عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 16

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهش حاضر به منظور بررسی آموزش روشهای زوج درمانی هیجان مدار و راه حل محور و مقایسه‌ی اثربخششی آنها بر میزان سازگاری و صمیمیت زوجین انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر طرح، شبه آزمایشی و در قالب طرح پیش آزمون-پس آزمون و با یک گروه کنترل و دو گروه آزمایشی صورت گرفته است. جامعه آماری این تحقیق را کلیه‌ی زن و شوهرانی تشکیل داده‌اند که به منظور حل مشکلات زناشویی خود به مرکز مشاوره‌ی مهر و مرکز مشاوره‌ی دانشگاه سوره در شهر تهران در سال 1387 مراجعه نموده‌اند. جه ...

این پژوهش به منظوربررسی اثربخشی آموزش مشاوره راه حل- محور به شیوه ی گروهی بر تغییررضایت از زندگی و احساس خودکارآمدی زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر بوشهر انجام گرفته است. در این پژوهش به دنبال این سوال هستیم که آیا آموزش مشاوره ی راه حل –محور، رضایت از زندگی و احساس خودکارآمدی زوجین را تغییر می دهد؟ منظور از رضایت از زندگی احساس بازتاب توازن آرزوهای شخصی و وضعیت عینی فرد است و یکی از مولفه‌های نگرش افراد نسبت به جهانی است که در آن زندگی می‌کنند. جامعه آماری این پژوه ...

رضایت زناشویی از جمله مؤلفه‌های مهم در روابط زوجین است که نبود آن اثراتی منفی بر زوجین و خانواده می‌گذارد. در این میان درمان مبتنی بر غنی‌سازی ازدواج به روش اولسون و درمان معنوی‌مذهبی دو درمانی هستند که با دیدگاه-های مختلف به رفع مسائل زوجین و ارتقاء روابط زناشویی پرداخته‌اند. از این‌رو، پژوهش حاضر بر آن شده است به مقایسة اثربخشی این دو درمان بر کاهش دلزدگی و افزایش میزان رضایت زناشویی زنان متأهل بپردازد. روش: این پژوهش نیمه‌آزمایشی از نوع پیش‌آزمون پس‌آزمون با گروه کنترل است ...

ددرمان کوتاه مدت راه حل محور یک رویکرد مشارکتی و غیرآسیب شناسی برای درمان است که بر یافتن راه حل‌ها توسط مراجع با کمک درمانگر تاکید دارد. پژوهش حاضر با هدف مطالعه اثربخشی زوج درمانی کوتاه مدت راه حل محور بر کاهش فرسودگی زناشویی زنان انجام شد. روش پژوهش آزمایشی است و از طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش مشتمل بر کلیه زنانی بودند که به جهت مشکلات‌ زناشویی به سه مرکز مشاوره سازمان بهزیستی شهرستان بجنورد (رویش، رشد و نوید زندگی) و همچنین ...

هدف پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی زوج درمانی کوتاه مدت راه حل محور بر افکار غیرمنطقی، شادابی و سازگاری زناشویی زوجین ناسازگار بود. طرح پژوهش از نوع نیمه آزمایشی پیش آزمون و پس آزمون با گروه گواه است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره بهزیستی شهر رشت در سال 93-92 می باشد. نمونه آماری برای این تحقیق 16 زوج برآورد شده که به روش نمونه گیری در دسترس، زوجینی که مایل به شرکت در پژوهش بودند انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه گمارده شدند. ابزاره ...

در پژوهش حاضر به بررسی اثر بخشی زوج درمانی هیجان مدار (EFCT) بر سازگاری زناشویی، صمیمیت و بخشایش زوجین پرداخته شد. این تحقیق از نوع نیمه تجربی همراه با پیش آزمون، پس آزمون با گروه گواه می‌باشد. بدین منظور تعداد 20 زوج (40 نفر) از فرزندان شاهد متأهل شهر شیراز که دارای تعارضات زناشویی بودند بوسیله سرند کردن در مرکز مشاوره بنیاد شهید و امور ایثارگران استان فارس، با روش نمونه گیری مبتنی بر هدف انتخاب شدند. از این تعداد، 10 زوج در گروه آزمایشی و 10 زوج در گروه کنترل به طور تصادفی ...

نوشته هاي تخصصي جديد حاكي از آن است كه بسياري از مراجعين را فقط در صورتي مي توان با موفقيت مداوا كرد كه به مسائل معنوي آنها به صورت دقيق و حساس پرداخته شود. اين پ‍ژوهش بعد معنويت در خانواده را مورد بررسي قرار مي دهد. براي اين منظور از روش بخشودگي مبتني بر درمانهاي معنوي – مذهبي استفاده شده است. اين مدل درماني مبتني بر روش ورثينگتون بوده كه بر روي دو زوج ايراني انجام شده است. مدل درماني شامل 9 جلسه بوده و اثر بخشي اين روش را در ارتقاي رضايتمندي زناشويي، كاهش تعارضات خانواده و ...

پژوهش حاضر به منظور بررسی تأثیر زوج درمانی کوتاه مدت راه حل محور بر توانایی حل مشکل زوجین صورت گرفته است. روش پژوهش نیمه تجربی از نوع پیش آزمون ـ پس آزمون با گروه کنترل می باشد که بر روی نمونه انتخابی به شیوه هدفمند از بین زوجین مراجعه کننده به 8 مرکز مشاوره تحت نظارت بهزیستی شهر شیراز انجام شده است. ابزار پژوهش، مقیاس حل مشکل خانوادگی بود. تحلیل داده ها با استفاده از روش آماری تحلیل کوواریانس با کمک نرم افزار Spss18 نشان داد که زوج درمانی راه حل محور بر توانایی حل مشکل زوجین ...

این پژوهش به بررسی تأثیر آموزش مهارت های ارتباطی بر رضایت زناشویی زوجین فرهنگی شهرستان فیروزآباد در سال (89-88 )می‌پردازد. طرح این پژوهش، روش نیمه تجربی از نوع(پیش آزمون – پس آزمون) با گروه کنترل می باشد. جامعه ی آماری این پژوهش شامل 160 زوج فرهنگی آموزش و پرورش شهرستان فیروزآباد بوده است؛ و جهت نمونه گیری، ابتدا پرسش نامه به وسیله ی تمامی افراد تکمیل گردید و پس از نمره گذاری، 40 زوج که پایین ترین نمره را کسب نموده بودند؛ به روش هدفمند به عنوان گروه نمونه انتخاب شدند؛ و به ر ...