عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 10

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

گاو نژاد سرابی یکی از نژادهای اصیل و مورد توجه ایران است که مطالعات وسیع و همه‌جانبه برروی آن می‌تواند موجبات اصلاح بیشتر نژاد و بالابردن سطح تولید شیر و سایر فرآورده‌های آن گردد. یکی از ترکیبات شیر که دارای اهمیت فراوان اقتصادی است چربی شیر است که علاوه بر اینکه در شیر پاستوریزه معمولا" به میزان 5ˆ2 درصد باقی می‌ماند مازاد آن برای تولید محصولات فرعی شیر از قبیل کره ،خامه،بستنی و ... بکار می‌رود. باتوجه به اهمیت چربی در اکثر کشورهای دنیا به منظور تشویق به دامدارانی که شیر پرچ ...

گاو نژاد سرابی یکی از نژادهای اصیل و مورد توجه ایران است که مطالعات وسیع و همه‌جانبه برروی آن می‌تواند موجبات اصلاح بیشتر نژاد و بالابردن سطح تولید شیر و سایر فرآورده‌های آن گردد. یکی از ترکیبات شیر که دارای اهمیت فراوان اقتصادی است چربی شیر است که علاوه بر اینکه در شیر پاستوریزه معمولا بمیزان 2.5 درصد باقی می‌ماند، مازاد آن برای تولید محصولات فرعی شیر از قبیل کره، خامه، بستنی و... بکار می‌رود. باتوجه به اهمیت چربی در اکثر کشورهای دنیا بمنظور تشویق به دامدارانی که شیر پرچرب ت ...

در این بررسی ویژگیهای کمی و کیفی الیاف تعیین شده است . نتایج حاصله را می‌توان بشرح زیر خلاصه نمود. میانگین وزن بیده 695/5-+72/5 گرم بود و اثر سن و جنس بر روی وزن بیده کاملا" معنی‌دار (P<0/0001) ولی اثر نوع تولد معنی دار نبوده است . میزان وراثت پذیری وزن بیده بر اساس روش خواهران و برادران تنی معادل 10-+0/24 درصد و بر اساس خواهران و برادران ناتنی مادری معادل 20-+0/602 درصد بدست آغ‌مد. میانگین درصد چربی در بیده‌ها معادل 1/6 بود و اثر سن و جنس روی درصد چربی معنی دار (P<0/01) ولی ...

هدف اصلي اين تحقيق مطالعه و بررسي چگونگي تغييرات درصد چربي قسمت هاي مختلف بدن زنان در برابر روشهاي تمريني مختلف بود. به اين منظور 41 نفر از زنان غير ورزشكار شهر شيراز با دامنه سني 45-30 سال به صورت داوطلبانه در چهار گروه طبقه بندي شدند.گروه هاي تمريني شامل گروه تمرين هوازي، گروه تمرين هوازي + مقاومتي بالاتنه، گروه تمرين هوازي + مقاومتي پايين تنه و گروه كنترل بودند. تمرينات سه گروه تمريني به مدت هشت هفته و 3 بار در هفته برگزار شد و گروه كنترل هيچ تمريني را انجام نداد. هر سه ...

هدف از این تحقیق، مقایسه ارتباط بین توان هوازی، درصد چربی بدن و افسردگی بین دو گروه دختران دانشجوی ورزشکار و غیرورزشکار است. نتایج تحقیق نشان می دهد که بین توان هوازی و درصد چربی بدن، همچنین بین توان هوازی و افسردگی در ورزشکاران و غیر ورزشکاران، رابطه معنادار (معکوس) وجود دارد. از طرف دیگر، بین میزان افسردگی و درصد چربی بدن غیرورزشکاران اختلاف معناداری مشاهده شد (05/0 = µ)؛ ولی در ورزشکاران، عدم ارتباط بین میزان افسردگی و درصد چربی بدن با اطمینان کمتر از 95 درصد مشاهده شد (2/ ...

این پژوهش با هدف تعیین اثر مصرف ال-کارنیتین و تمرینات منتخب بر توان هوازی و درصد چربی بدن مردان ورزشکار انجام شد. در این مطالعه 30 مرد فوتبالیست با میانگین سنی 24/1 سال که در لیگ دسته یک تهران بازی می‌کردند به صورت در دسترس انتخاب شدند، و سپس به صورت تصادفی به 3 گروه تقسیم شدند، گروه تجربی 1 که ال-کارنیتین با دوز بالا (50 میلی گرم به ازاء هر کیلو وزن بدن)، گروه تجربی 2 که ال-کارنیتین با دوز پایین (25 میلی گرم به ازاء هر کیلو وزن بدن) مصرف ‌کردند و گروه کنترل که ال-کارنیتین م ...

در این پژوهش اثرات تنش گرمایی بر تولید شیر و بازده تولیدمثل گاوهای شیرده در گاوداری‌های صنعتی استان گلستان مورد بررسی قرار گرفت. در این رابطه از داده‌های 2000 راس گاو شیرده از 20 واحد گاوداری صنعتی استان گلستان طی یک دوره 3 ساله (1387 تا 1389) استفاده گردید. رکوردهای تولید شیر بر اساس مقدار تولید شیر (کیلوگرم)، چربی (درصد)، و مقدار چربی (کیلوگرم) و شیر استاندارد شده (بر اساس 305 روز شیردهی ، 2 بار دوشش و معادل بلوغ) و در بازده توليدمثل صفات فاصله زايش، درصد باروري، دفعات تلق ...

تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر هشت هفته تمرین هوازی بر گرلین پلاسما و بیان ژن گرلین لنفوسیت مردان میانسال صورت گرفت. روش اجرای این تحقیق از نوع تحقیقات نیمه تجربی بوده، نمونه آماری آن شامل 30 نفر از مردان میانسال با میانگین سنی 5/7±5/49، میانگین درصد چربی 3/6±7/22 و میانگین شاخص توده بدنی 5/2±3/27 بودند. آزمودنی‌ها بصورت تصادفی انتخاب و سپس براساس درصد چربی به دو گروه همگن تقسیم شدند. در ابتدا مراحل مختلف کار برای آنها بطور کامل شرح داده شد و سپس پرسشنامه اطلاعات فردی و پزشکی( ...

هدف از این پژوهش ، مقایسه تاثیر دو روش تمرینی هوازی ( تداومی و تناوبی ) بر وزن و فشار خون مردان چاق بود. به همین منظور ، 40 نفر از دبیران منطقه قروه درجزین استان همدان به طور تصادفی انتخاب شدند و در دو گروه 20 نفره تداومی و تناوبی قرار گرفتند. روش اجرا: آزمودنی ها در طی 8 هفته تحت فعالیت هوازی به دو شکل تداومی و تناوبی ، 3 جلسه در هفته و جلسه ای 20 الی 30 دقیقه قرار گرفتند. فشار خون ، وزن و درصد چربی آزمودنی ها قبل و بعد از تمرین هوازی 8 هفته ای اندازه گیری شد.برای تجزیه و تح ...