عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

طی یک مطالعه تجربی بدون گروه کنترل، 48 بیمار با حداکثر دو ضایعهء لیشمانیوز جلدی نوع شهری (Lcishmania tropica) که به روشهای دیگر درمانی مقاوم بودند، به روش تزریق توام گلوکانتیم و تریامسینولون استانویید تحت درمان قرار گرفتند. طیف سنی بیماران از پنج تا 72 سال و میانگین سنی 14/5 سال و 85 درصد موارد ضایعه در صورت بود و 63 درصد بیماران زن بودند حداقل دو هفته بعد از قطع همه دمانها پنج جلسته درمان به فاصله یک هفته برای بمیاران در نظر گرفته شد. نتایج حاصله درمانی با معاینه کلینیکی و ب ...