عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 12

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این طرح در سطح دانشگاه شهید چمران صورت گرفته و در سال تحصیلی 72-73 به اجرا در می‌آید. هدفی را که بطور کلی دنبال می‌کنیم ارزشیابی و کیفیت اجرای واحد تربیت بدنی (1) می‌باشد. بدین لحاظ طرح سئوالاتی بصورت پرسشنامه تلاش گردیده تا اهداف طرح که همان سئوالات ویژه شامل روش تدریس ، نحوه اجرا ، میزان فراگیری حرکات ورزشی و زمان تشکیل کلاس است ، تدوین شده است . این پرسشنامه براساس نظرات دانشجویان و مربیان دانشگاه شهید چمران تشکیل شده و در نهایت با تجزیه و تحلیل داده‌ها موقعیت این واحد درس ...

کلیه فعالیتهای انسان برای نیل به سعادت و رسیدن به کمال است و اين مهم امکان پذیر نیست مگر با کسب مهارتهای مختلف زندگی که به مرور زمان با رشد جسمانی و روانی حاصل می گردد. یکی از مهارتهایی که در رشد کودک نقش محوری دارد مهارت حرکت است، که در زمینه های مختلف رشد همچون رشد شناختی، رشد عاطفی و رشد حرکتی كودك نقش حیاتی دارد.از ديگر مهارتهايي كه نقش اساسي در تربيت دانش آموزان دارد مهارتهاي اجتماعي است. این نقش، اهمیت آموزش و به کارگیری مهارت های اجتماعی را مشخص می نماید.. هدف کلی پژو ...

هدف از اجرای این تحقیق بررسی نحوه اجرا و مشکلات درس تربیت بدنی در مدارس راهنمایی و متوسطه شهرستان ورزقان از دیدگاه مدیران ، معلمان تربیت بدنی و دانش آموزان بود. روش تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی است که به شکل میدانی اجرا شده است. جامعه آماری شامل مدیران مدارس راهنمایی و متوسطه ، معلمان تربیت بدنی شاغل در این مدارس و دانش آموزان این مدارس می باشد که 54 نفر مدیر و 35 نفر معلمان تربیت بدنی و 3000 نفر دانش آموزان را شامل می شود و نمونه آماری که به صورت تصاوفی خوشه ای صورت گرفت، ش ...

هدف از اجرای این تحقیق بررسی عوامل موثر در ارتقای جایگاه درس تربیت بدنی مدارس از دیدگاه معلمان ورزش استان خراسان شمالی در سال تحصیلی 91-1390 می‌باشد. این تحقیق از نوع کاربردی است و به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته از نوع مقیاس 5 ارزشی لیکرت استفاده شد که روایی صوری پرسشنامه با نظر اساتید مورد تایید قرار گرفت. پایایی پرسشنامه به شیوه آلفای کرونباخ، 97% به دست آمد. جامعه آماری تحقیق شامل معلمان ورزش استان و نمونه آماری شامل 173 نفر از معلمان ورزش (92 نفر زن و 81 ...

تربیت بدنی بخش مهمی از تعلیم و تربیت است که از طریق حرکت و ورزش جریان رشد را در تمام ابعاد انسان تسهیل و هماهنگ کرده و به شکوفایی و تکوین استعدادهای مطلوب کمک می کند. از این رو دستیابی به چنین اهداف ارزشمندی، فقط از راه تدوین برنامه‌های نظامدار و هدفمند امکان پذیر است.هدف از این تحقیق نیازسنجی و نظرسنجی درس تربیت بدنی از دیدگاه دانش آموزان مقطع متوسطه شهر ایذه می‌باشد. پژوهش حاضر توصیفی –پیمایشی و به روش میدانی انجام شده است. جامع? آماری این تحقیق شامل تمام دانش آموزان مقطع م ...

هدف از انجام این تحقیق، بررسی نگرش دانش‌آموزان مقاطع راهنمایی و دبیرستان اقلیم کردستان عراق نسبت به درس تربیت‌بدنی و نرخ مشارکت آنها در رویدادهای ورزشی مدارس بود. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه دانش‌آموزان راهنمایی و دبیرستان اقلیم کردستان عراق تشکیل می‌داد و برای نمونه‌گیری از روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای استفاده شد. نمونه مورد بررسی شامل 826 نفر بود که از این تعداد 389 نفر پسر و 437 نفر دختر بودند. از یک پرسشنامه محقق ساخته سه بخشی برای گردآوری داده‌ها استفاده شد. برای تج ...

سنجش نیاز های مختلف دانش‌آموزان در حیطه های شناختی،عاطفی-اجتماعی و روانی –حرکتی اساس برنامه ریزی درس تربیت بدنی و ورزش است.هدف این تحقیق، نیاز سنجی درس تربیت بدنی از دیدگاه دانش‌آموزان و دبیران تربیت بدنی مدارس دخترانه متوسطه استان خراسان رضوی است.بدین منظور 186نفر ازمعلمان،384نفر از دانش‌آموزان شهرستان های استان خراسان رضوی انتخاب شدند.با استفاده از روش آلفای کرونباخ،اعتبار ابعاد مختلف(6هدف اختصاصی تربیت بدنی،12نیاز جسمانی- حرکتی،15نیاز مهارتی،15نیاز شناختی و 15 نیاز عاطفی ا ...

هدف از اجرای این تحقیق بررسی تاثیر دو الگوی منتخب تدریس تربیت بدنی بر آمادگی جسمانی مرتبط با تندرستی و یادگیری برخی مفاهیم ریاضی دانش آموزان پسر دوره ابتدایی بود. روش پژوهش از نوع نیمه تجربی و جامعه آماری شامل کلیه دانش‌آموزان پسر دوره ابتدایی منطقه درودزن شهرستان مرودشت بود. نمونه تحقیق شامل 60 نفر از دانش‌آموزان پایه‌های دوم، سوم و چهارم مدارس ابتدایی فروغ دانش و شهید شریفی منطقه درودزن (سال تحصیلی 92-1391) بود که بصورت در دسترس در دو گروه 30 نفره تحت عنوان گروه الگوی سنتی ...

هدف از پژوهش حاضر آسیب شناسی درس تربیت بدنی با تاکید بر تئوری کلاین از دیدگاه دبیران تربیت بدنی و دانش آموزان دختر شهر تهران است. تحقیق حاضر شامل ده سوال درباره اجرای برنامه درسی تربیت بدنی با تاکید بر عناصر نه گانه کلاین است. پژوهش حاضر توصیفی از نوع پیمایشی است و ابزار بکار رفته در آن پرسشنامه از نوع بسته پاسخ می باشد. پرسشنامه دبیران و دانش آموزان به ترتیب شامل 57 و 46 سوال در 9 طبقه عنصر؛ اهداف، محتوا، راهبردهای یاددهی- یاگیری، گروهبندی، فعالیتهای یادگیری، مواد و منابع آم ...