاب راهبردهای ارتباطی بستگی به عوامل متعددی دارد که یکی از آنها، نوع شخصیت میباشد.از اینرو، هدف این تحقیق تعیین وجود رابطه‌ای میان درونگرایی و برونگرایی و نوع میزان استفاده از راهبردهای ارتباطی در کلام است .جهت بررسی پرسشهای تحقیق، پژوهش در سه مرحله انجام شد.در ابتدا آزمون میشیگان که ...

به منظور بررسی رابطهء اضطراب امتحان، درونگرایی- برونگرایی دانش‌آموزان، و تحصیلات و شغل والدین، با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان سال سوم راهنمائی از بین 6 مدرسه راهنمائی (دخترانه و پسرانه) در شهر بافت ، به 354 دانش‌آموز سال سوم (187 دختر و 176 پسر) که به صورت تصادفی انتخاب شده بودند، پرسشنامهء شخصیتی نوباوگان آیزنگ (آیزنگ وایزنک ، 1975) و مقیاس اضطراب امتحان ساراسون (ساراسون، 1961) ارائه شد. اطلاعات مربوط به شغل و تحصیلات والدین و وضعیت پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان نیز جمع‌آوری شد. ب ...

رسیدن به رضایت از زندگی هدف نهایی بشر است و این مهم با عوامل بسیاری ارتباط دارد،هدف مطالعه حاضر بررسی رابطه عوامل شخصیتی برونگرایی و درونگرایی بر سطح رضایت از زندگی بوده است.در این مطالعه 224 نفر از دانشجویان دانشگاه تهران و الزهرا از هر دو جنس در دروه کارشناسی از رشته های پزشکی و مهندسی و هنر و علوم انسانی به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند.پرسشنامه های پنج عاملی نئو(فرم کوتاه) و شخصیت آیزنگ و رضایت از زندگی داینر برای اندازه گیری متغیرها استفاده شد.با توجه به نتای ...

این طرح از نوع پژوهشهای پس رویدادی است که برای بررسی تاثیرها همانندی/تضاد ویژگیهای شخصیت از زاویه درونگرایی/برونگرایی-بر سطح کلی میزان رضایت‌مندی زناشویی زوجین و 12 مقیاس مختلف آن تدوین شده است . متغیر پیش‌بینی‌کننده درنگرایی/برونگرایی زوجین در ترکیبی همانند با متضاد (هر دو درونگرا، هر دو برونگرا، یکی درونگرا یکی برونگرا) و نیر درونگرایی/برونگرایی مفرط در ترکیبهای مختلف (به عنوان مثال درونگرایی مفرط درونگرا، درونگرای مفرط برونگرا، و جز آن) است . متغیر پیش‌بینی شونده سطح رضایت ...
نمایه ها:
شخصیت | 
رضایت | 
زن | 

هدف این تحقیق بررسی ویژگیهای تشخصیص در ابعاد درونگرایی و برونگرایی ورزشکاران شرکت‌کننده در اولین المپیاد فرهنگی ورزشی بانوان کشور بوده است . در این تحقیق حدوده 1700 نفز زن شرکت‌کننده از کلیه استانهای کشور در اولین المپیاد فرهنگی و ورزشی در 12 رشته ورزشی شرکت کرده‌اند که از این تعداد 206 هر متعلق به استان تهران بوده است . که در این تحقیق ویژگیهای شخصیتی ورزشکاران از دو بعد دورنگرایی و بردنگرایی مورد بررسی قرار گرفت و نتایج در رشته‌های انفرادی گروهی و در استانهای مختلف مورد مقا ...

وجود فرهنگ غنی در یک جامعه ای که اسلام را پذیرفته است باعث شکلگیری خانه های ساکنان این جامعه می شود. مردمی که فرهنگ خودرا جزئی از هویت خویش دانسته و آن را در فضاهای معماری خود راه داده اند. هویتی که باعث ایجاد ارزشهای پایدار در کالبد بنا شده است. ارزش های پایداری همچون امنیت، آسایش، آرامش که حس اعتماد را ایجاد می کند تا ساکنانش در آسودگی و در فضایی آرام روز خود را شب کنند. این آسایش و آرامش در پناه محرمیت به وجود می آید، محرمیتی که در کالبد و روح بنا وجود دارد. شاید این آرامش ...
نمایه ها:
فرهنگ | 
هویت | 
ارزش | 

نتایج حاصل نشان داد که بین برونگرایی - درونگرایی مدیران با مهارتهای ادراکی آنان رابطه منفی معنی داری وجود دارد ( 0=‏‎p‎‏ ،‏‎3/49-‎‏=‏‎b‎‏ ) بدین معنا که هرچه فرد درونگرا تر باشد از مهارت ادراکی بالاتری برخوردار است . همچنین هیچیک از متغیرهای سن ، وضغیت تاهل ،سابقه خدمت ، سابقه مدیریت ، میزان تحصیلات و تعداد فرزندان با مهارت ادراکی رابطه معنی داری نداشتند . و تنها متغیر های معدل دیپلم و جنسیت رابطه معنی داری با مهارت ادراکی داشتند . در بررسی رابطه بینبر و نگرایی - درونگر ...

تحقیق حاضر؛ بررسی رابطه تیپ‌های شخصیتی (درون گرایی و برون گرایی) و درگیری کار؛ با اثر واسطه‌ای تاب آوری شغلی در پرستاران می باشد. برای انتخاب تعداد نمونه آماری از روش نمونه گیری طبقه ای استفاده شد. داده ها توسط نرم‌افزار‌SPSS ، تحلیل شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که؛ بین درونگرایی شخصیت و تاب‌آوری پرستاران رابطه منفی و معنادار وجود دارد، و نیز بین برونگرایی شخصیت و تاب‌آوری پرستاران رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. همچنین بین درونگرایی و‌ برونگرای با درگیری شغلی پرستاران رابطه ...