عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 4

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر آموزش با محوریت درس افزار ریاضی بر پیشرفت تحصیلی و نگرش دانش آموزان به منزله یکی از شیوه های بکارگیری فناوری آموزشی در امر آموزش می باشد. جامعه آماری تحقیق، دانش آموزان کلاس اول دبیرستان جنت شهر و نمونه مورد نظر 52 نفر می باشد که به روش خوشه ای انتخاب و به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. در این پژوهش از دو ابزار، آزمون پیشرفت تحصیلی محقق ساخته و آزمون نگرش جهت جمع آوری داده ها استفاده گردیده است. سپس از هر دو گروه آزمایش و کنترل پیش آزم ...

در این بررسی تأثیر روش آموزش حل مسئله و درس افزار آموزشی بر رشد خلاقیت و پیشرفت تحصیلی قرار گرفته است. به منظور بررسی فرضیه‌ی اصلی پژوهش یعنی تأثیر روش آموزش حل مسئله و درس افزار آموزشی بر رشد خلاقیت و پیشرفت تحصیلی، در یک طرح آزمایشی نمونه ای متشکل از95 نفر دانش‌آموز در چهار کلاس مجزا مشغول تحصیل بودند به روش نمونه گیری خوشه ای از دبیرستان‌های شهرستان تاکستان انتخاب شدند. دانش‌آموزان انتخاب شده به صورت تصادفی در گروه‌های آزمایشی و گواه قرار گرفتند، سپس متغیرهای مستقل یعنی ...

در این بررسی تأثیر روش آموزش حل مسئله و درس افزار آموزشی بر رشدخلاقیت و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان مدنظر قرار گرفته است. به منظور بررسی تأثیر این روش آموزشی بر رشد خلاقیت و پیشرفت تحصیلی، در یک طرح آزمایشی نمونه ای متشکل از95 نفر دانش‌آموز پسر که در چهار کلاس مجزا مشغول تحصیل بودند بصورت نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. دانش‌آموزان انتخاب شده به صورت تصادفی در گروه‌های آزمایشی و گواه قرار گرفتند، سپس متغیرهای مستقل یعنی آموزش مسئله محور و استفاده از درس افزار در فرایند تدریس؛ ...

پژوهش حاضر با هدف تحلیل محتوای چند رسانه های آموزشی درس تفکر و پژوهش پایه ششم ابتدایی بر اساس اصول هفت گانه چندرسانه ای مایر و استانداردهای تولید درس افزارهای آموزشی انجام گرفته است. سوالهای اساسی تحقیق عبارتند از: 1-آیا محتوای علمی – آموزشی چندرسانه های آموزشی درس تفکر و پژوهش پایه ششم ابتدایی با «اصول هفت گانه مایر» متناسب است؟2-آیا محتوای علمی – آموزشی محتوای چندرسانه ای آموزشی درس تفکر و پژوهش پایه ششم ابتدایی با « استانداردهای تولید درس افزارهای آموزشی» متناسب است؟ جامع ...