عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 33

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

اعتیاد عبارتست از مسمومیتی مزمن و متناوب که در اثر استعمال یک داروی طبیعی یا مصنوعی ایجاد شده و در نهایت باعث ایجاد یک سری ناراحتی جسمانی_روانی و یا وابستگی های روانی در فردمی شود که هم برای فرد وهم جامعه مضر است ،لذا لزوم درمان این بیماری یا بعبارتی مسئله اجتماعی مورد توجه قرار میگیرد.با توجه به موقعیت ویژه استان یزد و از آنجا که در خصوص عوامل موثر در درمان اعتیاد در شهرستان یزد مطالعه ای انجام نشده در این تحقیق سعی شده با مقایسه دو شیوه درمان رایج که یکی بیشتر از طریق دارو ...

هدف پژوهش حاضر بررسي تأثير درمان شناختي- رفتاري بركاهش عود اعتیاد دانشجویان معتاد و افزایش انگیزش پیشرفت آنان که جهت درمان به مراکز درمانی شهر یزد مراجعه کرده اند می باشد. فرضيه‏هاي پژوهش عبارتند از: 1-درمان شناختي- رفتاري دركاهش عود اعتیاد دانشجویان معتاد مؤثّر است. 2- درمان شناختي- رفتاري در افزایش انگیزش پیشرفت دانشجویان معتاد تأثیر دارد. جامعۀ آماری پژوهش عبارت از کلیۀ دانشجویان معتادی بود كه براي درمان و ترك اعتياد به مراکز درمانی شهر یزد مراجعه مي‏كردند. نوع طرح پژوهشي ...

زمینه و هدف: هدف از این پژوهش بررسی مقایسه‌ای تیپ‌های شخصیتی و رضایتمندی زناشویی بین معتادان موفق و ناموفق در ترک اعتیاد مراجعه کننده به یک کلینیک ترک و درمان اعتیاد می‌باشد. روش کار: روش تحقیق بر حسب هدف از نوع تحقیقات کاربردی است. جامعه آماری در این تحقیق متشکل از 100نفر از بیماران مراجعه کننده به کلینیک ترک و درمان اعتیاد گلستان شهر مشهداست. که تعداد 6 نفر زن و 94 نفر مرد بودند نمونه‌گیری، تعداد 100 نفر از بین بیمارانی که 6 ماه و بیشتر از شروع درمان آنها می‌گذرد می‌باشد ...

در خصوص اثر مواد مخدر بر میزان عناصر کمیاب گزارشات ضد و نقیضی وجود دارد؛ همچنین مطالعات نشان داده بین مصرف مواد اپیوئیدی و میزان هورمون‌های جنسی در خون ارتباط وجود دارد. هدف این تحقیق بررسی هرچه دقیق تر اثر مواد مخدر و درمان با روش سم‌زدایی با متادون بر روی میزان هورمون‌های جنسی و عناصر روی، مس، منگنز و بور در سرم افراد معتاد در مقایسه با افراد نرمال می‌باشد. 80 مرد کرمانشاهی با سن 18_40 سال، که برای ترک اعتیاد به کلینیک ترک اعتیاد مراجعه کرده‌ بودند. به 4 گروه 20 نفره تقسی ...

عود، تهدیدی همیشگی به دنبال درمان اعتیاد است. از این رو انجام مداخلات درمانی غیر دارویی، جهت تسریع روند بهبودی معتادان تحت درمان، امری ضروری است. لذا این پژوهش با هدف بررسی تآثیر آموزش مهارتهای زندگی بر عود معتادان تحت درمان MMT انجام شد تا شاید بتواند گام کوچکی در راستای توسعه این نوع مداخلات داشته باشد. پژوهش حاضر، یک تحقیق نیمه تجربی است، با نمونه ای متشکل از 60 نفر از مردانی که در کلینیک درمان و بازتوانی سرپایی ترک اعتیاد، تحت درمان نگهدارنده قرار داشتند. ابزار این پژو ...

هدف تحقیق حاضر، بررسی نقش اختلال شخصیت در اثربخشی فرایند درمان معتادان مراجعه کننده به مراکز درمانی مختلف شهر یزد می باشد. تعیین اختلالات شخصیت در بیماران، براساس پرسشنامه میلون-3 MCMI-III انجام گرفته است. روش تحقیق حاضر توصیفی وهمبستگی می باشد.جامعه آماری این تحقیق شامل تمامی معتادین مرد مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد درطی سال90 شهرستان یزد جهت درمان دردوگروه درمانیCAMP و MMTمی باشد. نمونه مورد نظر(N=73) به روش نمونه‏گیری در دسترس انتخاب گردید. تجزیه وتحلیل داده های پژوهش ...

هدف پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی مشاوره ی کاهش مصرف مواد مخدر افیونی(BDRC)، مبتنی بر رویکرد شناختی- رفتاری، در بیماران تحت درمان نگهدارنده با متادون می باشد. جامعه ی پژوهش متشکل از کلیه ی مردان 20 تا 35ساله ای است که وابستگی به مواد داشته اند و برای ترک اعتیاد به مراکز ترک اعتیاد استان کرج مراجعه کرده بودند. نمونه ی پژوهش به صورت در دسترس انتخاب شد، به این صورت که 30نفر ازمعتادین مرد که برای ترک اعتیاد و درمان به مرکز ترک اعتیاد آریانا، مراجعه کرده اند، در طی یک روز در هفته به م ...

درمان اعتیاد به شیشه از جمله دشوارترین درمان‏ها است. طبق منابع علمی بهترین درمان‏ها برای این گروه از معتادان، آن‌هایی هستند که با نیازهای این افراد سازگار باشند. برای رسیدن به این هدف درک و شناسایی تجارب افراد معتاد به شیشه در جریان ترک، می‏تواند شناخت ارزشمندی از چگونگی تجربه شدن آن روش درمانی و تأثیر‌ات آن بر بیماران فراهم آورد. هدف این مطالعه شناسایی تجارب معتادین به شیشه در جریان درمان بود. این مطالعه، با رویکرد کیفی و روش تحلیل محتوا انجام گرفت. مکان انجام مطالعه مرکز ب ...

سوء مصرف مواد به عنوان یک پدیده چند وجهی اجتماعی- پزشکی - روانی و خانوادگی در سیر درمان و مداخلات از مسیرهای گوناگونی عبور نموده و طرح ها و برنامه های مختلف و متعدّدی تا کنون برای مهار و کنترل این اختلال اجرا شده که هر یک موفقیت ها و ناکامی هایی را دربر داشته است. راه اندازی مراکز درمان نگه دارنده با متادون نیز از آن جمله است که انجام ارزشیابی از این فعالیت به عنوان یک ضرورت احساس شد. در واقع هدف این مطالعه ، ارزشیابی کیفی و کمی طرح ترک اعتیاد در مراکز متادون شهر شاهرود بر اس ...