عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 147

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بررسی امکان آبیاری محصول پسته با استفاده از لوله‌های سفالی نیمه تراوا می‌باشد تا ضمن صرفه‌جوئی در مصرف آب ، با هدایت ریشه درخت پسته با اعماق زمین امکان استفاده‌های آب ذخیره شده لایه‌های زیرین خاک فراهم آید. ساخت دستگاه پرس و قالب - ساخت لوله‌های سفالی - آماده‌سازی زمین. ...

در سال 1379 زمان ظهور زنبور Psyllaephagus pistaciae در باغهای پسته بررسی گردید. در این مطالعات روند ظهور حشرات کاملا پسیلافاگوس از پوره‌های مومیایی شده ثبت گردید و همچنین محل‌های زمستانگذرانی شفیره‌های زنبور در سطح خاک ، لابلای علفهای هرز و زیر برگ درختان پسته بررسی شد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد زنبورهای پسیلافاگوس از اوسط فروردین ماه همزمان با شروع رشد پوره‌های پسیل در طبیعت ظاهر می‌شوند. بررسی‌های انتهای فصل (پاییز) نشان می‌دهد پوره‌های پارازیته شده پسیل معمولی پسته برگ درختا ...

بررسیهای سال 1370 - 1368 در باره خسارت شب پره خرنوب نشان داد ، که این حشره که از مغز پسته در باغ و انبار تغذیه می‌نماید همان کرم گلوگاه انار است و برای پسته ایران آفت جدید محسوب می‌شود. فعالیت شب پره خرنوب در باغهای پسته از اواخر ماه تیر همراه با تشکیل مغز و ایجاد ترکیدگی در پوسته رویی دانه‌های پسته روی درختان شروع می‌شود. جمعیت حشره و میزان خسارت آن هماهنگ با افزایش دانه‌های رسیده و شکاف دار سیر صعودی دارد ، فعالیت آن در ماههای شهریور و مهر به حداکثر می‌رسد. تخمگذاری حشره بص ...

این آزمایش با ده تیمار کودی و دو روش کود دادن بشرح زیر می باشد. پخش کود در زیر سایه انداز درخت A2 پخش کود در نوار بموازات ردیف درخت انتهای سایه انداز از این آزمایش در سه تکرار اجرا خواهدشد،هرتیمار کودی روی پنجه پیاده خواهدشد و فاصله دو تیمار یک درخت بعنوان گارد درنظر گرفته شده است .به تیمارهای 150 گرمی هرساله 25 گرم و به تیمارهای 300 گرمی هرساله 2 کیلوگرم و 20 کیلوگرمی هرساله 3 کیلوگرم اضافه خواهدشد. ...

یکی از آفات مهم پسته که در گذشته بیشترین خسارت را به درختان پسته وارد می کرده است زنجرک پسته مشهور به شیره تر است. در حال حاضر این آفت در استان کران چندان حائز اهمیت نبوده و آفت درجه دوم محسوب می شود ولی در سایر نواحی پسته کاری کشور دارای اهمیت است. اخیراً یک نوع زنجرک سبز که قبلاً در روی درختان پسته در استان کرمان در انبوهی کم وجود داشت باعث پیچیدگی و بدشکلی برگها و سرشاخه های جوان می شود. این گونه زنجرک که از روی درختان آلوده پسته جمع آوری شده است (Empoasca decipiense (Hom ...

آبشوئی با 4 مقدار مختلف آب آبیاری با آب شور غالب منطقه (هدایت الکتریکی درحدود 9000 میکروموش بر سانتیمتر)درسه تکرار بصورت طرح بلوکهای کامل تصادفی به اجرادر می آید.تعداد درخت درهرکرت سه اصله می باشد.تعداد کرتها 12 عدد ودوره آبیاری یکماه درنظر گرفته شده است . ...

در محلول‌پاشی اتفون در غلظتهای صفر، 500، 1000 و 1500 میلی‌گرم در لیتر بر روی درختان ماده بارور رقم اوحدی، 10 و 5 روز قبل از برداشت بمنظور تاثیر آن در ریزش کیوه پسته با دستگاه تکاننده نتایج زیر حاصل شد: میزان ریزش پسته تر و به تبع آن ریزش پسته تر بدون پوست و پوک و پسته خشک بدون پوک در تیمار اتفون نسبت به شاهد افزایش پیدا کرد. ولی این تفاوت در سطح آماری (5 درصد) معنی‌دار نبود و نیز تفاوت بین غلظتهای 1000ppm و 1500 اتفن وجود نداشت . میزان ریزش برگها با افزایش غلظت اتفن بطور معنی ...
نمایه ها:
اتفون | 
محصول | 
پسته | 

این تحقیق بر روی درختان رقم اوحدی در ایستگاه کرمان انجام گرفته است. در این طرح چهار غلظت اتفن (صفر، 500 ،1000و 1500 ppm) در دو زمان یک ماه و 15 روز قبل از برداشت محلولپاشی شد و محصول با استفاده از دستگاه شیکر برداشت و صفاتی از قبیل وزن پسته ریزش کرده تر و خشک، وزن برگ ریزش کرده، وزن پسته پوک ریزش کرده و نیز وزن پسته تر و خشک ریزش نکرده و وزن پسته پوک ریزش نکرده اندازه گیری شد و نیز اثر اتفن بر روی درصد خندانی، درصد پوکی، میزان روغن و پروتئین مغز نیز اندازه گیری شد. نتایج حاص ...

بمنظوربررسی وتعیین عوامل موثردررشدوباروری درختان پسته ازطریق‌ارتباط بین میزان عملکردوخصوصیات شیمیائی وفیزیکی خاک وآب وتجزیه برگ پسته وهمچنین کنترل‌اعمال روشهای مختلف زراعی توسط صاحبان هرباغ که عبارتندازتعدادومیزان آب آبیاری میزان و نوع کودهای مصرفی مبارزه باآفات وسموم مصرفی وتعداددرختان درهرهکتاروهمچنین نسبت درختان نروماده که کلیه مراحل فوق‌نیزدرسالجاری درباغات موردنظرمشخص واجرامیگردد. ...