عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 11

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده ندارد.
نمایه ها:

نوع تحقیق توصیفی ابزار تحقیق دو نوع پرسشنامه جامعه آماری کلیه دبیران مدرس انشاء در دوره راهنمایی شهرستان اراک در سال تحصیلی 1373 - 1374 و دانش‌آموزان این دوره نمونه آماری بمیزان 10 درصد به شیوه سهمیه‌بندی تصادفی انتخاب گردید اهم نتایج بدست آمده عبارتند از 1 - دوسوم معلمان مورد مطالعه نیست به درس انشاء نگرشی اهمیت دارند - معلمان در تدریس درس انشاء بیشتر به آموخته‌های قبلی دو تحقیق متکی هستند.و مهارت کافی در آموزش درس انشاء از خود نشان نداده‌اند. دانش‌آموزان پسر به میزان 69 درص ...

-1 تراکم بالای دانش‌آموزان در کلاس - محدودیت دامنه لغات دانش‌آموزان - درک نکردن معنی و مفهومی لغات ، ضعف پایه تحصیلی دانش‌آموز، مطالعه نکردن کتابهای غیردرسی و دو زبانه بودن - کم سوادی والدین، کم توجهی معلم به درس انشاء عدم وجود کتاب درسی خاص انشاء از عمد مشکلات دانش‌آموزان در درس انشاء بوده است . -2 گویش کردی معلم، کم توجهی به درس انشاء، آگاهی نداشتن از مراحل رشد ذهنی کودکان و آشنایی کم معلمین به آئین نگارش از جمله مشکلاتی است که از ناحیه معلمان متوجه این درس شده است . -3 عدم ...

هدف تحقیق بررسی جایگاه درس انشاء از دیدگاه دانش‌آموزان و دبیران دوره راهنمایی است . روش تحقیق پیمایشی و ابزار مورد استفاده پرسشنامه است 4. جامعه آماری شامل کلیه دبیران درس انشاء در مدارس راهنمایی مناطق دوگانه شهرستان اراک در سا تحصیلی 1373-1374 است که از این عده نمونه‌گیری به عمل نیامده و همه مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. یافته‌ها نشان می‌دهد که 1) نگرش معلمان درس انشاء نسبت به این درس مثبت است . 2) دانش‌آموزان پسر به میزان 69/01 درصد و دانش‌آموزان دختر 70 درصد به درس انشاء نگر ...

این تحقیق به منظور تعیین وضعیت جاری آموزش انشاء در دوره تکمیلی نهضت و طراحی الگوی آموزشی این درس و مقایسه این دو الگو با یکدیگر است . طرح مذکور به صورت آزمایشی در استان تهران اجرا شد، به این ترتیب که ، الگویی به صورت عمومی طراحی و چهار فرضیه ارائه گردید که 3 فرضیه تایید و یک فرضیه رد شد . سپس این الگو جهت تعمیم در چهار استان به اجرای گسترده گذارده شد . اینک در حال اجرا و تکمیل نهایی می باشد . ...

انشای فارسی در جهت پرورش نیروهای خلاق و مبتکر از توانممدی بسیاری برخودار است . چنانچه تدریس آن از صورت کم اهمیت کنونی خارج شود در پرورش استعداد و قابلیتهای ذهنی دانش‌آموزان نقش اساسی ایفا می‌کند. نگاهی گذار به درس انشا و روشهای متداول روشن می‌سازد که این روشها دارای الگوهای از پیش ساخته شده و تقلیدی شناخته شده‌ای است . دانش‌آموزان که اغلب مواقع به رونویسی از نوشته‌های دیگران آن هم در جهت رفع تکلیف می‌پردازند بسیاری از دانش‌آموختگان درباره موضوع بیش از چند خط نمی‌توانند بنویسن ...

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.
نمایه ها:

چکیده ندارد.