عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 146

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از انجام این پژوهش، بررسی تأثیر راهبردهای شناختی و فراشناختی بر کاهش اضطراب، امتحان، افزایش خودپنداره تحصیلی، نمره درس علوم تجربی و عملکرد تحصیلی کلی دانش‌آموزان دختر سال سوم راهنمایی اهواز در سال 83-1382 می‌باشد. در این پژوهش، راهبردهای شناختی و فراشناختی بعنوان متغیرهای مستقل و اضطراب امتحان، خودپنداره تحصیلی، نمره‌های درس علوم تجربی و عملکرد کلی تحصیلی به عنوان متغیرهای وابسته انتخاب شده‌اند. نمونه‌ تحقیق، دو گروه شناختی و فراشناختی و یک گروه کنترل بودند که همگی از معل ...

آموزش و پرورش را می‌توان به صورت فرآیندی تعریف کرد که برای تغییر و تعدیل رفتار دانش آموز، با توجه به هدفهای معین، طرح‌ریزی شده است . نقش معلم در این فرآیند عبارتست از فراهم ساختن شرایط و امکانات به گونه‌ای که تغییرات مطلوب در رفتار دانش آموز ایجاد می‌شود. این تغییرات که با توجه به برنامه، وسایل، روشها و هدفهای آموزش و پرورش در رفتار دانش آموز ایجاد می‌شود، یادگیری نام دارد. ارزشیابی بخشی از فرآیند آموزش و پرورش است که بر اساس آن اطلاعات لازم در مورد یادگیر ...

نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که: -1 دانش‌آموزان پسر و دختری که با انجام آزمایش درس را فرا گرفته‌اند عملکرد تحصیلی بهترین نسبت به دانش‌آموزانی که تدریس زیست‌شناسی را بدون انجام آزمایش داشته‌اند نشان می‌دهند -2 بین دانش‌آموزان پسر و دختر که درس را با انجام روش تدریس آزمایشگاهی فرا گرفته‌اند از نظر عملکرد تحصیلی تفاوتی وجود ندارد. -3 به کارگیری روش تدریس تجربی در پسران و دختران تقریبا به یک نسبت باعث افزایش عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان خواهد شد. -4 اگر آزمون جنبه دامنه‌دارتری داشته ...

هدف پژوهش بررسی نارسائیهای درس تربیت بدنی در مدارس راهنمایی شهرستان کرمانشاه است پرورش پژوهش توصیفی با استفاده از ابزار پرسشنامه بوده است . جامعه آماری شامل کلیه مربیان، مدیران، دانش‌آموزان و اولیاء آنان در مدارس راهنمایی نواحی سه‌گانه شهرستان کرمانشاه است که از میان آنها کلیه مربیان ورزش و مدیران مدارس ، 650 دانش‌آموز و 200 نفر از اولیاء انتخاب شده‌اند. یافته‌ها نشان می‌دهد که 1) اغلب مربیان با مدرک تحصیلی پایینی به استخدام آموزش و پرورش درآمده‌اند و رشته تحصیلی آنان غیرمرتب ...

نوشتار حاضر یه بررسی جایگاه درس تاریخ معماری و فواید آن در دانشکده‌های معماری پرداخته است . همچنین به خلائی که در حال حاضر از نقطه نظر کاربرد مباحث تاریخی از نقطه نظر کاربرد مباحث تاریخی در زمینه طراحی معمار وجود دارد، به تاریخچه آموزش کلاسیک به برنامه‌های درسی قبل و بعد از انقلاب فرهنگی در دانشکده‌های معماری توجه نموده و در مجموع آموزش به صورت زمان محوری تاریخ را زیر سوال می‌برد. در نهایت توصیه می‌شود که اولا در مدارس معماری ایران باید درس تاریخ از وجه جنبه‌های ملی آن مورد ت ...

در این تحقیق عوامل موثر بر موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان در درس قرآن مورد بررسی قرار گرفته است . و این عوامل به دو دسته عوامل خارج از مدرسه، (شامل: خانواده دانش‌آموز، کلاسهای اضافی، معلم خصوصی) و عوامل مدرسه‌ای (شامل: معلم، فعالیتهای فوق برنامه، امکانات آموزشی) تقسیم گردیدند. پژوهش درصدد پاسخگویی به این سوال است که از دو دسته عوامل فوق‌الذکر کدام دسته نقش بیشتری در موفقیت دانش‌آموزان در درس قرآن دارد؟ همچنین میزان تاثیر هر یک از عوامل برون مدرسه‌ای و درون مدرسه، نسبت به سایر عوام ...

به دنبال مصوبه شورای عالی برنامه ریزی وزارت فرهنگ و آموزش عالی مبنی برتقلیل تعداد واحدهای درسی در کلیه رشته های دانشگاهی، درس اصول حسابداری سه، از بین دروس رشته مدیریت در مقطع کارشناسی حذف گردید. با در نظر گرفتن سر فصلهای این درس (حسابداری بهای تمام شده و روشهای هزینه یابی سفارشات هزینه یابی، مرحله ای، هزینه یابی استاندارد، ارتباط در آمد و بهام تمام شده از نظر مدیریت، اطلاعات مرتبط برای تصمیم گیریهای ویژه، تجزیه و تحلیل و تفسیر صورتهای مالی، سرمایه گذاریها و صورتهای مالی تلف ...

در حال حاضر یکی از مشکلات نظام آموزشی ما که تقریبا از گذشته‌های دور باقی مانده است تکیه بر محفوظات و حافظه‌پروری است . یکی از عواملی که باعث تشدید مشکل شده است نظام ارزشیابی معمول در مدارس می‌باشد. اگر چه در روشهای نوین آموزش و پرورش امتحان یا ارزشیابی دارای نقش و اهمیت گسترده‌ای است و مثلا یکی از مقاصد بسیار مهم انجام ارزشیابی این است که از طریق آن دانش‌آموز به هدفهای آموزشی پی می‌برد اما وقتی سوالات امتحانی معلمان چیزی بیش از بازشناسی و یادآوری را اندازه‌گیری نکند، دانش‌آمو ...

هدف پژوهش مطالعه کمی و کیفی علل ضعف دانش‌آموزان در درس ریاضی و ارائه پیشنهادهائی مناسب و عملی برای نواقص موجود آن است . روش تحقیق توصیفی و ابزار گردآوری اطلاعات را پرسشنامه و مصاحبه تشکیل می‌دهد. جامعه آماری شامل کلیه دانش‌آموزان مدارس دوره راهنمایی استان لرستان است که 61 مدرسه جهت بررسی برگزیده شده است . براساس یافته‌های پژوهش 1) دانش‌آموزان دوره راهنمایی در استان لرستان از توانائیهای ذهنی مناسبی برخوردارند و درصد افرادی که دارای توانایی ذهنی کمتر از حد متوسطه هستند 7 درصد ب ...