عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 114

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

دربین کمبودهای عناصر کم مصرف کمبود بر پس‌از آهن و روی بزرگترین خسارت را وارد می سازد.گیاهانی که درایران به کمبود بردچار می شوند،گیاهانی هستند که نیازفراوانی به بر دارند و دربین آنها چغندرقند - کلم - کرفس - درختان سیب - گلابی و مرکبات بیشتر آلوده میشوند.پراکندگی جغرافیائی کمبود بر در ایران مشخص نیست ولی این کمبود را درتمام مناطقی که چغندرقند ودرخت سیب کاشته شده است ،مشاهده کرده اند.بنا براین ،به نظر می رسد که اصولا خاکهای ایران ازلحاظ عرضه بر ضعیف هستند (سالار دینی )1358 مطالع ...

با توجه به اینکه درخت سیب تا 10 سال عملکرد اقتصادی ندارد زعفران گیاه مناسبی برای کشت بین درختان سیب است. چون دوره رشد زعفران در زمانی که درخت سیب خواب است انجام می‌گیرد و هیچ-گونه تداخلی در عملیات زراعی که برای درخت سیب صورت می‌گیرد ندارد. لذا، به منظور بررسی تأثیر آرایش و تراکم‌های مختلف بوته در کشت بین درختان سیب، بر عملکرد زعفران، آزمایشی، بمدت دو سال ( سال‌های 1391 و 1392 ) در یکی از باغات شهرستان سمیرم به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌ها‌ی کامل ‌تصادفی با سه تکرار اج ...
نمایه ها:
تراکم | 
کاشت | 
زراعت | 
سمیرم | 

بررسیهای لازم درمورد عامل این بیماری ،نشانه شناسی ،بیولوژی وراههای کنترل شانکر- هاوآلودگیهای ایجاد شده روی درختهای سیب درباغهای ارنگه وشهربستانک مورد مطالعه وبررسی قرارگرفته است .مطالعات مذکورنشان داد که جراحی و پانسمان - شانکرهاوقطع‌شاخه های آلوده وبلافاصله اندود آنها باخمیر وازاگرچه ازآلودگی وپیشرفت شانکرهاجلوگیری میکنند لیکن برای جلوگیری ازحدوث آلودگیهای جدید سمپاشی باغهای آلوده ضرورت دارد هدف ازاین بررسی تعیین کارآئی قارچکش بنومیل ویک قارچکش ازگروه هیدروکی کوئینو- لین (8- ...

بمنظور تعیین مناسبترین فرم تربیت درختان سیب رقم گلدن دلیشز روی پایه های مختلف پاکوتاه جهت افزایش میزان محصول تولیدی اثرات 5 فرم مختلف هرس در یک طرح اسپلیت پلات مطالعه شد که عامل اصلی شامل 4 نوع پایه پاکوتاه MM106, M26, B9, M9 و کرت فرعی شامل 5 فرم دوکی آزاد، دوکی باریک، پالمت، Solen ، شلجمی در 3 تکرار قرار گردید تا در سالهای آتی به محلهای اجرای طرح و زمینهای اصلی منتقل شوند. ...
 
ازت ازبهترین مواد غذائی مورد نیاز درختان سیب میباشد. کمبود این عنصر عوارض نا مطلوب بسیاری مثل کاهش رشد ونمو ، ضعف درخت ، حساسیت به امراض و آفات ، ریزش گل و میوه ، کوچک شدن اندازه میوه و بطورکلی ،سبب کاهش محصول‌ازنظر کمی وکیفی می شود. ازطرف دیگر،زیادی این عنصر درخاک عوارض نامطلوب دیگری مثل کاهش قند میوه ،تاخیر در باروری ، ریزش میوه ، حساسیت به سرما و بطورکلی ،کاهش کیفی و کمی محصول راسبب میشود.نتیجتا" تغذیه صحیح درختان سیب ازنقطه نظر این عنصر،بسیار اهمیت دارد. مطالعات انجام شده ...

بمنظور بررسی اثرات گوگرد در قابلیت جذب عناصر میکرو در باغات سیب استان این آزمایش بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شده. شمای طرح عبارت است از: بدون کود دامی=M0، 40 کیلوگرم کود دامی پوسیده=M1، بدون گوگرد=S0، 2 کیلوگرم گوگرد برای هر درخت=S1، 4 کیلوگرم گوگرد برای هر درخت=S2، 6 کیلوگرم گوگرد برای هر درخت=S3 . M0 M1 x S0 S1 S2 S3 =2 x 4 =8 x 3 =24 x 3 =72 در سال اول درختانی که با کمبود عناصر میکرو مواجه بودند شناسائی، انتخاب و علامت‌گذاری شده، و در آن ...

سیب از گروه درختان میوه سردسیری معتدل و از خانواده گل سرخیان (ROSACEAE) می‌باشد. این میوه جنبه غذائی داشته و از اهمیت اقتصادی بیشتر برخوردار است. یکی از مشکلات مهم باغداران استان اردبیل عارضه زردی برگ درختان سیب می‌باشد. اصطلاح زردی یا کلروز (CHLOROSE) در سیب مطابقت می کند با بیرنگ شدگی، از بین رفتن کلروفیل و ظاهر شدن رنگ زرد و گاهی متمایل به قرمز در برگها. این زرد شدگی معمولاً تمام سطح برگها را باستثنای رگبرگها فرا می گیرد. در حالت بسیار شدید بیماری، تمامی سطح برگها سفید شده ...

خشکیدگی ومرگ ومیردرختهای سیب ،دراستان اصفهان ،بطوراعم ودرشهرستان سمیرم بطوراخص ازسالهای پیش وجودداشته ومطالعات پراکنده ای درمورداینها بعمل آمده وبعضی از بیماریهای آنهانیزمشخص وبررسی شده است لیکن نوعی خشکیدگی درباغهای سیب سمیرم بروزکرده ودرسالهای اخیرموجبات خسارت هنگفتی شده است باتوجه به سطح زیرکشت وسیع شهرستان سمیرم 3/5-4( میلیون اصله درخت سیب ) ونیزاینکه سیب درختی محصول عمده منطقه میباشدضرورت دارد که بررسی جامعی درموردعلل خشکیدگی درختهای سیب وراههای کنترل آن بعمل آید.دراین ب ...