عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

دیابت،یک بیماری مزمن است که متضمن خطر بالای ناتوانی و مرگ است بخصوص هنگامی که سبک زندگی فرد منطبق نبوده وپیروی از درمان پزشکی کم یا نامنظم شود، لذا این مطالعه باهدف بررسی اثربخشی رویکرد پذیرش و تعهد درمانی گروهی بر خود مدیریتی دیابت نوع 2 انجام گرفت. این پژوهش در چارچوب کارآزمایشی بصورت گروهی باپیش آزمون وپس آزمون با گروه کنترل انجام گردید. روش نمونه گیری تصادفی باتعداد 24 نفر از مراجعه کنندگان به کلینیک تخصصی دیابت بیمارستان فوق تخصصی دکتر غرضی که بطور تصادفی در دوگروه کن ...

بیشترین مشکلی که کودکان و نوجوانان بزهکار با آن روبرو هستند و هر لحظه هم با آن سروکار دارند، عدم کنترل کافی آنها روی پرخاشگری خود است. بر این اساس هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر گروه درمانی پذیرش وتعهد (ACT) بر کاهش پرخاشگری نوجوانان پسر بزهکار بود. پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی، که به صورت پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری 2 ماهه همراه با گروه آزمایش و گروه کنترل بود. به منظور انجام این پژوهش، تعداد 30 نفر از نوجوانان بزهکار را براساس پرسشنامه پرخاشگری باس و پری به شیوه ...